Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

Kardański Piotr KARCHEM WGKiOŚ-.II.6233.138.2016.DJa

Prezydent Miasta Szczecin

Szczecin, 20 luty 2017 r.
WGKiOŚ-II.6233.138.2014.DJa
UNP:80483 /WGKiOŚ/-XXV/16
D E C Y Z J A
Na podstawie art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ) w związku z art. 28 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 2, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Pana Piotra Kardańskiego prowadzącego działalność pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowe „KARCHEM” z siedzibą w Szczecinie przy ul. Leona Heyki 27 (REGON: 005441849, NIP: 8510200044), w sprawie wydania zezwolenia na transport odpadów

I. Zezwalam Piotrowi Kardańskiemu na transport niżej wymienionych odpadów:
- 02 01 01 - osady z mycia i czyszczenia,
- 02 01 10 - odpady metalowe,
- 03 03 07 - mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury
- 03 03 08 - odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu
- 04 02 09 - odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery),
- 04 02 21 - odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych,
- 04 02 22 - odpady z przetworzonych włókien tekstylnych,
- 04 02 80 - odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych,
- 04 02 99 - inne niewymienione odpady,
- 07 02 13 - odpady tworzyw sztucznych,
- 07 02 15 - odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14,
- 07 02 17 - odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16,
- 07 02 80 - odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy,
- 07 02 99 - inne niewymienione odpady,
- 07 06 81 - zwroty kosmetyków i próbek,
- 07 06 99 - inne niewymienione odpady,
- 08 01 11* - odpady farb i lakierów zaw. rozpuszczalniki org. lub inne substancje niebezpieczne,
- 08 01 12 - odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11,
- 08 01 13* - szlamy z usuwania farb i lakierów zaw. rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
- 08 01 14 - szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13,
- 08 01 15* - szlamy wodne zawierające farby i lakiery zaw. rozpuszczalniki organiczne lub inne subst. niebezpieczne,
- 08 01 17* - odpady z usuwania farb i lakierów zaw. rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
- 08 01 18 - odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17,
- 08 01 19* - zawiesiny wodne farb lub lakierów zaw. rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
- 08 01 20 - zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19,
- 08 01 21* - zmywacz farb lub lakierów,
- 08 01 99 - inne niewymienione odpady,
- 08 02 01 - odpady proszków powlekających,
- 08 02 02 - szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne,
- 08 02 03 - zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne,
- 08 02 99 - inne niewymienione odpady,
- 08 03 07 - szlamy wodne zawierające farby drukarskie,
- 08 03 08 - odpady ciekłe zawierające farby drukarskie,
- 08 03 12* - odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne,
- 08 03 13 - odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12,
- 08 03 14* - szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne,
- 08 03 15 - szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14,
- 08 03 16* - zużyte roztwory trawiące,
- 08 03 17* - odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne,
- 08 03 18 - odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17,
- 08 03 19* - zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne,
- 08 03 80 - zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19,
- 08 03 99 - inne niewymienione odpady,
- 08 04 09* - odpadowe kleje i szczeliwa zaw. rozp. org. lub inne substancje niebezpieczne,
- 08 04 10 - odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09,
- 08 04 11* - osady z klejów i szczeliw zaw. rozpuszczalniki org. lub inne subst. niebezpieczne,
- 08 04 12 - osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11,
- 08 04 13* - uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zaw. rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
- 08 04 14 - uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13,
- 08 04 15* - odpady ciekłe klejów lub szczeliw zaw. rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
- 08 04 16 - odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15,
- 08 04 17* - olej żywiczny,
- 08 04 99 - inne niewymienione odpady,
- 08 05 01* - odpady izocyjanianów,
- 09 01 01* - wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów,
- 09 01 02* - wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych,
- 09 01 03* - roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach,
- 09 01 04* - roztwory utrwalaczy,
- 09 01 05* - roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających,
- 09 01 06* - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro,
- 09 01 07 - błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra,
- 09 01 08 - błony i papier fotograficzny niezawierające srebra,
- 09 01 10 - aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii,
- 09 01 11* - aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zaw. baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03,
- 09 01 12 - aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zaw. baterie inne niż wym. w 09 01 11,
- 09 01 13* - odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06,
- 09 01 80* - przeterminowane odczynniki fotograficzne,
- 09 01 99 - inne niewymienione odpady,
- 12 01 01 - odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów,
- 12 01 02 - cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów,
- 12 01 03 - odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych,
- 12 01 04 - cząstki i pyły metali nieżelaznych,
