Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

Lewandowski Krzysztof ANDO-LOGISTIC WGKiOŚ-II.6233.6.2018.LR 18.01.2018 r.

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

Szczecin, 18 stycznia 2018 r.

WGKiOS-II.6233.6.2018.LR

UNP: 2343/WGKiOŚ/-XXXVI/18

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 104i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21), art. 28 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 5, ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami) oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 stycznia 2018 r. nr WO-0052.3.9.2018.RD , po rozpatrzeniu wniosku Krzysztofa Lewandowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ANDO LOGISTIC Krzysztof Lewandowski z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zakątek nr 1/10, REGON: 321507704, NIP: 9552171247, w sprawie wydania zezwolenia na transport odpadów

 1. Zezwalam Krzysztofowi Lewandowskiemu na transport następujących rodzajów odpadów:

15 01 01 – opakowania z papieru i tektury,

15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych,

15 01 03 – opakowania z drewna,

15 01 04 – opakowania z metali,

15 01 05 – opakowania wielomateriałowe,

15 01 07 – opakowania ze szkła,

15 01 09 – opakowania z tekstyliów,

17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,

17 01 02 – gruz ceglany,

17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,

17 02 01 – drewno,

17 02 02 – szkło,

17 02 03 – tworzywa sztuczne,

17 03 80 – odpadowa papa,

17 05 04 – gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 170503,

17 05 06 – urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 170505,

19 08 01 – skratki,

19 08 02 – zawartość piaskowników,

19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe,

19 12 01 – papier i tektura,

19 12 02 – metale żelazne,

19 12 03 – metale nieżelazne,

19 12 04 – tworzywa sztuczne,

19 12 05 – szkło,

19 12 07 – drewno inne niż wymienione w 191206,

19 12 08 – tekstylia,

19 12 09 – minerały (np. piasek, kamienie),

19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne),

20 01 01 – papier i tektura,

20 01 02 – szkło,

20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji,

20 01 10 – odzież,

20 01 11 – tekstylia,

20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 200137,

20 01 39 – tworzywa sztuczne,

20 01 40 – metale,

20 01 41 – odpady zmiotek wentylacyjnych,

20 01 99 – inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny,

20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji,

20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie,

20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji,

20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

20 03 02 – odpady z targowisk,

20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic i placów,

20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości,

20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych,

20 03 07  - odpady wielkogabarytowe,

20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.

 1. Transport odpadów wymienionych w punkcie I może odbywać się na terenie  Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Odpady wymienione w punkcie I nie będą magazynowane.
 3. 1. Odpady będą transportowane przy użyciu samochodowych środków transportu.

2. Transport odpadów odbywał się będzie oznakowanymi, przystosowanymi do tego celu pojazdami.

 1. Transport odpadów będzie odbywał się w sposób zgodny z  przepisami szczególnymi w zakresie transportu drogowego oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 07.10.2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1742).
 2. Ustalam Krzysztofa Lewandowskiego odpowiedzialnym za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania niniejszej decyzji.
 3. Decyzja jest ważna do dnia uzyskania wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, nie dłużej niż do dnia 17 stycznia 2028 r.
 4. Krzysztof Lewandowski jest zobowiązany do:
 5. przestrzegania wszystkich zasad postępowania z odpadami, wynikających z ustawy i decyzji,
 6. - przekazywania odpadów następnemu posiadaczowi posiadającemu uregulowany status prawny w zakresie gospodarowania odpadami, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,
 7.  prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. z 2014, poz. 1973 ).

 

U z a s a d n i e n i e

Wnioskodawca, Krzysztof Lewandowski, zwrócił się do Prezydenta Miasta Szczecin z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na transport odpadów. Wnioskodawca wykazał, że posiada możliwości organizacyjne i techniczne pozwalające mu wykonywać obowiązki związane z transportem odpadów.

Na transport odpadów wymagane jest, zgodnie z art. 28 ustawy o odpadach, zezwolenie wydawane przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby firmy. Wnioskodawca występuje o zezwolenie na prowadzenie transportu odpadów na terenie całego kraju. Miejsce zamieszkania Wnioskodawcy znajduje się w Szczecinie, w związku z powyższym organem właściwym do wydania zezwolenia jest Prezydent Miasta Szczecin.

            Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

            W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

            Decyzja podlega opłacie skarbowej w kwocie 616,00 (słownie: sześćset szesnaście) złotych.

 

Otrzymują:

 1. ANDO LOGISTIC Krzysztof Lewandowski

ul. Zakątek 1/10

70-766 Szczecin

 1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

 1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2018/03/13, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2018/03/13 12:37:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2018/03/13 12:37:19 nowa pozycja