Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

TRANSPOL Sp. z o.o. WGKiOŚ-II.6233.100.2016.DJ 13.10.2016

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
Szczecin, 13 października 2016 r.
WGKiOŚ-II.6233.100.2016.DJ
UNP: 66534/WGKiOS/-XXXVI/16

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami)

zmieniam

na wniosek Strony decyzję ostateczną Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 lutego 2016 r. znak: WGKiOŚ-II.6233.9.2016.DJ – zezwolenie na transport odpadów, zmienioną decyzją z dnia 9 marca 2016 r. znak: WGKiOŚ-II.6233.21.2016.DJ oraz decyzją z dnia 30 marca 2016 znak: WGKiOŚ-II.6233.34.2016.DJ, wydaną na rzecz TRANSPOL Sp. z o.o. wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000174979 (NIP: 9552074389, REGON: 008037014), z siedzibą w Szczecinie przy ul. Narzędziowej 47, w następujący sposób:

I. Do punktu I decyzji określającego rodzaje odpadów przewidziane do transportu dodaję:

01 04 11 Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 07
02 01 02 Odpadowa tkanka zwierzęca ,
02 01 06 Odchody zwierzęce
02 01 10 Odpady metalowe
02 01 81 Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80
02 01 82 Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
02 01 83 Odpady z upraw hydroponicznych,
02 02 01 Odpady z mycia i przygotowywania surowców,
02 02 02 Odpadowa tkanka zwierzęca,
02 02 81 Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 02 02 80,
02 02 99 Inne niewymienione odpady,
02 03 02 Odpady konserwantów,
02 03 03 Odpady poekstrakcyjne,
02 03 04 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa,
02 03 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków,
02 03 80 Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81),
02 03 81 Odpady z produkcji pasz roślinnych,
02 03 81 Odpady z produkcji pasz roślinnych,
02 03 82 Odpady tytoniowe,
02 03 99 Inne niewymienione odpady,
02 04 01 Osady z oczyszczania i mycia buraków,
02 04 02 Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne),
02 04 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków,
02 04 80 Wysłodki, 02 05 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania,
02 05 02 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków,
02 05 80 Odpadowa serwatka,
02 05 99 Inne niewymienione odpady,
02 06 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa,
02 06 02 Odpady konserwantów,
02 06 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków,
02 06 80 Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze,
02 06 99 Inne niewymienione odpady,

