Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

TRANSCARGO sp. z o. o. WUCiP-I.6233.65.2014.LR 17.12.2014 r.

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

Szczecin, 17 grudnia 2014 r.

WUCiP-I.6233.65.2014.LR

UNP: 77674/WUCiP/-VI/14

 

 

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

 

zmieniam

 

na wniosek Strony, decyzję ostateczną Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 02.12.2011 r. znak: WGKiOŚ/IX/LR/6233/39/11 (z późniejszymi zmianami), zezwalającą na transport odpadów, wydaną na rzecz TRANSCARGO spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul. Pomorskiej nr 138-141, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców  Krajowego Rejestru  Sądowego pod numerem 326348, REGON 320634197, NIP 9552256133 w następujący sposób:

 

 

  1.  W punkcie I. decyzji dodaję następujące rodzaje odpadów przewidzianych do transportu:

 

10 01 01 – żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wym. w 100104),

10 01 03 – popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce termicznej,

10 01 99 – inne niewymienione odpady,

10 01 05 -  stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych.

 

  1. Pozostałe punkty decyzji nie podlegają zmianom.

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

Decyzję wydano w oparciu o przedłożony wniosek oraz przywołany na wstępie przepis.

Wnioskodawca wystąpił o zmianę posiadanego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów ze względu na zamiar rozszerzenia działalności.

 

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się  za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Otrzymują:

  1. TRANSCARGO sp. z o. o.

ul. Pomorska 138-141

70-812 Szczecin

  1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

  1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektorat

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2015/04/22, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2015/04/22 13:39:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2015/04/22 13:39:30 nowa pozycja