Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

Hurkała Dorota WGKiOŚ-XIV.6233.33.2015.DJ 20.08.2015

Prezydent Miasta Szczecin
Szczecin, 20 sierpnia 2015 r.
WGKiOŚ-XIV.6233.33.2015.DJ
UNP: 50550 /WGKiOŚ/XXXVI/15
D E C Y Z J A
Na podstawie art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 28 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 2, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Pani Doroty Hurkała, prowadzącej działalność pod nazwą Firma Usługowo-Handlowa DOR-TOM (REGON: 321161542, NIP: 8511988620) z siedzibą Szczecinie przy ul. Krasińskiego 34/2, w sprawie wydania zezwolenia na transport odpadów

I. Zezwalam Dorocie Hurkała na transport niżej wymienionych odpadów:


01 01 01 Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80)
01 01 02 Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali
01 01 80 Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu
01 03 06 Inne odpady po przeróbcze niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80 i 01 03 81
01 03 08 Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07
01 03 09 Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu inny niż wymieniony w 01 03 07
01 03 81 Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione
w 01 03 80
01 03 99 Inne nie wymienione odpady
01 04 08 Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07
01 04 09 Odpadowe piaski i iły
01 04 10 Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07
01 04 11 Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione
w 01 04 07
01 04 12 Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07
i 01 04 11
01 04 13 Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione
w 01 04 07
01 04 81 Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80
01 04 83 Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych inne niż wymienione w 01 04 82
01 04 99 Inne nie wymienione odpady
01 05 04 Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej
01 05 07 Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06
01 05 08 Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06
01 05 99 Inne nie wymienione odpady
02 01 01 Osady z mycia i czyszczenia
02 01 02 Odpadowa tkanka zwierzęca
02 01 03 Odpadowa masa roślinna
02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)
02 01 06 Odchody zwierzęce
02 01 07 Odpady z gospodarki leśnej
02 01 09 Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08
02 01 10 Odpady metalowe
02 01 81 Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego
i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80
02 01 82 Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
02 01 83 Odpady z upraw hydroponicznych
02 01 99 Inne niewymienione odpady
02 02 01 Odpady z mycia i przygotowywania surowców
02 02 02 Odpadowa tkanka zwierzęca
02 02 03 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
02 02 04 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 02 81 Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka,
w tym odpady z produkcji pasz mięsnokostnych inne niż wymienione w 02 02 80
02 02 82 Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80
02 02 99 Inne niewymienione odpady
02 03 01 Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców
02 03 02 Odpady konserwantów
02 03 03 Odpady poekstrakcyjne
02 03 04 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
02 03 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 03 80 Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem
02 03 81)
02 03 81 Odpady z produkcji pasz roślinnych
02 03 82 Odpady tytoniowe
02 03 99 Inne niewymienione odpady
02 04 01 Osady z oczyszczania i mycia buraków
02 04 02 Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)
02 04 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 04 80 Wysłodki
02 04 99 Inne niewymienione odpady
02 05 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania
02 05 02 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 05 80 Odpadowa serwatka
02 05 99 Inne niewymienione odpady
02 06 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
02 06 02 Odpady konserwantów
02 06 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 06 80 Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze
02 06 99 Inne niewymienione odpady
02 07 01 Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców
02 07 02 Odpady z destylacji spirytualiów
02 07 03 Odpady z procesów chemicznych
02 07 04 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
02 07 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 07 80 Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary
02 07 99 Inne niewymienione odpady
03 01 01 Odpady kory i korka
03 01 05 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04
03 01 81 Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80
03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
03 01 99 Inne niewymienione odpady
03 02 99 Inne niewymienione odpady
03 03 01 Odpady z kory i drewna
03 03 02 Osady i szlamy z produkcji celulozy metodą siarczynową (w tym osady ługu zielonego)
03 03 05 Szlamy z odbarwiania makulatury
03 03 07 Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury
03 03 08 Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu
03 03 09 Odpady szlamów defekosaturacyjnych
03 03 10 Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej
separacji
03 03 11 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10
03 03 80 Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem
03 03 81 Szlamy z innych procesów bielenia
03 03 99 Inne niewymienione odpady
04 01 01 Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe)
04 01 02 Odpady z wapnienia
04 01 04 Brzeczka garbująca zawierająca chrom
04 01 05 Brzeczka garbująca niezawierająca chromu
04 01 06 Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków
04 01 07 Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków
04 01 08 Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)
04 01 09 Odpady z polerowania i wykańczania
04 01 99 Inne niewymienione odpady
04 02 09 Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)
04 02 10 Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)
04 02 15 Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14
04 02 17 Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16
04 02 20 Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19
04 02 21 Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych
04 02 22 Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych
04 02 80 Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych
04 02 99 Inne niewymienione odpady
05 01 10 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09
05 01 13 Osady z uzdatniania wody kotłowej
05 01 14 Odpady z kolumn chłodniczych
05 01 16 Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej
05 01 17 Bitum
05 01 99 Inne niewymienione odpady
05 06 04 Odpady z kolumn chłodniczych
05 06 99 Inne niewymienione odpady
05 07 02 Odpady zawierające siarkę
05 07 99 Inne niewymienione odpady
06 01 99 Inne niewymienione odpady
06 02 99 Inne niewymienione odpady
06 03 14 Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13
06 03 16 Tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15
06 03 99 Inne niewymienione odpady
06 04 99 Inne niewymienione odpady
06 05 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02
06 06 03 Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02
06 06 99 Inne niewymienione odpady
06 07 99 Inne niewymienione odpady
06 08 99 Inne niewymienione odpady
06 09 02 żużel fosforowy
06 09 04 Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80
06 09 80 Fosfogipsy
06 09 81 Fosfogipsy wymieszane z żużlami, popiołami paleniskowymi i pyłami z kotłów
(z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
06 09 99 Inne niewymienione odpady
06 10 99 Inne niewymienione odpady
06 11 01 Poreakcyjne odpady związków wapnia z produkcji dwutlenku tytanu
06 11 80 Odpady z produkcji związków cyrkonu
06 11 81 Odpady z produkcji związków chromu
06 11 82 Odpady z produkcji związków kobaltu
06 11 83 Odpadowy siarczan żelazowy
06 11 99 Inne niewymienione odpady
06 13 03 Czysta sadza
06 13 99 Inne niewymienione odpady
07 01 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11
07 01 80 Wapno pokarbidowe niezawierąjące substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione
w 07 01 08)
07 01 99 Inne niewymienione odpady
07 02 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11
07 02 13 Odpady tworzyw sztucznych
07 02 15 Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14
07 02 17 Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16
07 02 80 Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
07 02 99 Inne niewymienione odpady
07 03 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11
07 03 99 Inne niewymienione odpady
07 04 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11
07 04 81 Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80
07 04 99 Inne niewymienione odpady
07 05 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11
07 05 14 Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13
07 05 81 Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80
07 05 99 Inne niewymienione odpady
07 06 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11
07 06 80 Ziemia bieląca z rafinacji oleju
07 06 81 Zwroty kosmetyków i próbek
07 06 99 Inne niewymienione odpady
07 07 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11
07 07 99 Inne niewymienione odpady
08 01 12 Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11
08 01 14 Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13
08 01 16 Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15
08 01 18 Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17
08 01 20 Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19
08 01 99 Inne niewymienione odpady
08 02 01 Odpady proszków powlekających
08 02 02 Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne
08 02 03 Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne
08 02 99 Inne niewymienione odpady
08 03 07 Szlamy wodne zawierające farby drukarskie
08 03 08 Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie
08 03 13 Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12
08 03 15 Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14
08 03 18 Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17
08 03 80 Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19
08 03 99 Inne niewymienione odpady
08 04 10 Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09
08 04 12 Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11
08 04 14 Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13
08 04 16 Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niz wymienione w 08 04 15
08 04 99 Inne niewymienione odpady
09 01 07 Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra
09 01 08 Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra
09 01 10 Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii
09 01 12 Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione
w 09 01 11
09 01 99 Inne niewymienione odpady
10 01 01 żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych
w 10 01 04)
10 01 02 Popioły lotne z węgla
10 01 03 Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej
10 01 05 Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych
10 01 07 Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci
szlamu
10 01 15 Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione
w 10 01 14
10 01 17 Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16
10 01 19 Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07
i 10 01 18
10 01 21 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20
10 01 23 Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22
10 01 24 Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)
10 01 25 Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni
10 01 26 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej
10 01 80 Mieszanki popiołowożużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych
10 01 81 Mikrosfery z popiołów lotnych
10 01 82 Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów
odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu
fluidalnym)
10 01 99 Inne niewymienione odpady
10 02 01 żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze)
10 02 02 Nieprzerobione żużle z innych procesów
10 02 08 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07
10 02 10 Zgorzelina walcownicza
10 02 12 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 11
10 02 14 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione
w 10 02 13
10 02 15 Inne szlamy i osady pofiltracyjne
10 02 80 Zgary z hutnictwa Ŝelaza
10 02 81 Odpadowy siarczan Ŝelazawy
10 02 99 Inne niewymienione odpady
10 03 02 Odpadowe anody
10 03 05 Odpady tlenku glinu
10 03 16 Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15
10 03 18 Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 17
10 03 20 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19