02 07 01 Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców,
02 07 02 Odpady z destylacji spirytualiów,
02 07 03 Odpady z procesów chemicznych,
02 07 04 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa,
02 07 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków,
02 07 80 Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary,
02 07 99 Inne niewymienione odpady,
03 01 01 Odpady kory i korka,
03 01 05 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w
03 01 04,
03 01 81 Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80,
03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków,
03 01 99 Inne niewymienione odpady,
03 02 99 Inne niewymienione odpady,
03 03 01 Odpady z kory i drewna,
03 03 02 Osady wapienne i szlamy z ługu zielonego (z przetwarzania ługu czarnego),
03 03 05 Szlamy z odbarwiania makulatury,
03 03 07 Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury,
03 03 08 Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu,
03 03 09 Odpady szlamu wapiennego (pokaustyzacyjnego),
03 03 10 Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z
mechanicznej separacji,
03 03 11 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10,
03 03 80 Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem,
03 03 81 Szlamy z innych procesów bielenia,
03 03 99 Inne niewymienione odpady,,
04 01 01 Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe),
04 01 02 Odpady z wapnienia,
04 01 04 Brzeczka garbująca zawierająca chrom,
04 01 05 Brzeczka garbująca niezawierająca chromu,
04 01 06 Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków,
04 01 07 Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków,
04 01 08 Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania
skór),
04 01 09 Odpady z polerowania i wykańczania,
04 01 99 Inne niewymienione odpady,
04 02 09 Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery,
plastomery),
04 02 10 Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski),
04 02 15 Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14,
04 02 17 Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16,
04 02 20 Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19,
04 02 21 Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych,
04 02 22 Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych,
04 02 80 Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych,
04 02 99 Inne niewymienione odpady,
05 01 10 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09,
05 01 13 Osady z uzdatniania wody kotłowej,
05 01 14 Odpady z kolumn chłodniczych,
05 01 16 Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej,
05 01 17 Bitum ,
05 01 99 Inne niewymienione odpady,
05 06 04 Odpady z kolumn chłodniczych,
05 06 99 Inne niewymienione odpady,
05 07 02 Odpady zawierające siarkę,
05 07 99 Inne niewymienione odpady,
06 01 99 Inne niewymienione odpady,
06 02 99 Inne niewymienione odpady,
06 07 99 Inne niewymienione odpady,
06 08 99 Inne niewymienione odpady ,
06 09 02 Żużel fosforowy,
06 09 04 Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80,
06 09 80 Fosfogipsy,
06 09 81 Fosfogipsy wymieszane z żużlami, popiołami paleniskowymi i pyłami z kotłów (z
wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04),
06 09 99 Inne niewymienione odpady,
06 10 99 Inne niewymienione odpady,
06 11 01 Poreakcyjne odpady związków wapnia z produkcji dwutlenku tytanu,
06 11 80 Odpady z produkcji związków cyrkonu,
06 11 81 Odpady z produkcji związków chromu,
06 11 82 Odpady z produkcji związków kobaltu,
06 11 83 Odpadowy siarczan żelazowy,
06 11 99 Inne niewymienione odpady,
07 02 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11,
07 02 13 Odpady tworzyw sztucznych,
07 02 15 Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14,
07 02 17 Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16,
07 02 80 Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy 07 02 99 Inne niewymienione
odpady,
07 02 99 Inne niewymienione odpady,
07 03 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11,
07 03 99 Inne niewymienione odpady,
07 04 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11,
07 04 81 Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80,
07 04 99 Inne niewymienione odpady,
07 05 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11,
07 05 14 Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13,
07 05 81 Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80 ,
07 05 99 Inne niewymienione odpady,
07 06 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11,
07 06 80 Ziemia bieląca z rafinacji oleju,
07 06 81 Zwroty kosmetyków i próbek,
07 06 99 Inne niewymienione odpady,
08 01 12 Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11,
08 01 14 Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13,
08 01 20 Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19,
08 01 99 Inne niewymienione odpady,
08 02 01 Odpady proszków powlekających,
08 02 02 Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne,
08 02 03 Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne,
08 02 99 Inne niewymienione odpady,
08 03 07 Szlamy wodne zawierające farby drukarskie,
08 03 08 Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie,
08 03 13 Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12,
08 03 15 Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14,
08 03 18 Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17,
08 03 80 Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19,
08 03 99 Inne niewymienione odpady,
08 04 10 Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09,
08 04 12 Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11,
08 04 14 Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13,
08 04 16 Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15,
08 04 99 Inne niewymienione odpady,
09 01 07 Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra,
09 01 08 Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra,
09 01 10 Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii,
09 01 99 Inne niewymienione odpady,
10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04),
10 01 02 Popioły lotne z węgla,
10 01 03 Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej,
10 01 05 Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych ,
10 01 07 Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w
postaci szlamu, 1
10 01 15 Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione
w 10 01 14,
10 01 17 Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16,
