Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

Czerwona Kropka Kinga Chomać-Piechota WGKiOŚ-XIV.6233.59.2015.LR 14.01.2016 r.

Prezydent Miasta Szczecin

 Szczecin, 14 stycznia 2016 r.

WGKiOŚ-XIV.6233.59.2015.LR

UNP  86544/WGKiOŚ/XXXIII/15

 

 

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 41 ust. 1, ust. 3 pkt 2, art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach(Dz. U z 2013 r. poz. 21) oraz art.104 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz.. 23), po rozpatrzeniu wniosku Kingi Chomać - Piechoty, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „Czerwona Kropka” z siedzibą w Szczecinie przy ul. Młodzieży Polskiej nr 16/2, REGON: 320147592, NIP 6691659270 w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów

 

 1. Zezwalam Kindze Chomać – Piechocie na zbieranie niżej wymienionych odpadów:

 

-              10 01 01 - żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wył. pyłów z kotłów wym. w 10 01 04),

-              10 01 02 - popioły lotne z węgla,

-              10 01 03 - popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej,

-              10 01 05 – stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych,

-              10 01 07 – produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu,

-              10 01 15 - popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14,

-              10 01 17 – popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 100116,

-              10 01 19 – odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 100105, 100107 i 100118,

-              10 01 24 – Piaski ze złóż fluidalnych (z wył. 100182),

-              10 01 25 – odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni,

-              10 01 26 – odpady z uzdatniania wody chłodzącej,

-              10 01 80 - mieszanki popiołowo żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych,

-              10 01 81 – mikrosfery z popiołów lotnych,

-              10 01 82 – mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym),

-              10 01 99 – inne niewymienione odpady,

-              10 12 01 - odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej,

-              10 12 03 - cząstki i pyły,

-              10 12 06 – zużyte formy,

-              10 12 08 - wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej),

-              10 12 12 - odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11,

-              15 01 01 - opakowania z papieru i tektury,

-              15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych,

-              15 01 03 - opakowania z drewna,

-              15 01 04 - opakowania z metali,

-              15 01 05 - opakowania wielomateriałowe,

-              15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe,

-              15 01 07 - opakowania ze szkła,

-              15 01 09 - opakowania z tekstyliów,

-              15 02 03 - sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02,

-              16 01 03 - zużyte opony,

-              16 01 19 - tworzywa sztuczne,

-              16 01 20 - szkło,

-              16 02 11* - zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC,

+              16 02 13* - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 160209 do 160212,

-              16 02 14 - zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13,

-              16 03 04 - nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80,

-              16 03 80 - produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia,

-              16 80 01 - magnetyczne i optyczne nośniki informacji,

-              17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,

-              17 01 02 - gruz ceglany,

-              17 01 03 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,

-              17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,

-              17 01 80 – usunięte tynki, tapety, okleiny itp.,

-              17 01 81 – odpady z remont ów i przebudowy dróg,

-              17 01 82 – inne niewymienione odpady,

-              17 02 01 – drewno,

-              17 02 02 - szkło,

-              17 02 03 - tworzywa sztuczne,

-              17 03 02 - asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01,

-              17 03 80 - odpadowa papa,

-              17 05 04 - gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03,

-              17 05 06 - urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05,

-              17 05 08 - tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07,

-              17 06 04 - materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03,

-              17 08 02 - materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01,

-              17 09 04 - zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02  i 17 09 03,

-              19 01 12 - żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11,

-              19 01 14 - popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13,

-              19 01 16 - pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15,

-              19 01 19 - piaski ze złóż fluidalnych,

-              19 01 99 - inne niewymienione odpady,

-              19 08 09 – tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne,

-              19 12 01 - papier i tektura,

-              19 12 02 - metale żelazne,

-              19 12 03 - metale nieżelazne,

-              19 12 04 - tworzywa sztuczne i guma,

-              19 12 05 - szkło,

-              19 12 07 - drewno inne niż wymienione w 19 12 06,

-              19 12 08 - tekstylia,

-              19 12 09 - minerały (np. piasek, kamienie),

-              19 12 10 - odpady palne (paliwo alternatywne),

-              20 01 01 - papier i tektura,

-              20 01 02 - szkło,

-              20 01 08 - odpady kuchenne ulegające biodegradacji,

-              20 01 10 - odzież,

-              20 01 11 – tekstylia,

-              20 01 28 – farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 200127,

