Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

HCS Sp. z o.o. WGKiOŚ-II.6233.20.2016.DJ 26.02.2016

Prezydent Miasta Szczecin
Szczecin, 26 lutego 2016 r.
WGKiOŚ-II.6233.20.2016.DJ
UNP:11380 /WGKiOŚ/XXXVI/16
D E C Y Z J A
Na podstawie art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 28 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 2, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku Pana Janusza Drukały, występującego z pełnomocnictwa na rzecz HCS Sp. z o.o. wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000426431 (REGON: 321197830, NIP: 9552332101) z siedzibą Szczecinie przy ul. Pomorskiej 53, w sprawie wydania zezwolenia na transport odpadów

I. Zezwalam HCS Sp. z o.o. na transport niżej wymienionych odpadów:

- 02 01 01 - osady z mycia i czyszczenia,
- 02 01 02 - odpadowa tkanka zwierzęca,
- 02 01 03 - odpadowa masa roślinna,
- 02 01 04 - odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań),
- 02 01 06 - odchody zwierzęce,
- 02 01 07 - odpady z gospodarki leśnej,
- 02 01 08* - odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne, w tym środki ochrony
roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne),
- 02 01 09 - odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08,
- 02 01 10 - odpady metalowe,
- 02 01 80* - zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca, wykazujące wł. niebezpieczne,
- 02 01 81 - zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80,
- 02 01 82 - zwierzęta padłe i ubite z konieczności,
- 02 01 83 - odpady z upraw hydroponicznych,
- 02 01 99 - inne niewymienione odpady,
- 02 02 01 - odpady z mycia i przygotowywania surowców,
- 02 02 02 - odpadowa tkanka zwierzęca,
- 02 02 03 - surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa,
- 02 02 04 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków,
- 02 02 80* - odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości niebezpieczne,
- 02 02 81 - odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka,
w tym odpady z produkcji pasz mięsno kostnych inne niż wymienione w 02 02 80,
- 02 02 82 - odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80,
- 02 02 99 - inne niewymienione odpady,
- 02 03 01 - szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców,
- 02 03 02 - odpady konserwantów,
- 02 03 03 - odpady poekstrakcyjne,
- 02 03 04 - surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa,
- 02 03 05 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków,
- 02 03 80 - wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wył. 02 03 81),
- 02 03 81 - odpady z produkcji pasz roślinnych,
- 02 03 82 - odpady tytoniowe,
- 02 03 99 - inne niewymienione odpady,
- 02 04 01 - osady z oczyszczania i mycia buraków,
- 02 04 02 - nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne),
- 02 04 03 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków,
- 02 04 80 - wysłodki,
- 02 04 99 - inne niewymienione odpady,
- 02 05 01 - surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania,
- 02 05 02 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków,
- 02 05 80 - odpadowa serwatka,
- 02 05 99 - inne niewymienione odpady,
- 02 06 01 - surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa,
- 02 06 02 - odpady konserwantów,
- 02 06 03 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków,
- 02 06 80 - nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze,
- 02 06 99 - inne niewymienione odpady,
- 02 07 01 - odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców,
- 02 07 02 - odpady z destylacji spirytualiów,
- 02 07 03 - odpady z procesów chemicznych,
- 02 07 04 - surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa,
- 02 07 05 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków,
- 02 07 80 - wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary,
- 02 07 99 - inne niewymienione odpady,
- 03 01 01 - odpady kory i korka,
- 03 01 04* - trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zaw. substancje niebezpieczne,
- 03 01 05 - trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04,
- 03 01 80* - odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne,
- 03 01 81 - odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80,
- 03 01 82 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków,
- 03 01 99 - inne niewymienione odpady,
- 03 02 01* - środki do konserwacji i impregnacji drewna niezaw. zw. chlorowcoorganicznych,
- 03 02 02* - środki do konserwacji i impregnacji drewna zaw. związki chlorowcoorganiczne,
- 03 02 03* - metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna,
- 03 02 04* - nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna,
- 03 02 05* - inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zaw. substancje niebezpieczne,
- 03 02 99 - inne niewymienione odpady,
- 03 03 01 - odpady z kory i drewna,
- 03 03 02 - osady i szlamy z produkcji celulozy metodą siarczynową (w tym osady ługu zielonego),
- 03 03 05 - szlamy z odbarwiania makulatury,
- 03 03 07 - mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury,
- 03 03 08 - odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu,
- 03 03 09 - odpady szlamów defekosaturacyjnych,
- 03 03 10 - odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji,