10 01 19 Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05,
10 01 07 i 10 01 18,
10 01 21 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20,
10 01 23 Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22,
10 01 24 Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82),
10 01 25 Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem
elektrowni,
10 01 26 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej,
10 01 80 Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów
paleniskowych,
10 01 81 Mikrosfery z popiołów lotnych,
10 01 82 Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod
odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie
w złożu fluidalnym),
10 01 99 Inne niewymienione odpady,
10 02 01 Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze),
10 02 02 Nieprzerobione żużle z innych procesów,
10 02 08 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07,
10 02 10 Zgorzelina walcownicza,
10 02 12 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 11,
10 02 14 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż
wymienione w 10 02 13,
10 02 15 Inne szlamy i osady pofiltracyjne,
10 02 80 Zgary z hutnictwa żelaza,
10 02 81 Odpadowy siarczan żelazawy,
10 02 99 Inne niewymienione odpady,
10 03 02 Odpadowe anody,
10 03 05 Odpady tlenku glinu,
10 03 16 Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15,
10 03 18 Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 17,
10 03 20 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19,
10 03 22 Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż
wymienione w 10 03 21,
10 03 24 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23,
10 03 26 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż
wymienione w 10 03 25,
10 03 28 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 03 27,
10 03 30 Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż
wymienione w 10 03 29,
10 03 99 Inne niewymienione odpady,
10 04 10 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 09,
10 04 99 Inne niewymienione odpady,
10 05 04 Inne cząstki i pyły,
10 05 09 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 08,
10 05 11 Kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 05 10,
10 05 80 Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych,
10 05 99 Inne niewymienione odpady,
10 06 01 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej,
10 06 02 Kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej,
10 06 04 Inne cząstki i pyły,
10 06 10 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09,
10 06 80 Żużle szybowe i granulowane,
10 06 99 Inne niewymienione odpady,
10 07 01 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej,
10 07 02 Kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej,
10 07 03 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych,
10 07 04 Inne cząstki i pyły,
10 07 05 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych,
10 07 08 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 07,
10 07 99 Inne niewymienione odpady,
10 08 04 Cząstki i pyły,
10 08 09 Inne żużle,
10 08 11 Kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 08 10,
10 08 13 Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 08 12,
10 08 16 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 15,
10 08 18 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż
wymienione w 10 08 17,
10 08 20 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 19,
10 08 99 Inne niewymienione odpady ,1
10 09 03 Żużle odlewnicze,
10 09 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w
10 09 07,
10 09 10 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09,
10 09 12 Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11,
10 09 14 Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 13,
10 09 16 Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w
10 09 15,
10 09 80 Wybrakowane wyroby żeliwne,
10 09 99 Inne niewymienione odpady,
10 10 03 Zgary i żużle odlewnicze,
10 10 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w
10 10 05,
10 10 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w
10 10 07,
10 10 10 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09,
10 10 12 Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11,
10 10 14 Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 13,
10 10 16 Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w
10 10 15,
10 10 99 Inne niewymienione odpady,
10 11 03 Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego,
10 11 05 Cząstki i pyły,
10 11 10 Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w 10 11 09,
10 11 12 Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11,
10 11 14 Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13,
10 11 16 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 1115,
10 11 18 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż
wymienione w 10 11 17,
10 11 20 Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w
10 11 19,
10 11 80 Szlamy fluorokrzemianowe,
10 11 99 Inne niewymienione odpady,
10 12 01 Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej,
10 12 03 Cząstki i pyły,
10 12 05 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych,
10 12 06 Zużyte formy,
10 12 08 Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po
przeróbce termicznej),
10 12 10 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w
10 12 09,
10 13 01 Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej,
10 13 04 Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego,
10 13 06 Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13),
10 13 07 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych,
10 13 10 Odpady z produkcji elementów cementowo-azbestowych inne niż wymienione w
10 13 09 ,
10 13 11 Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w
10 13 09 i 10 13 10,
10 13 13 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 12
10 13 14 Odpady betonowe i szlam betonowy,
10 13 80 Odpady z produkcji cementu,
10 13 81 Odpady z produkcji gipsu,
10 13 82 Wybrakowane wyroby,
10 13 99 Inne niewymienione odpady,
10 80 01 Żużle z produkcji żelazokrzemu,
10 80 02 Pyły z produkcji żelazokrzemu,
10 80 03 Żużle z produkcji żelazochromu,
10 80 04 Pyły z produkcji żelazochromu,
10 80 05 Żużle z produkcji żelazomanganu,
10 80 06 Pyły z produkcji żelazomanganu,
10 80 99 Inne niewymienione odpady,
11 02 06 Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 05,
11 02 99 Inne niewymienione odpady,
11 05 01 Cynk twardy,
11 05 02 Popiół cynkowy,