-              20 01 30 – detergenty inne niż wymienione w 200129,

-              20 01 32 – leki inne niż wymienione w 200131,

-              20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33,

-              20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wym. w 20 01 21 i 20 01 23, zawierające niebezp. składniki

-              20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35,

-              20 01 38 - drewno inne niż wymienione w 20 01 37,

-              20 01 39 - tworzywa sztuczne,

-              20 02 02 - gleba i ziemia, w tym kamienie,

-              20 02 03 - inne odpady nieulegające biodegradacji,

-              20 03 02 - odpady z targowisk,

-              20 03 02 – odpady z targowisk,

-              20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic i placów,

-              20 03 06 - odpady ze studzienek kanalizacyjnych,

-              20 03 07 - odpady wielkogabarytowe,

-              20 03 99 - odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.

 

 1. Zbieranie odpadów mogą odbywać się na terenie przy ul. Wspólnej w Szczecinie o powierzchni 2,6376 ha. (dz. nr 20 obr. 4019).

 

 

 

 1. Magazynowanie odpadów wymienionych w punkcie I. może odbywać się na terenie wskazanymw punkcie II decyzji, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny (umowa najmu), przy spełnieniu następujących warunków:
 2. odpady, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów,
  • okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
 3. odpady będą zbieranie na wyznaczonym, ogrodzonym terenie w kontenerach,pojemnikach lub luzem w hałdach (np. gruz lub ziemia), w zależności od rodzaju i gabarytów odpadów,  
 4. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny magazynowany będzie zamykanym garażu,
 5. odpady powinny być magazynowane selektywnie, w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do środowiska i zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych (plandeki),
 6. miejsca magazynowania odpadów powinny być niedostępne dla osób nieupoważnionych.

 

IV.Określam następujące metody zbierania odpadów:
1.Odpady będą odbierane od posiadaczy i przewożone własnym bądź wynajmowanym transportem do miejsca zbierania bądź skupowane po dostarczeniu bezpośrednio przez dostawców.
2.Odpady mogą być zbierane celem zgromadzenia odpowiedniej ilości przed ich transportem do miejsc przetwarzania lub przed przekazaniem kolejnemu posiadaczowi.

 

V.Kinga Choma + Piechota jest zobowiązana do:  
 • przekazywania odpadów następnemu posiadaczowi posiadającemu uregulowany status prawny, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,
-prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. z 2014, poz. 1973 ),
 1. składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzach stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach( Dz. U. Nr 249, poz. 1674 ), zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami,
 2. utrzymywania czystości i porządku na terenie prowadzonej działalności,
 3. niezwłocznego informowania Prezydenta Miasta Szczecin o każdej zmianie dotyczącej prowadzonej działalności, w szczególności o zmianie nazwy i siedziby, o utracie prawa do terenu albo o zaprzestaniu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem.

 

 1. Ustalam King Chomać - Piechotę odpowiedzialną za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji. 

 

 1. Gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem podlega administracyjnej karze pieniężnej, nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196 ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna za naruszenie postanowień niniejszego zezwolenia wynosi nie mniej niż 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych i nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 (jeden milion) złotych.

 

 

 1.  Decyzja jest ważna do dnia 13 stycznia 2026 roku.

 

U z a s a d n i e n i e

 

Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku. Uznano, że spełnione zostały wymagania określone w art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach.

Zezwolenie niniejsze jest kontynuacją zezwolenia Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 21.12.2012 r. znak: WGKiOŚ-IX.6233.126.2012.LR.

Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawyo odpadach.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków niniejszej decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.

Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 Otrzymują:

 1. Kinga Chomać - Piechota

ul. Młodzieży Polskiej 16/2

70–774 Szczecin

2.    Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

       ul. Korsarzy 34    

       70-540 Szczecin

3.   Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70 – 502 Szczecin

 

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2017/01/30, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2017/01/30 12:58:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2017/01/30 12:58:20 nowa pozycja