Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

Usługi Transportowe Robert Majewski WGKiOŚ-II.6233.34.2017.LR 12.06.2017 r.

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

Szczecin, 12 czerwca  2017 r.

WGKiOS-II.6233.34.2017.LR

UNP: 34422/WGKiOŚ/-XXXVI/17

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 104ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), art. 28 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 5, ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987), po rozpatrzeniu wniosku Roberta Majewskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Usługi Transportowe Robert Majewski z siedzibą w Szczecinie przy ul. Bagiennej nr 35, REGON 810707920, NIP 9551500217 w sprawie wydania zezwolenia na transport odpadów

 

 1. Zezwalam Robertowi Majewskiemu na transport następujących odpadów:

 

 

Nazwa odpadu

Kod

Opakowania z papieru i tektury

15 01 01

Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 02

Opakowania wielomateriałowe

15 01 05

Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 06

Zużyte opony

16 01 03

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy

16 01 04*

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów

16 01 06

Tworzywa sztuczne

16 01 19

Papier i tektura

19 12 01

Tworzywa sztuczne i guma

19 12 04

Papier i tektura

20 01 01

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 160601, 160602, lub 160603 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 33*

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133

20 01 34

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 5)

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 36

 

 

 1. Transport odpadów wymienionych w punkcie I może odbywać się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Odpady wymienione w punkcie I nie będą magazynowane.

 

 1. 1. Odpady będą transportowane przy użyciu własnych środków transportu.

2. Transport odpadów odbywał się będzie oznakowanymi, przystosowanymi do tego celu pojazdami.

 1. Transport odpadów będzie odbywał się w sposób zgodny z  przepisami szczególnymi w zakresie transportu drogowego.

 

 1. Ustalam Roberta Majewskiego odpowiedzialnym za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania niniejszej decyzji.

 

 1. Decyzja jest ważna do dnia uzyskania wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, nie dłużej niż do dnia 11 czerwca  2027 r.

 

 1. Robert Majewski jest zobowiązany do:
 2. przestrzegania wszystkich zasad postępowania z odpadami, wynikających z przepisów ustawy i decyzji,
 3. prowadzenia ewidencji wytwarzanych odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1973).

 

U z a s a d n i e n i e

 

 

Wnioskodawca, Robert Majewski, zwrócił się do Prezydenta Miasta Szczecin z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na transport odpadów. Wnioskodawca wykazał, że posiada możliwości organizacyjne i techniczne pozwalające jej wykonywać obowiązki związane z transportem odpadów.

Na transport odpadów wymagane jest, zgodnie z art. 28 ustawy o odpadach, zezwolenie wydawane przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy lub siedziby firmy. Wnioskodawca występuje o zezwolenie na prowadzenie transportu odpadów na terenie całego kraju. Siedziba Wnioskodawcy znajduje się  na terenie Gminy Miasto Szczecin, w związku z powyższym organem właściwym do wydania zezwolenia jest Prezydent Miasta Szczecin.

            Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

            Decyzja podlega opłacie skarbowej w kwocie 616,00 (słownie: sześćset szesnaście) złotych.

 

Otrzymują:

 1. Robert Majewski

Usługi Transportowe

ul. Bagienna 35

70-772 Szczecin

 1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

 1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

 

 

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2018/03/13, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2018/03/13 10:24:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2018/03/13 10:24:41 nowa pozycja