10 03 22 Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione
w 10 03 21
10 03 24 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23
10 03 26 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione
w 10 03 25
10 03 28 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 03 27
10 03 30 Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych
inne niż wymienione w 10 03 29
10 03 99 Inne niewymienione odpady
10 04 10 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 09
10 04 99 Inne niewymienione odpady
10 05 01 żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 05 80)
10 05 04 Inne cząstki i pyły
10 05 09 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 08
10 05 11 Zgary inne niż wymienione w 10 05 10
10 05 80 żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych
10 05 99 Inne niewymienione odpady
10 06 01 żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej
10 06 02 Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej
10 06 04 Inne cząstki i pyły
10 06 10 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09
10 06 80 żużle szybowe i granulowane
10 06 99 Inne niewymienione odpady
10 07 01 żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej
10 07 02 Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej
10 07 03 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
10 07 04 Inne cząstki i pyły
10 07 05 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
10 07 08 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 07
10 07 99 Inne niewymienione odpady
10 08 04 Cząstki i pyły
10 08 09 Inne żużle
10 08 11 Zgary inne niż wymienione w 10 08 10
10 08 13 Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 08 12
10 08 14 Odpadowe anody
10 08 16 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 15
10 08 18 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione
w 10 08 17
10 08 20 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 19
10 08 99 Inne niewymienione odpady
10 09 03 żużle odlewnicze
10 09 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05
10 09 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07
10 09 10 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09
10 09 12 Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11
10 09 14 Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 13
10 09 16 Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 09 15
10 09 80 Wybrakowane wyroby żeliwne
10 09 99 Inne niewymienione odpady
10 10 03 Zgary i żużle odlewnicze
10 10 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05
10 10 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07
10 10 10 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09
10 10 12 Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11
10 10 14 Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 13
10 10 16 Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 10 15
10 10 99 Inne niewymienione odpady
10 11 03 Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego
10 11 05 Cząstki i pyły
10 11 10 Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w 10 11 09
10 11 12 Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11
10 11 14 Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13
10 11 16 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 15
10 11 18 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione
w 10 11 17
10 11 20 Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19
10 11 80 Szlamy fluorokrzemianowe
10 11 99 Inne niewymienione odpady
10 12 01 Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej
10 12 03 Cząstki i pyły
10 12 05 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
10 12 06 Zużyte formy
10 12 08 Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce
termicznej)
10 12 10 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 09
10 12 12 Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11
10 12 13 Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków
10 12 99 Inne niewymienione odpady
10 13 01 Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej
10 13 04 Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego
10 13 06 Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13)
10 13 07 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
10 13 10 Odpady z produkcji elementów cementowoazbestowych inne niż wymienione w 10 13 09
10 13 11 Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09
i 10 13 10
10 13 13 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 12
10 13 14 Odpady betonowe i szlam betonowy
10 13 80 Odpady z produkcji cementu
10 13 81 Odpady z produkcji gipsu
10 13 82 Wybrakowane wyroby
10 13 99 Inne niewymienione odpady
10 80 01 żużle z produkcji żelazokrzemu
10 80 02 Pyły z produkcji żelazokrzemu
10 80 03 żużle z produkcji żelazochromu
10 80 04 Pyły z produkcji żelazochromu
10 80 05 żużle z produkcji żelazomanganu
10 80 06 Pyły z produkcji żelazomanganu
10 80 99 Inne niewymienione odpady
11 01 10 Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09
11 01 12 Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11
11 01 14 Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13
11 01 99 Inne niewymienione odpady
11 02 03 Odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy
11 02 06 Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 05
11 02 99 Inne niewymienione odpady
11 05 01 Cynk twardy
11 05 02 Popiół cynkowy
11 05 99 Inne niewymienione odpady
12 01 01 Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
12 01 02 Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
12 01 03 Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych
12 01 04 Cząstki i pyły metali nieżelaznych
12 01 05 Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
12 01 13 Odpady spawalnicze
12 01 15 Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14
12 01 17 Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16
12 01 21 Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20
12 01 99 Inne niewymienione odpady
13 08 80 Zaolejone odpady stałe ze statków
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
15 01 09 Opakowania z tekstyliów
15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania
ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
16 01 03 Zużyte opony
16 01 06 Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych
niebezpiecznych elementów
16 01 12 Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11
16 01 15 Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14