- 12 01 05 – odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych,
- 12 01 06* - odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów),
- 12 01 07* - odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wył. emulsji i roztworów),
- 12 01 08* - odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce,
- 12 01 09* - odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców,
- 12 01 10* - syntetyczne oleje z obróbki metali,
- 12 01 12* - zużyte woski i tłuszcze,
- 12 01 13 - odpady spawalnicze,
- 12 01 14* - szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne,
- 12 01 15 - szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14,
- 12 01 16* - odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne,
- 12 01 17 - odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16,
- 12 01 18* - szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania),
- 12 01 19* - oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji,
- 12 01 20* - zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne,
- 12 01 21 - zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20,
- 12 01 99 - inne niewymienione odpady,
- 13 01 04* - emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne,
- 13 01 05* - emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych,
- 13 02 06* - syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe,
- 13 02 07* - oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji,
- 13 02 08* - inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe,
- 15 01 01 - opakowania z papieru i tektury,
- 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych,
- 15 01 03 - opakowania z drewna,
- 15 01 04 - opakowania z metali,
- 15 01 05 - opakowania wielomateriałowe,
- 15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe,
- 15 01 07 - opakowania ze szkła,
- 15 01 09 - opakowania z tekstyliów,
- 15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności bardzo toksyczne i toksyczne),
- 15 01 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi,
- 15 02 02* - sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB),
- 15 02 03 - sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania
- ochronne inne niż wymienione w 15 02 02,
- 16 01 03 - zużyte opony,
- 16 01 07* - filtry olejowe,
- 16 01 11* - okładziny hamulcowe zawierające azbest,
- 16 01 12 - okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11,
- 16 01 13* - płyny hamulcowe,
- 16 01 14* - płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje,
- 16 01 15 - płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14,
- 16 01 17 - metale żelazne,
- 16 01 18 - metale nieżelazne,
- 16 01 19 - tworzywa sztuczne,
- 16 01 20 - szkło,
- 16 01 22 - inne niewymienione elementy,
- 16 01 99 - inne niewymienione odpady,
- 16 02 11* - zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC,
- 16 02 13* - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12,
- 16 02 14 - zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13,
- 16 02 15* - niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń,
- 16 02 16 - elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15,
- 16 03 03* - nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne,
- 16 03 04 - nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80,
- 16 03 05* - organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne,
- 16 03 06 - organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80,
- 16 03 80 - produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia,
- 16 06 01* - baterie i akumulatory ołowiowe,
- 16 06 02* - baterie i akumulatory niklowo kadmowe,
- 16 06 03* - baterie zawierające rtęć,
- 16 06 04 - baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03),
- 16 06 05 - inne baterie i akumulatory,
- 16 80 01 - magnetyczne i optyczne nośniki informacji,
- 17 01 80 - usunięte tynki, tapety, okleiny itp.,
- 17 01 81 - odpady z remontów i przebudowy dróg,
- 17 01 82 - inne niewymienione odpady,
- 17 02 01 – drewno,
- 17 02 02 - szkło,
- 17 02 03 - tworzywa sztuczne,
- 17 03 80 - odpadowa papa,
- 17 04 01 - miedź, brąz, mosiądz,
- 17 04 02 - aluminium,
- 17 04 03 – ołów,
- 17 04 04 – cynk,
- 17 04 05 - żelazo i stal,
- 17 04 06 – cyna,
- 17 04 07 - mieszaniny metali,
- 19 10 01 - odpady żelaza i stali,
- 19 10 02 - odpady metali nieżelaznych,
- 19 12 01 - papier i tektura,
- 19 12 02 - metale żelazne,
- 19 12 03 - metale nieżelazne,
- 19 12 04 - tworzywa sztuczne i guma,
- 19 12 05 - szkło,
- 19 12 07 - drewno inne niż wymienione w 19 12 06,
- 19 12 08 - tekstylia,
- 19 12 10 - odpady palne (paliwo alternatywne),
- 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
- 20 01 01 - papier i tektura,
- 20 01 02 - szkło,
- 20 01 10 - odzież,
- 20 01 11 – tekstylia,
- 20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
- 20 01 23* - urządzenia zawierające freony,
- 20 01 27* - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i Żywice zawierające substancje niebezpieczne,
- 20 01 28 - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wym. w 20 01 27,
- 20 01 29* - detergenty zawierające substancje niebezpieczne,
- 20 01 30 - detergenty inne niż wymienione w 20 01 29,
- 20 01 31* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne,
- 20 01 32 - leki inne niż wymienione w 20 01 31,
- 20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie,
- 20 01 34 - baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33,
- 20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wym. w 20 01 21 i 20 01 23, zawierające niebezpieczne składniki
- 20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35,
- 20 01 38 - drewno inne niż wymienione w 20 01 37,
- 20 01 39 - tworzywa sztuczne,
- 20 01 40 – metale.

