Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

GRYFER sp. z o. o. WGKiOŚ-II.6233.50.2016.LR 28.04.2016 r.

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

Szczecin, 28 kwietnia 2016 r.

WGKiOŚ-II.6233.50.2016.LR

UNP:26946/WGKiOŚ/-XXXVI/16

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 104ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23),art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), art. 28 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 5, ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku GRYFER spółki z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul. Potulickiej nr 31C/4, NIP:9552367602, REGON: 360965193, KRS: 0000546835 w sprawie wydania zezwolenia na transport odpadów

 

 

 1. Zezwalam GRYFER sp. z o. o. na transport następujących odpadów:

 

 

03 01 01          Odpady kory i korka

03 01 05          Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04

03 01 99          Inne niewymienione odpady

03 03 01          Odpady z kory i drewna

03 03 07          Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury

03 03 08          Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu

03 03 10          Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji

03 03 99          Inne niewymienione odpady

04 02 09          Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)

06 01 99          Inne niewymienione odpady

06 04 99          Inne niewymienione odpady

07 02 13          Odpady tworzyw sztucznych

07 02 15          Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14

07 02 99          Inne niewymienione odpady

15 01 01          Opakowania z papieru i tektury

15 01 02          Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03          Opakowania z drewna

15 01 04          Opakowania z metali

15 01 05          Opakowania wielomateriałowe

15 01 06          Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07          Opakowania ze szkła

15 01 09          Opakowania z tekstyliów

15 02 03          Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

16 01 03          Zużyte opony

16 01 06          Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów

16 01 15          Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14

16 01 16          Zbiorniki na gaz skroplony

16 01 17          Metale żelazne

16 01 18          Metale nieżelazne

16 01 19          Tworzywa sztuczne

16 01 20          Szkło

16 01 22          Inne niewymienione elementy

16 01 99          Inne niewymienione odpady

16 02 14          Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

16 02 16          Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

16 03 04          Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80

16 03 06          Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80

16 03 80          Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia

16 06 04          Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)

16 06 05          Inne baterie i akumulatory

16 80 01          Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

16 81 02          Odpady inne niż wymienione w 16 81 01

17 02 01          Drewno

17 02 02          Szkło

17 02 03          Tworzywa sztuczne

20 01 01          Papier i tektura

20 01 02          Szkło

20 01 08          Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10          Odzież

20 01 11          Tekstylia

20 01 38          Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39          Tworzywa sztuczne

 

 1. Transport odpadów wymienionych w punkcie I może odbywać się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

III.Odpady będą transportowane przy użyciu samochodowych środków transportu.

2. Transport odpadów odbywał się będzie przystosowanymi do tego celu pojazdami.

 1. Transport odpadów będzie odbywał się w sposób zgodny z  przepisami szczególnymi w zakresie transportu drogowego.

 

 1. Ustalam GRYFER sp. z o. o. odpowiedzialną za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania niniejszej decyzji.

 

 1. Decyzja jest ważna do dnia uzyskania wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, nie dłużej niż do dnia 27 kwietnia 2026 r.

 

 1. GRYFER sp. z o. o. jest zobowiązana do:
 2. przestrzegania wszystkich zasad postępowania z odpadami, wynikających z przepisów ustawy i decyzji,
 3. prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie art. 66 – 72 ustawy oraz  rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1973).

 

U z a s a d n i e n i e

 

Do Prezydenta Miasta Szczecin wpłynął wniosek GRYFER sp. z o. o. o wydanie zezwolenia na transport odpadów. Wnioskodawca wykazał, że posiada możliwości organizacyjne i techniczne pozwalające mu wykonywać obowiązki związane z transportem odpadów.

Na transport odpadów wymagane jest zezwolenie, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, wydawane przez starostę właściwego ze względu na miejsce siedziby Wnioskodawcy. Wnioskodawca występuje o zezwolenie na prowadzenie transportu odpadów na terenie całego kraju. Siedziba Wnioskodawcy znajduje się w Szczecinie, w związku z powyższym organem właściwym do wydania zezwolenia jest Prezydent Miasta Szczecin.

            Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

            Decyzja podlega opłacie skarbowej w kwocie 616,00 (słownie: sześćset szesnaście) złotych.

 

Otrzymują:

 1. GRYFER sp. z o. o.

ul. Potulicka 31C/4

70-234 Szczecin

 1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

 1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2017/01/30, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2017/01/30 13:43:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2017/01/30 13:43:57 nowa pozycja