16 01 16 Zbiorniki na gaz skroplony
16 01 17 Metale żelazne
16 01 18 Metale nieżelazne
16 01 19 Tworzywa sztuczne
16 01 20 Szkło
16 01 22 Inne niewymienione elementy
16 01 99 Inne niewymienione odpady
16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
16 03 04 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80
16 03 06 Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80
16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
16 05 05 Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04
16 05 09 Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08
16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)
16 06 05 Inne baterie i akumulatory
16 07 99 Inne niewymienione odpady
16 08 01 Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę
(z wyłączeniem 16 08 07)
16 08 03 Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione
w 16 08 02
16 08 04 Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym
(z wyłączeniem 16 08 07)
16 10 02 Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01
16 10 04 Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 03
16 11 02 Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych
inne niż wymienione w 16 11 01
16 11 04 Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych
inne niż wymienione w 16 11 03
16 11 06 Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych
inne niż wymienione w 16 11 05
16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
16 81 02 Odpady inne niż wymienione w 16 81 01
16 82 02 Odpady inne niż wymienione w 16 82 01
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 Gruz ceglany
17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych
i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp
17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg
17 01 82 Inne niewymienione odpady
17 02 01 Drewno
17 02 02 Szkło
17 02 03 Tworzywa sztuczne
17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
17 03 80 Odpadowa papa
17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz
17 04 02 Aluminium
17 04 03 Ołów
17 04 04 Cynk
17 04 05 żelazo i stal
17 04 06 Cyna
17 04 07 Mieszaniny metali
17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05
17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01,
17 09 02 i 17 09 03
18 01 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)
18 01 04 Inne odpady niż wymienione w 18 01 03
18 01 07 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06
18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08
18 01 81 Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie inne niż wymienione w 18 01 80
18 02 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02)
18 02 03 Inne odpady niż wymienione w 18 02 02
18 02 06 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05
18 02 08 Leki inne niż wymienione w 18 02 07
19 01 02 Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych
19 01 12 żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11
19 01 14 Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13
19 01 16 Pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15
19 01 18 Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17
19 01 19 Piaski ze złóż fluidalnych
19 01 99 Inne niewymienione odpady
19 02 03 Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów
innych niż niebezpieczne
19 02 06 Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05
19 02 10 Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09
19 02 99 Inne niewymienione odpady
19 03 05 Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04
19 03 07 Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06
19 04 01 Zeszklone odpady
19 04 04 Ciekłe odpady z procesów zeszkliwiania
19 05 01 Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych
19 05 02 Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego
19 05 03 Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)
19 05 99 Inne niewymienione odpady
19 06 03 Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych
19 06 04 Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych
19 06 05 Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych
19 06 06 Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych
19 06 99 Inne niewymienione odpady
19 08 01 Skratki
19 08 02 Zawartość piaskowników
19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
19 08 09 Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne
i tłuszcze
19 08 12 Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione
w 19 08 11
19 08 14 Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych
inne niż wymienione w 19 08 13
19 08 99 Inne niewymienione odpady
19 09 01 Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki
19 09 02 Osady z klarowania wody
19 09 03 Osady z dekarbonizacji wody
19 09 04 Zużyty węgiel aktywny
19 09 05 Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
19 09 06 Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych
19 09 99 Inne niewymienione odpady
19 10 01 Odpady żelaza i stali
19 10 02 Odpady metali nieżelaznych
19 10 04 Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03
19 10 06 Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05
19 11 06 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05
19 11 99 Inne niewymienione odpady
19 12 01 Papier i tektura
19 12 02 Metale żelazne
19 12 03 Metale nieżelazne
19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma
19 12 05 Szkło
19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
19 12 08 Tekstylia
19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie)
19 12 10 Odpady palne (paliwo alternatywne)
19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki
odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
19 13 02 Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01
19 13 04 Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03
19 13 06 Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05
19 13 08 Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód
podziemnych inne niż wymienione w 19 13 07
19 80 01 Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych
20 01 01 Papier i tektura
20 01 02 Szkło
20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 Odzież
20 01 11 Tekstylia
20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne
20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 Tworzywa sztuczne
20 01 40 Metale
20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 02 Odpady z targowisk
20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
 