II. Transport odpadów może odbywać się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
III. Określam następujące sposoby transportu odpadów:

1. Odpady będą transportowane przy użyciu własnych lub wynajmowanych samochodowych środków transportu.
2. Odpady będą transportowane w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie środowiska, przy użyciu środków transportu dopuszczonych do ruchu drogowego, przystosowanych do przewozu odpadów danego rodzaju i wyposażonych w zabezpieczenia chroniące ładunek przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz.
3. Odpady będą transportowane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, przy użyciu środków transportu do których wnioskodawca posiada prawo dysponowania.
4. Transport odpadów musi być zgodny z przepisami szczególnymi dotyczącymi ruchu drogowego i przewozu odpadów.

IV. Piotr Kardański jest zobowiązany do:

1. Przestrzegania wszystkich zasad postępowania z odpadami, wynikających z przepisów ustawy o odpadach i niniejszej decyzji, w szczególności warunków określonych w art. 24 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
2. Prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 71 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. oraz z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973).
3. Przekazywania odpadów wyłącznie podmiotom wskazanym przez zlecającego usługę transportu.
4. Utrzymania środków transportu w czystości i należytym stanie technicznym.
5. Oznakowania środków transportu w sposób umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługę.
6. Niezwłocznego informowania Prezydenta Miasta Szczecin o każdej zmianie dotyczącej prowadzonej działalności, w szczególności o zmianie nazwy i siedziby, albo o zaprzestaniu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem.

V. Ustalam Piotra Kardańskiego odpowiedzialnego za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji.

VI. Decyzja jest ważna do dnia uzyskania wpisu do rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., nie dłużej niż do dnia 19 lutego 2027 r.

U z a s a d n i e n i e
Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku, sporządzonego zgodnie z art. 28 ust.4 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. Wnioskodawca zwróciła się do Prezydenta Miasta Szczecin z wnioskiem o wydanie zezwolenia na transport odpadów. Przedsiębiorca prowadzący działalność wyłącznie w zakresie transportu odpadów nie jest posiadaczem odpadów, a świadczy tylko usługę transportu.
Przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 30 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.
W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków decyzji, należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.
Uznano, że prowadzona działalność nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.
Zgodnie z art. 233 ust. 2 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. do czasu utworzenia rejestru, transportujący odpady są obowiązani do uzyskania zezwolenia na transport odpadów, na podstawie przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Otrzymują:
1. Pan Piotr Kardański
PH „KARCHEM”
ul. Leona Heyki 27
71 – 631 Szczecin
2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70 – 540 Szczecin
3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 502 Szczecin
 

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2017/03/22, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2017/03/22 10:47:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2017/03/22 10:47:11 nowa pozycja