Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

Żarczyńska Marzena HAK-TRANS WUCiP-I.6233.10.2015.LR 23.01.2015 r.

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

Szczecin, 23 stycznia 2015 r.

WUCiP-I.623310.2015.LR

UNP: 5212/WUCiP/-0/15

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami)

 

zmieniam

na wniosek Strony, decyzję ostateczną Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 04.11.2008 r. znak: WGKiOŚ.IV.LR-7661/52/2008 (z późniejszymi  zmianami), zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, wydaną na rzecz  Marzeny Żarczyńskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „HAK-TRANS” z siedzibą w Szczecinie przy ul.  Rapackiego 8A/9, REGON 811060655, NIP 8511119918w następujący sposób:

 

  1. W punkcie I. decyzji dodaje się następujące rodzaje odpadów przewidziane do transportu:
  2. 02 01 02 – odpadowa tkanka zwierzęca,
  3. 02 02 02 – odpadowa tkanka zwierzęca ,
  4. 19 08 01 – skratki,
  5. 19 08 02 – zawartość piaskowników,
  6. 19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe.

 

  1. Pozostałe punkty decyzji nie podlegają zmianom.

 

U z a s a d n i e n i e

 

Niniejszą decyzję wydano w oparciu o przedłożony wniosek oraz przywołany na wstępie przepis.

Wnioskodawca wystąpił o zmianę posiadanego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu nowych rodzajów odpadów.

Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się  za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Decyzja niniejsza podlega opłacie skarbowej w kwocie 308,00 (słownie: trzysta osiem) złotych.

 

Otrzymują:

  1. HAK-TRANS Marzena Macioszek

ul. Rapackiego 8a/9

71-467 Szczecin

  1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

  1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektorat

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2015/04/22, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2015/04/22 14:18:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2015/04/22 14:18:55 nowa pozycja