Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

JTC Transport sp. z o. o. sp. k. WGKiOŚ-II.6233.128.2016.LR 25.11.2016 r.

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

Szczecin, 25 listopada 2016 r.

WGKiOS-II.6233.128.2016.LR

UNP: 75389/WGKiOS/-XXXVI/16

 

 

D E C Y Z J A

 

 

Na podstawie art. 155 kodeksu postępowania administracyjnego

(Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późniejszymi zmianami)

 

orzekam

 

zmienić, na wniosek Strony, decyzję ostateczną z dnia 17.06.2010 r. znak: WGKiOŚ.IV.LR-7661.20.2010.LR, wydaną na rzecz Tomasza Ciepłowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „JTC Tomasz Ciepłowski" z siedzibą w Szczecinie przy ul. Brązowej 64/1, zezwalającą na transport odpadów, w następujący sposób:

I.Orzekam o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z ww. decyzji na rzecz  JTC TRANSPORT spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w Szczecinie przy ul. Szosa Stargardzka nr 20/22, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców pod numerem 645966, NIP 9552408241, REGON 365848546.

  1. Pozostałe punkty decyzji nie podlegają zmianom.

 

U z a s a d n i e n i e

 

Niniejszą decyzję wydano w oparciu o przedłożony wniosek z dnia 24.11.2016 r. oraz przywołany na wstępie przepis. Powyższa zmiana związana jest z przekształceniem przedsiębiorstwa o nazwie „JTC Tomasz Ciepłowski” i wniesieniem jego składników do JTC Transport spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej. Zgodnie z artykułem 551- 554kodeksu cywilnego przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności m. in. posiadane zezwolenia. Czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych. W związku z tym  zbycie przedsiębiorstwa, które posiada zezwolenie na  transport odpadów powoduje przejście tego zezwolenia na nabywcę przedsiębiorstwa.

Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się  za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecina w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

            Decyzja podlega opłacie skarbowej w kwocie 308,00 (słownie: trzysta osiem) złotych, zgodnie z przepisami ustawy o opłacie skarbowej

 

Otrzymują:

  1. JTC Transport sp. z o. o. sp. k.

ul. Szosa Stargardzka 20/22

70-893 Szczecin

  1. Urząd Marszałkowski

Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

  1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektorat

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2017/01/30, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2017/01/30 14:38:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2017/01/30 14:38:40 nowa pozycja