Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

Mazurowski Adam AMAR WUCiP-I.6233.73.2014.LR 23.12.2014 r.

Prezydent Miasta Szczecin

 Szczecin, 23 grudnia  2014 r.

WUCiP-I.6233.73.2014.LR

UNP 80020/WUCiP/-V/14

 

 

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 41 ust. 1, ust. 3 pkt 2, art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach(Dz. U z 2013 r. poz. 21) oraz art.104, art. 155 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.. 267), po rozpatrzeniu wniosku Adama Mazurowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „AMAR” z siedzibą w Szczecinie przy ul. Żołędziowej 27, REGON: 320805807, NIP 9551356111, w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów

 

 1. Zezwalam Adamowi Mazurowskiemu  na zbieranie niżej wymienionych odpadów:

07 02 13 Odpady tworzyw sztucznych

07 02 80 Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy

12 01 01 Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów

12 01 03 Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych

12 01 04 Cząstki i pyły metali nieżelaznych

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
15 01 09 Opakowania z tekstyliów                                                                                                                     

15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż

wymienione w 15 02 02                                                                                                             

16 01 03 Zużyte opony

16 01 06 Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych  niebezpiecznych elementów                                                                                                                                   

16 01 17 Metale żelazne
16 01 18 Metale nieżelazne
16 01 19 Tworzywa sztuczne
16 01 20 Szkło                                                                                                                                                         

16 01 22 Inne nie wymienione elementy
16 01 99 Inne nie wymienione odpady

16 02 11* Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC

16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12  

16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w  16 02 09 do 16 02 13                                               

16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15                

16 03 04 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80

16 03 05* Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne                                               

16 03 06 Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80

16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe

16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)
16 06 05 Inne baterie i akumulatory                                                                                                                 

16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji                                                                                      

17 02 01 Drewno
17 02 02 Szkło
17 02 03 Tworzywa sztuczne                                                                                                                                    

17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
17 03 80 Odpadowa papa                                                                                                                                         

17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz
17 04 02 Aluminium
17 04 03 Ołów
17 04 04 Cynk
17 04 05 Żelazo i stal
17 04 06 Cyna
17 04 07 Mieszaniny metali
17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10                                                                                             

19 10 01 Odpady żelaza i stali
19 10 02 Odpady metali nieżelaznych                                                                                                                        

19 12 01 Papier i tektura
19 12 02 Metale żelazne
19 12 03 Metale nieżelazne
19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma
19 12 05 Szkło
19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie)
19 12 10 Odpady palne (paliwo alternatywne)
19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11                                                                                                                            

20 01 01 Papier i tektura
20 01 02 Szkło

20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23* Urządzenia zawierające freony

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36  Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 39 Tworzywa sztuczne                                                                                                                                   

20 01 40 Metale                                                                                                                                                      

20 02 02 Gleba i ziemia w tym kamienie

 

 

 

 1. Zbieranie odpadówwymienionych w punkcie I.może odbywać się w Szczecinie przy ul. Żołędziowej 27

(dz. nr 35/3 obręb 4043).

 

 

 1. Magazynowanie odpadów wymienionych w punkcie I. może odbywać się na terenie wskazanymw punkcie II decyzji, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny (umowa najmu), przy spełnieniu następujących warunków:
 2. odpady, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów,
  • okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
 3. odpady metali kolorowych i zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych powinny być magazynowane selektywnie, w pojemnikach, kontenerach, workach typu BIG BAG, w zamykanym magazynie,
 4. odpady niebezpieczne – baterie i akumulatory powinny być magazynowane w specjalnych, szczelnych pojemnikach, odpornych na działanie elektrolitu,
 5. odpady metali żelaznych, stali i żeliwa powinny być magazynowane w szczelnych kontenerach, usytuowanych na placu magazynowym, zabezpieczonych przez przedostaniem się odpadów do środowiska i wpływem czynników atmosferycznych,
 6. miejsca magazynowania odpadów powinny być niedostępne dla osób nieupoważnionych i wyposażone w zapas sorbentów.
IV.Określam następujące metody zbierania odpadów:
1.Odpady będą odbierane od posiadaczy i przewożone własnym bądź wynajmowanym transportem do miejsca zbierania.
2.Odpady mogą być zbierane celem zgromadzenia odpowiedniej ilości przed ich transportem do miejsc przetwarzania lub przed przekazaniem kolejnemu posiadaczowi.
V.Adam Mazurowski jest zobowiązany do:  
 • przekazywania odpadów następnemu posiadaczowi posiadającemu uregulowany status prawny, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,
-prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. Nr 249, poz. 1673 ),
 • składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzach stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach( Dz. U. Nr 249, poz. 1674 ), zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami,
 • utrzymywania czystości i porządku na terenie prowadzonej działalności,
 • niezwłocznego informowania Prezydenta Miasta Szczecin o każdej zmianie dotyczącej prowadzonej działalności, w szczególności o zmianie nazwy i siedziby, o utracie prawa do terenu albo o zaprzestaniu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem.

 

 1. Ustalam Adama Mazurowskiego odpowiedzialnym za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji. 
 2. Gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem podlega administracyjnej karze pieniężnej, nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196 ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna za naruszenie postanowień niniejszego zezwolenia wynosi nie mniej niż 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych i nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 (jeden milion) złotych.
 3.  Decyzja jest ważna do dnia 22 grudnia 2024 roku.

U z a s a d n i e n i e

Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku. Uznano, że spełnione zostały wymagania określone w art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach.Decyzja niniejsza jest kontynuacją działalności wynikającą w decyzji Prezydenta Miasta szczecin z dnia 04.08.2010 r. znak: WGKiOŚ/IV/DJa/7661/31/2010 – zezwolenie na zbieranie odpadów.

Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawyo odpadach.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków niniejszej decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.

Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 Otrzymują:

 1. Adam Mazurowski „AMAR”

ul. Żołędziowa 27

70–776 Szczecin

2.    Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

       ul. Korsarzy 34    

       70-540 Szczecin

3.   Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70 – 502 Szczecin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2015/04/22, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2015/04/22 13:46:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2015/04/22 13:46:52 nowa pozycja