II. Transport odpadów może odbywać się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
III. Określam następujące sposoby transportu odpadów:

1. Odpady będą transportowane przy użyciu własnych lub wynajmowanych samochodowych środków transportu.
2. Odpady będą transportowane w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie środowiska, przy użyciu środków transportu dopuszczonych do ruchu drogowego, przystosowanych do przewozu odpadów danego rodzaju i wyposażonych w zabezpieczenia chroniące ładunek przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz.
3. Odpady będą transportowane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, przy użyciu środków transportu do których wnioskodawca posiada prawo dysponowania.

IV. Dorota Hurkała jest zobowiązana do:

1. Przestrzegania wszystkich zasad postępowania z odpadami, wynikających z przepisów ustawy o odpadach i niniejszej decyzji, w szczególności warunków określonych w art. 24 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
2. Prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 71 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. oraz z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973).
3. Przekazywania odpadów wyłącznie podmiotom wskazanym przez zlecającego usługę transportu.
4. Utrzymania środków transportu w czystości i należytym stanie technicznym.
5. Oznakowania środków transportu w sposób umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługę.
6. Niezwłocznego informowania Prezydenta Miasta Szczecin o każdej zmianie dotyczącej prowadzonej działalności, w szczególności o zmianie nazwy i siedziby, albo o zaprzestaniu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem.


V. Ustalam Dorotę Hurkała odpowiedzialną za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji.
 

VI. Decyzja jest ważna do dnia uzyskania wpisu do rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., nie dłużej niż do dnia 19 sierpnia 2025 r.


U z a s a d n i e n i e

Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku, sporządzonego zgodnie z art. 28 ust.4 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. Wnioskodawczyni zwróciła się do Prezydenta Miasta Szczecin z wnioskiem o wydanie zezwolenia na transport odpadów. Przedsiębiorca prowadzący działalność wyłącznie w zakresie transportu odpadów nie jest posiadaczem odpadów, a świadczy tylko usługę transportu.
Przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 30 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.
W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków decyzji, należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.
Uznano, że prowadzona działalność nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.
Zgodnie z art. 233 ust. 2 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. do czasu utworzenia rejestru, transportujący odpady są obowiązani do uzyskania zezwolenia na transport odpadów, na podstawie przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Otrzymują:
1. Pani Dorota Hurkała
F.U.H. DOR-TOM
ul. Krasińskiego 34/2
71 – 446 Szczecin

2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70 – 540 Szczecin

3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 502 Szczecin

 


 

IV
udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2016/03/24, odpowiedzialny/a: Dariusz Matejski, wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2016/03/24 10:25:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2016/03/24 10:25:26 nowa pozycja