Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o. WUCiP-I.6233.69.2014.DJa 29.12.2015

Prezydent Miasta Szczecin
Szczecin, 29 grudnia 2014 r.
WUCiP-I.6233.69.2014.DJa
UNP:79825 /WUCiP/-V/14
D E C Y Z J A
Na podstawie art. 41 ust. 1, ust. 3 pkt 2, art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Pana Romana Gałońskiego, występującego na podstawie pełnomocnictwa na rzecz BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o., wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000003388 (REGON: 531174447, NIP: 7491515495), z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Józefa Bema 21, w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów
I. Zezwalam BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o. na zbieranie niżej wymienionych odpadów:
- 01 04 12 - odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11,
- 01 05 04 - płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej,
- 01 05 05* - płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową,
- 01 05 06* - płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne,
- 01 05 07 - płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06,
- 01 05 08 - płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06,
- 01 05 99 - inne niewymienione odpady,
- 05 01 02* - osady z odsalania,
- 05 01 03* - osady z dna zbiorników,
- 05 01 04* - kwaśne szlamy z procesów alkilowania,
- 05 01 05* - wycieki ropy naftowej,
- 05 01 06* - zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń,
- 05 01 07* - kwaśne smoły,
- 05 01 08* - inne smoły,
- 05 01 09* - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne,
- 05 01 10 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09,
- 05 01 11* - odpady z alkalicznego oczyszczania paliw,
- 05 01 12* - ropa naftowa zawierająca kwasy,
- 05 01 13 - osady z uzdatniania wody kotłowej,
- 05 01 14 - odpady z kolumn chłodniczych,
- 05 01 15* - zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły),
- 05 01 16 - odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej,
- 05 01 17 - bitum,
- 05 01 99 - inne niewymienione odpady,
- 05 07 02 - odpady zawierające siarkę,
- 05 07 99 - inne niewymienione odpady,
- 06 01 01* - kwas siarkowy i siarkawy,
- 06 01 02* - kwas chlorowodorowy,
- 06 01 03* - kwas fluorowodorowy,
- 06 01 04* - kwas fosforowy i fosforawy,
- 06 02 03* - wodorotlenek amonowy,
- 06 02 04* - wodorotlenek sodowy i potasowy,
- 06 02 05* - inne wodorotlenki,
- 06 07 02* - węgiel aktywny z produkcji chloru,
- 06 07 04* - roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy),
- 06 10 02* - odpady zawierające substancje niebezpieczne,
- 06 13 02* - zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02),
- 07 01 01* - wody popłuczne i ługi macierzyste,
- 07 01 03* - rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste,
- 07 01 04* - inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste,
- 07 01 07* - pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców,
- 07 01 08* - inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne,
- 07 01 99 - inne niewymienione odpady,
- 07 02 03* - rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste,
- 07 02 04* - inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste,
- 07 02 07* - pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców,
- 07 02 08* - inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne,
- 07 02 13 - odpady tworzyw sztucznych,
- 07 02 14* - odpady z dodatków zaw. substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory),
- 07 03 04* - inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste,
- 07 03 07* - pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców,
- 07 03 08* - inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne,
- 07 06 08* - inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne,
- 07 07 04* - inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste,
- 08 01 11* - odpady farb i lakierów zaw. rozpuszczalniki org. lub inne substancje niebezpieczne,
- 08 01 12 - odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11,
- 08 01 13* - szlamy z usuwania farb i lakierów zaw. rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
- 08 01 14 - szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13,
- 08 01 15* - szlamy wodne zawierające farby i lakiery zaw. rozpuszczalniki organiczne lub inne subst. niebezpieczne,
- 08 01 16 - szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15,
- 08 01 17* - odpady z usuwania farb i lakierów zaw. rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
- 08 01 18 - odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17,
- 08 01 19* - zawiesiny wodne farb lub lakierów zaw. rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
- 08 01 20 - zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19,
- 08 01 21* - zmywacz farb lub lakierów,
- 08 01 99 - inne niewymienione odpady,
- 08 02 99 - inne niewymienione odpady,
- 08 03 07 - szlamy wodne zawierające farby drukarskie,
- 08 03 08 - odpady ciekłe zawierające farby drukarskie,
- 08 03 12* - odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne,
- 08 03 13 - odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12,
- 08 03 14* - szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne,
- 08 03 15 - szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14,
- 08 03 16* - zużyte roztwory trawiące,
- 08 03 18 - odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17,
- 08 03 99 - inne niewymienione odpady,
- 08 04 09* - odpadowe kleje i szczeliwa zaw. rozp. org. lub inne substancje niebezpieczne,
- 08 04 11* - osady z klejów i szczeliw zaw. rozpuszczalniki org. lub inne subst. niebezpieczne,
- 08 04 13* - uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zaw. rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
- 08 04 15* - odpady ciekłe klejów lub szczeliw zaw. rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
- 08 04 99 - inne niewymienione odpady,
- 08 05 01* - odpady izocyjanianów,
- 09 01 02* - wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych,
- 09 01 07 - błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra,
- 09 01 99 - inne niewymienione odpady,
- 11 01 05* - kwasy trawiące,
- 11 01 06* - odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05,
- 11 01 07* - alkalia trawiące,
- 11 01 08* - osady i szlamy z fosforanowania,
- 11 01 09* - szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne,
- 11 01 10 - szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09,
- 11 01 11* - wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne,
- 11 01 12 - wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11,
- 11 01 13* - odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne,
- 11 01 14 - odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13,
- 11 01 15* - odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zaw. subst. niebezpieczne,
- 11 01 16* - nasycone lub zużyte żywice jonowymienne,
- 11 01 98* - inne odpady zawierające substancje niebezpieczne,
- 11 01 99 - inne niewymienione odpady,
- 11 05 04* - zużyty topnik,
- 12 01 08* - odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce,
- 13 01 04* - emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne,
- 13 02 04* - mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zaw. zw. chlorowcoorganiczne,
- 13 02 05* - min. oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezaw. zw. chlorowcoorganicznych,
- 13 02 06* - syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe,
- 13 02 08* - inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe,
- 13 08 99* - inne niewymienione odpady,
- 14 06 02* - inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników,
- 14 06 03* - inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników,
- 14 06 04* - szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne,
- 15 01 01 - opakowania z papieru i tektury,
- 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych,
- 15 01 03 - opakowania z drewna,
- 15 01 04 - opakowania z metali,
- 15 01 05 - opakowania wielomateriałowe,
- 15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe,
- 15 01 09 - opakowania z tekstyliów,
- 15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
(np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności bardzo toksyczne i toksyczne),
- pojemnikami ciśnieniowymi,
- 15 02 02* - sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania
(np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB),
- 15 02 03 - sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania
- ochronne inne niż wymienione w 15 02 02,
- 16 01 14* - płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje,
- 16 03 03* - nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne,
- 16 03 04 - nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80,
- 16 03 05* - organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne,
- 16 03 06 - organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80,
- 16 05 06* - chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych,
- 16 05 07* - zużyte nieorganiczne chemikalia zaw. substancje niebezp. (np. przeterminowane odczynniki chemiczne),
- 16 05 08* - zużyte organiczne chemikalia zaw. substancje niebezp. (np. przeterminowane odczynniki chemiczne),
- 16 05 09 - zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08,
- 16 06 06* - selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów,
- 16 07 08* - odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty,
- 16 07 09* - odpady zawierające inne substancje niebezpieczne,
- 16 08 02* - zużyte katalizatory zaw. niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki,
- 17 09 01* - odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć,
- 19 01 10* - zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych,
- 19 08 06* - nasycone lub zużyte żywice jonowymienne,
- 19 09 04 - zużyty węgiel aktywny,
- 19 09 05 - nasycone lub zużyte żywice jonowymienne,