- 03 03 11 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10,
- 03 03 80 - szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem,
- 03 03 81 - szlamy z innych procesów bielenia,
- 03 03 99 - inne niewymienione odpady,
- 04 01 01 - odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe),
- 04 01 02 - odpady z wapnienia,
- 04 01 03* - odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej),
- 04 01 04 - brzeczka garbująca zawierająca chrom,
- 04 01 05 - brzeczka garbująca niezawierająca chromu,
- 04 01 06 - osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków,
- 04 01 07 - osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków,
- 04 01 08 - odpady skóry wygarbowanej zaw. chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór),
- 04 01 09 - odpady z polerowania i wykańczania,
- 04 01 99 - inne niewymienione odpady,
- 04 02 09 - odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery),
- 04 02 10 - substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski),
- 04 02 14* - odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne,
- 04 02 15 - odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14,
- 04 02 16* - barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne,
- 04 02 17 - barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16,
- 04 02 19* - odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne,
- 04 02 20 - odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19,
- 04 02 21 - odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych,
- 04 02 22 - odpady z przetworzonych włókien tekstylnych,
- 04 02 80 - odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych,
- 04 02 99 - inne niewymienione odpady,
- 09 01 01* - wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów,
- 09 01 02* - wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych,
- 09 01 03* - roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach,
- 09 01 04* - roztwory utrwalaczy,
- 09 01 05* - roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających,
- 09 01 06* - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro,
- 09 01 07 - błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra,
- 09 01 08 - błony i papier fotograficzny niezawierające srebra,
- 09 01 10 - aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii,
- 09 01 11* - aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zaw. baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03,
- 09 01 12 - aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zaw. baterie inne niż wym. w 09 01 11,
- 09 01 13* - odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06,
- 09 01 80* - przeterminowane odczynniki fotograficzne,
- 09 01 99 - inne niewymienione odpady,
- 12 01 01 - odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów,
- 12 01 02 - cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów,
- 12 01 03 - odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych,
- 12 01 04 - cząstki i pyły metali nieżelaznych,
- 12 01 05 – odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych,
- 12 01 06* - odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów),
- 12 01 07* - odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wył. emulsji i roztworów),
- 12 01 08* - odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce,
- 12 01 09* - odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców,
- 12 01 10* - syntetyczne oleje z obróbki metali,
- 12 01 12* - zużyte woski i tłuszcze,
- 12 01 13 - odpady spawalnicze,
- 12 01 14* - szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne,
- 12 01 15 - szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14,
- 12 01 16* - odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne,
- 12 01 17 - odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16,
- 12 01 18* - szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania),
- 12 01 19* - oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji,
- 12 01 20* - zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne,
- 12 01 21 - zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20,
- 12 01 99 - inne niewymienione odpady,
- 12 03 01* - wodne ciecze myjące,
- 12 03 02* - odpady z odtłuszczania parą,
- 14 06 01* - freony, HCFC, HFC,
- 14 06 02* - inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników,
- 14 06 03* - inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników,
- 14 06 04* - szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne,
- 14 06 05* - szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki,
- 15 01 01 - opakowania z papieru i tektury,
- 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych,
- 15 01 03 - opakowania z drewna,
- 15 01 04 - opakowania z metali,
- 15 01 05 - opakowania wielomateriałowe,
- 15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe,
- 15 01 07 - opakowania ze szkła,
- 15 01 09 - opakowania z tekstyliów,
- 15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności bardzo toksyczne i toksyczne),
- 15 01 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi,
- 15 02 02* - sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB),
- 15 02 03 - sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania
- ochronne inne niż wymienione w 15 02 02,
- 16 01 03 - zużyte opony,
- 16 01 04 – zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy – odpad przeznaczony wyłącznie do transportu
- 16 01 06 - zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezp. elementów,
- 16 01 07* - filtry olejowe,
- 16 01 08* - elementy zawierające rtęć,
- 16 01 09* - elementy zawierające PCB,
- 16 01 10* - elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne),
- 16 01 11* - okładziny hamulcowe zawierające azbest,
- 16 01 12 - okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11,
- 16 01 13* - płyny hamulcowe,
- 16 01 14* - płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje,
- 16 01 15 - płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14,
- 16 01 16 - zbiorniki na gaz skroplony,
- 16 01 17 - metale żelazne,
- 16 01 18 - metale nieżelazne,
- 16 01 19 - tworzywa sztuczne,
- 16 01 20 - szkło,
- 16 01 21* - niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 160107 do 160111, 160113 i 160114,
- 16 01 22 - inne niewymienione elementy,
- 16 01 99 - inne niewymienione odpady,
- 16 02 09* - transformatory i kondensatory zawierające PCB,
- 16 02 10* - zużyte urządzenia zaw. PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wym. w 16 02 09,
- 16 02 11* - zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC,
- 16 02 12* - zużyte urządzenia zawierające wolny azbest,
- 16 02 13* - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12,
- 16 02 14 - zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13,
- 16 02 15* - niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń,
- 16 02 16 - elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15,
- 16 03 03* - nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne,
- 16 03 04 - nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80,
- 16 03 05* - organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne,
- 16 03 06 - organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80,
- 16 03 80 - produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia,
- 16 04 01* - odpadowa amunicja,
- 16 04 02* - odpadowe wyroby pirotechniczne (np. ognie sztuczne),
- 16 04 03* - inne materiały wybuchowe,
- 16 05 04* - gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne,
- 16 05 05 - gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04,
- 16 05 06* - chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych,
- 16 05 07* - zużyte nieorganiczne chemikalia zaw. substancje niebezp. (np. przeterminowane odczynniki chemiczne),
- 16 05 08* - zużyte organiczne chemikalia zaw. substancje niebezp. (np. przeterminowane odczynniki chemiczne),
- 16 05 09 - zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08,
- 16 06 01* - baterie i akumulatory ołowiowe,
- 16 06 02* - baterie i akumulatory niklowo kadmowe,
- 16 06 03* - baterie zawierające rtęć,
- 16 06 04 - baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03),
- 16 06 05 - inne baterie i akumulatory,
- 16 06 06* - selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów,
- 16 07 08* - odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty,
- 16 07 09* - odpady zawierające inne substancje niebezpieczne,
- 16 07 99 - inne niewymienione odpady,
- 16 08 01 - zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07),
- 16 08 02* - zużyte katalizatory zaw. niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki,
- 16 08 03 - zużyte katalizatory zaw. metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02,
- 16 08 04 - zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wył. 16 08 07),
- 16 08 05* - zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy,
- 16 08 06* - zużyte ciecze stosowane, jako katalizatory,
- 16 08 07* - zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi,
- 16 09 01* - nadmanganiany (np. nadmanganian potasowy),
- 16 09 02* - chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy),
- 16 09 03* - nadtlenki (np. nadtlenek wodoru),
- 16 09 04* - inne niewymienione substancje utleniające,
- 16 10 01* - uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne,
- 16 10 02 - uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01,
- 16 10 03* - stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne,
- 16 10 04 - stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 03,
- 16 11 01* - węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne,
- 16 11 02 - węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 01,
- 16 11 03* - inne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zaw. substancje niebezpieczne,
- 16 11 04 - okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03,
- 16 11 05* - okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zaw. substancje niebezpieczne,
- 16 11 06 - okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05,
- 16 80 01 - magnetyczne i optyczne nośniki informacji,
- 16 81 01* - odpady wykazujące właściwości niebezpieczne,
- 16 81 02 - odpady inne niż wymienione w 16 81 01,
- 16 82 01* - odpady wykazujące właściwości niebezpieczne,
- 16 82 02 - odpady inne niż wymienione w 16 82 01,
- 17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
- 17 01 02 - gruz ceglany,
- 17 01 03 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,
