Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

NORSPED D. Milewska, A. Milewski spółka jawna WGKiOŚ-XIV.6233.17.2015.LR 02.07.2015 r.

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

Szczecin, 02 lipca 2015 r.

WGKiOŚ-XIV.6233.17.2015.LR

UNP: 39182/WGKiOŚ/-XXXVI/15

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 104ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267),art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), art. 28 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 5, ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku „NORSPED” D. Milewska, A. Milewski spółki jawnej z siedzibą  w Szczecinie przy ul. Hryniewieckiego nr 1, REGON: 811939672, NIP 9551951718 w sprawie wydania zezwolenia na transport odpadów

 

 1. Zezwalam NORSPED D. Milewska, A. Milewski sp. j. na transport następujących odpadów:

 

02 01 04 – odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań),

02 01 10 – odpady metalowe,

03 03 08 – odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu,

07 02 13 – odpady tworzyw sztucznych,

07 02 80 – odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy,

10 09 80 – wybrakowane wyroby żeliwne,

10 12 08 – wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej),

12 01 05 – odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych,

12 01 13 – odpady spawalnicze,

15 01 01 – opakowania z papieru i tektury,

15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych,

15 01 04 - opakowania z metali,

15 01 05 - opakowania wielomateriałowe,

15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe,

16 01 03 - zużyte opony,

16 01 17 - metale żelazne,

16 01 18 - metale nieżelazne,

16 01 19 - tworzywa sztuczne,

17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,

17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,

17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów

wyposażenia inne niż wymienione w 17010 6,

17 02 02 - szkło,

17 02 03 - tworzywa sztuczne,

17 04 02 - aluminium,

17 04 05 - żelazo i stal,

17 04 07 - mieszaniny metali,

1709  04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 170901, 170902 i 170903,

19 10 01 - odpady żelaza i stali,

19 10 02 - odpady metali nieżelaznych,

19 12 01 - papier i tektura,

19 12 02 - metale żelazne,

19 12 03 - metale nieżelazne,

19 12 04 - tworzywa sztuczne i guma,

19 12 05 - szkło,

20 01 01 – papier i tektura,

20 01 02 + szkło,

20 01 39 – tworzywa sztuczne,

20 01 40 – metale.

 

 

 1. Transport odpadów wymienionych w punkcie I może odbywać się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

III.Odpady będą transportowane przy użyciu samochodowych środków transportu.

2. Transport odpadów odbywał się będzie przystosowanymi do tego celu pojazdami.

 1. Transport odpadów będzie odbywał się w sposób zgodny z  przepisami szczególnymi w zakresie transportu drogowego.
 2. Ustalam NORSPED D. Milewska, A. Milewski sp. j. odpowiedzialną za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania niniejszej decyzji.
 3. Decyzja jest ważna do dnia uzyskania wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, nie dłużej niż do dnia 01 lipca 2025 r.
 4. NORSPED D. Milewska, A. Milewski sp. j. jest zobowiązana do:
 5. przestrzegania wszystkich zasad postępowania z odpadami, wynikających z przepisów ustawy i decyzji,
 6. prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1973).

 

U z a s a d n i e n i e

W dniu 19.06.2015 r. do Prezydenta Miasta Szczecin wpłynął wniosek NORSPED D. Milewska, A. Milewski spółki jawnej o wydanie decyzji zezwalającej na transport odpadów. Wnioskodawca wykazał, że posiada możliwości organizacyjne i techniczne pozwalające mu wykonywać obowiązki związane z transportem odpadów.

Na transport odpadów wymagane jest zezwolenie, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, wydawane przez starostę właściwego ze względu na miejsce siedziby Wnioskodawcy. Wnioskodawca występuje o zezwolenie na prowadzenie transportu odpadów na terenie całego kraju. Siedziba Wnioskodawcy znajduje się w Szczecinie, w związku z powyższym organem właściwym do wydania zezwolenia jest Prezydent Miasta Szczecin.

            Uznano, że przedsiębiorca spełnia wymagania określone w przepisach ustawy o odpadach.

Zgodnie z art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi zmianami), do czasu utworzenia przez marszałka województwa rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, transportujący odpady obowiązani są do uzyskania zezwolenia na transport odpadów, do wydania którego stosuje się przepisy ustawy o odpadach z 27 kwietnia 2001 r.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

            Decyzja podlega opłacie skarbowej w kwocie 616,00 (słownie: sześćset szesnaście) złotych.

Otrzymują:

 1. |NORSPED D. Milewska, A. Milewski sp. j.

ul. Hryniewieckiego 1

70-606 Szczecin

 1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

 1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2017/01/30, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2017/01/30 11:15:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2017/01/30 11:15:42 nowa pozycja