Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

Keller Patryk AGRUZ WGKiOŚ-II.6233.8.2018.LR 18.01.2018 r.

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

Szczecin, 18 stycznia 2018 r.

WGKiOS-II.6233.8.2018.LR

UNP: 3945/WGKiOŚ/-XXXIII/18

 

 

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz.1257 z późniejszymi zmianami) oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin nr WO-0052.3.9.2018RD z dnia 11 stycznia 2018 r.,po rozpatrzeniu wniosku Patryka Kellera, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą AGRYZ Patryk Keller z siedzibą w Szczecinie przy ul. Gdańskiej 3a, REGON 3633040090, NIP 8512991251  w sprawie uchylenia decyzji Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 08.12.2016 r. znak: WGKiOŚ-II.6233.131.2016.LR – zezwolenie na zbieranie odpadów

 

uchylam

 

na wniosek Strony z dnia ,decyzję Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 08.12.2016 r. znak: WGKiOŚ-II.6233.131.2016.LR

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

Decyzję niniejszą wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku. Wnioskodawca, Patryk Keller, zwrócił się do Prezydenta Miasta Szczecin o uchylenie posiadanej decyzji – zezwolenie na zbieranie odpadów w związku z zaprzestaniem prowadzenia działalności tym zakresie.

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie, za zgodą strony, uchylona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Otrzymują:

  1. AGRUZ Patryk Keller

                ul. Gdańska 3a

                70-660 Szczecin

  1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

                ul. Korsarzy 3

                70-540 Szczecin

  1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

                ul. Wały Chrobrego 4

                70-504 Szczecin

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2018/03/13, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2018/03/13 12:39:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2018/03/13 12:39:09 nowa pozycja