- 17 01 06* - zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne,
- 17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,
- 17 01 80 - usunięte tynki, tapety, okleiny itp.,
- 17 01 81 - odpady z remontów i przebudowy dróg,
- 17 01 82 - inne niewymienione odpady,
- 17 02 01 – drewno,
- 17 02 02 - szkło,
- 17 02 03 - tworzywa sztuczne,
- 17 02 04* - odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe),
- 17 03 01* - asfalt zawierający smołę,
- 17 03 02 - asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01,
- 17 03 03* - smoła i produkty smołowe,
- 17 03 80 - odpadowa papa,
- 17 04 01 - miedź, brąz, mosiądz,
- 17 04 02 - aluminium,
- 17 04 03 – ołów,
- 17 04 04 – cynk,
- 17 04 05 - żelazo i stal,
- 17 04 06 – cyna,
- 17 04 07 - mieszaniny metali,
- 17 04 09* - odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi,
- 17 04 10* - kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne,
- 17 04 11 - kable inne niż wymienione w 17 04 10,
- 17 05 03* - gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB),
- 17 05 04 - gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03,
- 17 05 05* - urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi,
- 17 05 06 - urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05,
- 17 05 07* - tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne,
- 17 05 08 - tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07,
- 17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest,
- 17 06 03* - inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne,
- 17 06 04 - materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03,
- 17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest,
- 17 08 01* - materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone subst. niebezpiecznymi,
- 17 08 02 - materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01,
- 17 09 01* - odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć,
- 17 09 02* - odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory),
- 17 09 03* - inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zaw. substancje niebezpieczne,
- 17 09 04 - zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03,
- 19 01 02 - złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych,
- 19 01 05* - osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych,
- 19 01 06* - szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych,
- 19 01 07* - odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych,
- 19 01 10* - zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych,
- 19 01 11* - żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne,
- 19 01 12 - żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11,
- 19 01 13* - popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne,
- 19 01 14 - popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13,
- 19 01 15* - pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne,
- 19 01 16 - pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15,
- 19 01 17* - odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne,
- 19 01 18 - odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17,
- 19 01 19 - piaski ze złóż fluidalnych,
- 19 01 99 - inne niewymienione odpady,
- 19 02 03 - wstępnie przemieszane odpady składające się wył. z odpadów innych niż niebezpieczne,
- 19 02 04* - wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych,
- 19 02 05* - szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne,
- 19 02 06 - szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05,
- 19 02 07* - oleje i koncentraty z separacji,
- 19 02 08* - ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne,
- 19 02 09* - stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne,
- 19 02 10 - odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09,
- 19 02 11* - inne odpady zawierające substancje niebezpieczne,
- 19 02 99 - inne niewymienione odpady,
- 19 03 04* - odpady niebezpieczne częściowo stabilizowane,
- 19 03 05 - odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04,
- 19 03 06* - odpady niebezpieczne zestalone,
- 19 03 07 - odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06,
- 19 04 01 - zeszklone odpady,
- 19 04 02* - popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych,
- 19 04 03* - niezeszklona faza stała,
- 19 04 04 - ciekłe odpady z procesów zeszkliwienia,
- 19 05 01 - nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych,
- 19 05 02 - nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego,
- 19 05 03 - kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania),
- 19 05 99 - inne niewymienione odpady,
- 19 06 03 - ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych,
- 19 06 04 - przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych,
- 19 06 05 - ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych,
- 19 06 06 - przefermentowane odpady z beztlenowego rozkł. odpadów zwierzęcych i roślinnych,
- 19 06 99 - inne niewymienione odpady.
- 19 08 01 - skratki,
- 19 08 02 - zawartość piaskowników,
- 19 08 05 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe – odpad przewidziany tylko do transportu,
- 19 08 06* - nasycone lub zużyte żywice jonowymienne,
- 19 08 07* - roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych,
