Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

BERCIK PHU Klejchamer Grzegorz WGKiOs-II.6233.65.2016.LR 29.12.2016 r.

Prezydent Miasta Szczecin

 Szczecin, 29 grudnia 2016 r.

WGKiOŚ-II.6233.65.2016.LR

UNP  38175/WGKiOŚ/-XXXIII/16

 

 

D E C Y Z J A

Na podstawie art.104, 107 oraz 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz.. 23)w związku z art. 48 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach(Dz. U z 2013 r. poz. 21)

 

 

  1. Wygaszam z dniem 01.06.2015 r. decyzję ostateczną Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17.03.2015 r. znak: WUCiP-I.6233.32.2015.LR - zezwoleniena zbieranie odpadów na terenie położonym w Szczecinie przy ul. Miłej 1 – budynek o powierzchni 201 M2oraz plac o powierzchni 735 m2, wydane na rzecz Grzegorza Klejchamera, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PHU „BERCIK” z siedzibą przy ul. Topolowej nr 19 w Szczecinie, REGON 320023370, NIP 9551698320.

 

 

U z a s a d n i e n i e

W dniu 16.02.2016 r. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych dział Gospodarowania i Eksploatacji Gruntów i Garaży z siedzibą przy ul. Goszczyńskiego 4a w Szczecinie zawiadomił Prezydenta Miasta Szczecin, że przedsiębiorca Grzegorz Klejchamer, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PHU „BERCIK” z siedzibą w Szczecinie przy ul. Topolowej nr 19, będący dzierżawcą terenu położonego w Szczecinie przy ul. Miłej 1 (część działki nr 1/3 obręb 4056), na którym prowadził zbieranie odpadów na podstawie decyzji ostatecznej Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17.03.2015 r. znak: WUCiP-I.6233.32.2015.LR, utracił z dniem 31.05.2015 r. prawo do dysponowania przedmiotowym terenem, na skutek uprawomocnienia się wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym umowy dzierżawy nr M-336/D-1/2015 z dnia 11.03.2015 r. Następnie, pismem z dnia 16.05.2016 r. ZBiLK zwrócił się do Prezydenta Miasta Szczecin z wnioskiem o wszczęcie postępowania w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji zezwalającej Grzegorzowi Klejchamerowi na zbieranie na przedmiotowym terenie zbierania odpadów.

W dniu 14.06.2016 r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wygaśnięcia ostatecznej decyzji administracyjnej Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17.03.2015 r. znak: WUCiP-I.6233.32.2015.LR – zezwolenie na zbieranie odpadów, wydanej na rzecz Grzegorza Klejchamera.. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało doręczone adresatowi28.06.2016 r. Jednocześnie G. Klejchamer został poinformowany, stosownie do art. 10 § 1Kpa o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i uzyskania wyjaśnień, składania oświadczeń, żądań, dowodów etc.

G. Klejchamer odniósł się do otrzymanego zawiadomienia w dniu 12.07.2016 r. występując z wnioskiem o zawieszenie lub umorzenie postępowania administracyjnego, motywując to faktem iż sprawa wypowiedzenia umowy i opuszczenia terenu jest sporna i znajduje się w Sądzie Okręgowym pod sygn.. akt XI/GC1381/15. Wniosek G. Klejchamera został przekazany do ZBiLK w celu ustosunkowania się do przedstawionych w nim informacji. ZBiLK wypowiedział się pismem z dnia 05.08.2016 r., że wypowiedzenie umowy ze skutkiem na dzień 31.05.2015 r. zostało doręczone G. Klejchamerowi w dniu 15.05.2015 r. Przyczyną wypowiedzenia umowy było niedostarczenie przez dzierżawcę G. Klejchamera aktu notarialnego dotyczącego zabezpieczenia roszczeń Gminy Miasto Szczecin na wypadek nierealizowania przez niego postanowień umowy. Ponadto sprawa o sygnaturze akt XI/GC1381/15 nie toczy się przed Sądem Okręgowym w przedmiocie uznania wypowiedzenia umowy dzierżawy za bezskuteczne, lecz w sprawie o wydanie nieruchomości, stanowiącej przedmiot skutecznie wypowiedzianej umowy dzierżawy i to Gmina Miasto szczecin wszczęła to postępowanie, które trwa, a G. Klejchamerowi naliczana jest opłata z tytułu bezumownego korzystania z terenu.

W dniu 28.10.2016 r. G. Klejchamer został ponownie poinformowany z art. 10 § 1 Kpa, że zostały zebrane dowody w sprawie wygaszenia z urzędu zezwolenia Prezydenta Miasta Szczecin na zbieranie odpadów i możliwości zapoznania się z nimi oraz składania wniosków, oświadczeń etc.

Organ rozpatrując sprawę uznał, stosownie do informacji przekazanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, iż umowa dzierżawy tereny położonego przy ul. Miłej 1 (część działki nr 1/3 obręb 4052), na której G. Klejchamer prowadził zbieranie odpadów,  została skutecznie wypowiedziana z dniem 31.05.2015 r.

Stosownie do art. 48 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi zmianami) podstawą do wygaszenia decyzji na zbieranie odpadów jest zaprzestanie działalności objętej zezwoleniem lub sytuacja, kiedy z innych powodów zezwolenie stało się bezprzedmiotowe. Takim przypadkiem jest m. in. sytuacja, kiedy przedsiębiorca utraci tytuł prawny do nieruchomości, na której zbiera (magazynuje) odpady.

 

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 Otrzymują:

  1. Grzegorz Klejchamer PHU „BERCIK”

ul. Topolowa 19

70–892 Szczecin

2.    Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

       ul. Korsarzy 34    

       70-540 Szczecin

3.   Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70 – 502 Szczecin

 

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2017/01/30, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2017/01/30 14:51:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2017/01/30 14:51:51 nowa pozycja