11 05 99 Inne niewymienione odpady,
12 01 02 Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów,
12 01 04 Cząstki i pyły metali nieżelaznych,
12 01 15 Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14,
13 08 80 Zaolejone odpady stałe ze statków,
15 01 04 Opakowania z metali,
16 01 06 Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i
innych niebezpiecznych elementów,
16 01 16 Zbiorniki na gaz skroplony,
16 05 05 Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04,
16 07 99 Inne niewymienione odpady,
16 08 03 Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż
wymienione w 16 08 02,
16 08 04 Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie
fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07),
17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,
17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg ,
17 01 82 Inne niewymienione odpady,
17 02 02 Szkło,
17 03 02 Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01,
17 03 80 Odpadowa papa,
17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali ,
17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz ,
17 04 02 Aluminium,
17 04 03 Ołów,
17 04 04 Cynk ,
17 04 06 Cyna,
17 04 07 Mieszaniny metali,
17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10,
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03,
17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05,
17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07,
17 08 02 Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01,
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w
17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 ,
18 01 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03) ,
18 01 04 Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu,
pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy),
18 01 81 Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej,
inne niż wymienione w 18 01 80 ,
18 02 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02) ,
18 02 03 Inne odpady niż wymienione w 18 02 02 ,
18 02 06 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05 ,
18 02 08 Leki inne niż wymienione w 18 02 07,
19 01 02 Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych,
19 01 12 Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11,
19 01 14 Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13 ,
19 01 16 Pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15 ,
19 01 18 Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17,
19 01 19 Piaski ze złóż fluidalnych,
19 01 99 Inne niewymienione odpady,
19 02 03 Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż
niebezpieczne, \
19 02 06 Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w
19 02 05,
19 02 10 Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09,
19 02 99 Inne niewymienione odpady,
19 03 07 Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06,
19 04 01 Zeszklone odpady,
19 04 04 Ciekłe odpady z procesów zeszkliwiania,
19 05 01 Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych,
19 05 02 Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego,
19 05 03 Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) ,
19 05 99 Inne niewymienione odpady,
19 06 03 Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych,
19 06 04 Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych,
19 06 05 Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych,
19 06 06 Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i
roślinnych,
19 06 99 Inne niewymienione odpady,
19 08 01 Skratki
19 08 02 Zawartość piaskowników,
19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe,
19 08 09 Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje
jadalne i tłuszcze,
19 08 12 Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż
wymienione w 19 08 11,
19 08 14 Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż
wymienione w 19 08 13,
19 08 99 Inne niewymienione odpady,
19 09 01 Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki,
19 09 02 Osady z klarowania wody,
19 09 03 Osady z dekarbonizacji wody,
19 09 04 Zużyty węgiel aktywny,
19 09 05 Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne,
19 09 06 Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych,
19 09 99 Inne niewymienione odpady,
19 10 01 Odpady żelaza i stali,
19 10 02 Odpady metali nieżelaznych,
19 10 04 Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03,
19 10 06 Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05,
19 11 06 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05,
19 11 99 Inne niewymienione odpady,
19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06,
19 12 08 Tekstylia,
19 12 10 Odpady palne (paliwo alternatywne),
19 80 01 Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych,
20 01 01 Papier i tektura,
20 01 02 Szkło,
20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
20 01 10 Odzież,
20 01 11 Tekstylia,
20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29,
20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33,
20 01 40 Metale,
20 01 41 Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne),
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji,
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne ,
20 03 02 Odpady z targowisk ,
20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów ,
20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości,
20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych,
20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

II. Pozostałe punkty decyzji nie podlegają zmianom.

U z a s a d n i e n i e

Decyzję wydano w oparciu o przedłożony wniosek oraz na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowiącego, że decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej który ja wydał. Powyższa zmiana dotyczy dodania nowych rodzajów odpadów przewidzianych do transportu.
Uznano, że usankcjonowany decyzją sposób postępowania z odpadami nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, w wszystkie wymogi związane z tą działalnością będą spełnione.

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:
1. TRANSPOL Sp. z o.o.
ul. Narzędziowa 47
70-807 Szczecin
2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin
3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin

 

 

 

 

IV
udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2017/01/31, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2017/01/31 11:09:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2017/01/31 11:09:20 nowa pozycja