Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

RAGN-SELLS Polska sp. z o. o. WGKiOŚ-XIV.6233.38.2015.LR 06.10.2016 r.

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

Szczecin, 06 października 2015 r.

WGKiOŚ-XIV.6233.38.2015.LR

UNP: 59974/WGKiOŚ/-XXXIII/15

 

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

zmieniam

 

na wniosek Strony, decyzję ostateczną Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25.02.2014 r. znak: WGKiOŚ-IX.6233.16.2014.LR, zezwalającą na zbieranie odpadów, wydaną na rzecz RAGN-SELLS Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu nr 15c, REGON 017356092, NIP 5272353258, KRS 42887 w następujący sposób:

 

  1. W punkcie I. ww decyzji dodaje się następujące rodzaje odpadów przewidziane do zbierania:


20 01 13* rozpuszczalniki,
20 01 27* farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne,
20 01 31* leki cytotoksyczne i cytostatyczne,
20 01 33* baterie i akumulatory, łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 160601, 160602 lub 160603 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie,

20 01 35* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121 i 200123 zawierające niebezpieczne składniki.

 

  1. Odpady mogą być zbierane na wydzielonej części działki nr -3/73 przy ul. Szczawiowej 54A w Szczecinie.

 

  1. Magazynowanie odpadów może odbywać się na terenie wskazanym w punkcie II. decyzji pod następującymi warunkami:

- odpady powinny być magazynowane wyłącznie w celu zebrania odpowiedniej partii do przekazania kolejnemu posiadaczowi, posiadającemu zezwolenie na gospodarowanie odpadami danego rodzaju,

- odpady powinny być magazynowane selektywnie, w wyznaczonych miejscach, na utwardzonym placu, w szczelnych, krytych, zamykanych kontenerach,

- odpady niebezpieczne powinny być magazynowane w szczelnych, zamykanych pojemnikach, w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do środowiska i zabezpieczający przed wpływem czynników atmosferycznych.

 

IV.Gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem podlega administracyjnej karze pieniężnej, nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196 ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna za naruszenie postanowień niniejszego zezwolenia wynosi nie mniej niż 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych i nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 (jeden milion) złotych.

 

  1. Pozostałe punkty decyzji nie podlegają zmianom.

 

U z a s a d n i e n i e

 

Decyzję wydano w oparciu o przedłożony wniosek oraz przywołany na wstępie przepis.

Wnioskodawca wystąpił o zmianę posiadanego zezwolenia poprzez dodanie nowych rodzajów odpadów oraz zmianę numeru działki po podziale geodezyjnym.

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się  za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Otrzymują:

  1. RAGN-SELLS Polska sp. z o. o.

ul. Postępu 15c

02-676 Warszawa

  1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

  1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektorat

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2017/01/30, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2017/01/30 12:33:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2017/01/30 12:33:00 nowa pozycja