- 19 08 08* - odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie,
- 19 08 09 - tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zaw. wył. oleje jadalne i tłuszcze,
- 19 08 10* - tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09,
- 19 08 11* - szlamy zaw. subst. niebezp. z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych,
- 19 08 12 - szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11
- 19 08 13* - szlamy zaw. substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych,
- 19 08 14 - szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13,
- 19 08 99 - inne niewymienione odpady,
- 19 09 01 - odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki,
- 19 09 02 - osady z klarowania wody,
- 19 09 03 - osady z dekarbonizacji wody,
- 19 09 04 - zużyty węgiel aktywny,
- 19 09 05 - nasycone lub zużyte żywice jonowymienne,
- 19 09 06 - roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych,
- 19 09 99 - inne niewymienione odpady,
- 19 10 01 - odpady żelaza i stali,
- 19 10 02 - odpady metali nieżelaznych,
- 19 10 03* - lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne,
- 19 10 04 - lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03,
- 19 10 05* - inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne,
- 19 10 06 - inne frakcje niż wymienione w 19 10 05,
- 19 11 01* - zużyte filtry iłowe,
- 19 11 02* - kwaśne smoły,
- 19 11 03* - uwodnione odpady ciekłe,
- 19 11 04* - alkaliczne odpady z oczyszczania paliw,
- 19 11 05* - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne,
- 19 11 06 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05,
- 19 11 07* - odpady z oczyszczania gazów odlotowych,
- 19 11 99 - inne niewymienione odpady,
- 19 12 01 - papier i tektura,
- 19 12 02 - metale żelazne,
- 19 12 03 - metale nieżelazne,
- 19 12 04 - tworzywa sztuczne i guma,
- 19 12 05 - szkło,
- 19 12 06* - drewno zawierające substancje niebezpieczne,
- 19 12 07 - drewno inne niż wymienione w 19 12 06,
- 19 12 08 - tekstylia,
- 19 12 09 - minerały (np. piasek, kamienie),
- 19 12 10 - odpady palne (paliwo alternatywne),
- 19 12 11* - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne – odpad przewidziany tylko do transportu,
- 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – odpad przewidziany tylko do transportu,
- 19 13 01* - odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne,
- 19 13 02 - odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01,
- 19 13 03* - szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne,
- 19 13 04 - szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03,
- 19 13 05* - szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne,
- 19 13 06 - szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05,
- 19 13 07* - odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne,
- 19 13 08 - odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 07,
- 19 80 01 - odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych,
- 20 01 01 - papier i tektura,
- 20 01 02 - szkło,
- 20 01 08 - odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
- 20 01 10 - odzież,
- 20 01 11 – tekstylia,
- 20 01 13* - rozpuszczalniki,
- 20 01 14* - kwasy,
- 20 01 15* - alkalia,
- 20 01 17* - odczynniki fotograficzne,
- 20 01 19* - środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy),
- 20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
- 20 01 23* - urządzenia zawierające freony,
- 20 01 25 - oleje i tłuszcze jadalne,
- 20 01 26* - oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25,
- 20 01 27* - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i Żywice zawierające substancje niebezpieczne,
- 20 01 28 - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wym. w 20 01 27,
- 20 01 29* - detergenty zawierające substancje niebezpieczne,
- 20 01 30 - detergenty inne niż wymienione w 20 01 29,
- 20 01 31* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne,
- 20 01 32 - leki inne niż wymienione w 20 01 31,
- 20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie,
- 20 01 34 - baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33,
- 20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wym. w 20 01 21 i 20 01 23, zawierające niebezpieczne składniki
- 20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35,
- 20 01 37* - drewno zawierające substancje niebezpieczne,
- 20 01 38 - drewno inne niż wymienione w 20 01 37,
- 20 01 39 - tworzywa sztuczne,
- 20 01 40 - metale,
- 20 01 41 - odpady zmiotek wentylacyjnych,
- 20 01 80 - środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19,
- 20 01 99 - inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny,
- 20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji,
- 20 02 02 - gleba i ziemia, w tym kamienie,
- 20 02 03 - inne odpady nieulegające biodegradacji,
- 20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
- 20 03 02 - odpady z targowisk,
- 20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic i placów,
- 20 03 04 - szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości,
- 20 03 06 - odpady ze studzienek kanalizacyjnych,
- 20 03 07 - odpady wielkogabarytowe,
- 20 03 99 - odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.