II. Zbieranie odpadów może odbywać się w Szczecinie przy ul. Goleniowskiej 59
(działka nr 2/7 obręb 4806).

III. Magazynowanie odpadów według rodzajów określonych w punkcie I może odbywać się na terenie do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny, wskazany w punkcie II, przy spełnieniu następujących warunków:
- odpady z wyjątkiem przeznaczonych do składowania, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej niż 3 lata
- okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
- odpady powinny być magazynowane w miejscach oznakowanych, w specjalistycznych kontenerach, pojemnikach, beczkach polietylenowych lub stalowych – w zależności od rodzajów i właściwości odpadów w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do gruntu lub środowiska,
- miejsca magazynowania odpadów powinny posiadać utwardzone podłoże być oznakowane i niedostępne dla osób nieupoważnionych,
- magazynowanie odpadów niebezpiecznych może odbywać się pod zadaszeniem, w pojemnikach lub beczkach nie wchodzących w reakcje fizyczne lub chemiczne z magazynowanymi odpadami,
- należy zachować szczególną ostrożność przy przeprowadzaniu jakichkolwiek prac związanych z przepakowywaniem, przeładowywaniem, załadunkiem odpadów na środki transportu, aby uniemożliwić przedostanie się ich do środowiska, a w przypadku rozlania, wysypania, lub zanieczyszczenia gruntu, natychmiast usunąć zagrożenie przy użyciu sorbentów, wymiany zanieczyszczonej gleby lub w inny sposób usunąć ewentualne zagrożenie.

IV. Określam następujące metody zbierania odpadów:
1. Odpady przyjmowane będą od przedsiębiorców i osób fizycznych.
2. Odpady mogą być zbierane celem zgromadzenia większej ilości przed ich transportem do miejsc przetwarzania lub przekazania kolejnemu posiadaczowi.
3. Odpady mogą być wstępnie sortowane w sposób nieprowadzący do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów oraz niepowodujący zmiany ich kwalifikacji.
 

V. BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o. jest zobowiązana dodatkowo do:
1. Przekazywania odpadów następnemu posiadaczowi posiadającemu uregulowany status prawny, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.
2. Prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. Nr 249, poz. 1673 ).
3. Składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzach stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach ( Dz. U. Nr 249, poz. 1674 ), zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi.
4. Niezwłocznego informowania Prezydenta Miasta Szczecin o każdej zmianie dotyczącej prowadzonej działalności, w szczególności o zmianie nazwy i siedziby, o utracie prawa do terenu albo o zaprzestaniu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem.


VI. Ustalam BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o. odpowiedzialną za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji.


VII. Gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem podlega administracyjnej karze pieniężnej, nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196 ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna za naruszenia postanowień niniejszego zezwolenia wynosi nie mniej niż 1000,00 zł (jeden tysiąc zł.) i nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 zł. ( jeden milion zł.).
 

VIII. Decyzja jest ważna do dnia 28 grudnia 2024 roku.


U z a s a d n i e n i e

Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku. Uznano, że spełnione zostały wymagania określone w art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach.
Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawy o odpadach. Działalność związana ze zbieraniem odpadów przy ul. Goleniowskiej 59 prowadzona jest jako kontynuacja dotychczasowej działalności, w oparciu o zezwolenie wydane na podstawie ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.
W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.
Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Otrzymują:

1. BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o.
ul. Józefa Bema 21
47 – 224 Kędzierzyn-Koźle

2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 502 Szczecin
 

IV
udostępnił: WUCiP, wytworzono: 2015/04/01, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2015/04/01 10:50:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2015/04/01 10:50:13 nowa pozycja