 

II. Transport odpadów może odbywać się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

III. Określam następujące sposoby transportu odpadów:

1. Odpady będą transportowane przy użyciu własnych lub wynajmowanych samochodowych środków transportu.
2. Odpady będą transportowane w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie środowiska, przy użyciu środków transportu dopuszczonych do ruchu drogowego, przystosowanych do przewozu odpadów danego rodzaju i wyposażonych w zabezpieczenia chroniące ładunek przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz.
3. Odpady będą transportowane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, przy użyciu środków transportu do których wnioskodawca posiada prawo dysponowania.
4. Transport odpadów musi być zgodny z przepisami szczególnymi dotyczącymi ruchu drogowego i przewozu odpadów w tym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 236, poz. 1986).


IV. HCS Sp. z o.o. jest zobowiązana do:

1. Przestrzegania wszystkich zasad postępowania z odpadami, wynikających z przepisów ustawy o odpadach i niniejszej decyzji, w szczególności warunków określonych w art. 24 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
2. Prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 71 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. oraz z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973).
3. Przekazywania odpadów wyłącznie podmiotom wskazanym przez zlecającego usługę transportu.
4. Utrzymania środków transportu w czystości i należytym stanie technicznym.
5. Oznakowania środków transportu w sposób umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługę.
6. Niezwłocznego informowania Prezydenta Miasta Szczecin o każdej zmianie dotyczącej prowadzonej działalności, w szczególności o zmianie nazwy i siedziby, albo o zaprzestaniu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem.


V. Ustalam HCS Sp. z o.o. odpowiedzialną za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji.
 

VI. Decyzja jest ważna do dnia uzyskania wpisu do rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., nie dłużej niż do dnia 25 lutego 2026 r.


U z a s a d n i e n i e

Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku, sporządzonego zgodnie z art. 28 ust.4 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. Wnioskodawca zwrócił się do Prezydenta Miasta Szczecin z wnioskiem o wydanie zezwolenia na transport odpadów. Przedsiębiorca prowadzący działalność wyłącznie w zakresie transportu odpadów, świadczy tylko usługę transportu.
Przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 30 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.
W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków decyzji, należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.
Uznano, że prowadzona działalność nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.
Zgodnie z art. 233 ust. 2 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. do czasu utworzenia rejestru, transportujący odpady są obowiązani do uzyskania zezwolenia na transport odpadów, na podstawie przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Otrzymują:
1. HCS Sp. z o.o.
ul. Pomorska 53
70 – 812 Szczecin

2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70 – 540 Szczecin

3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 502 Szczecin
 

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2017/01/30, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2017/01/30 14:42:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2017/01/30 14:42:21 nowa pozycja