Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

Włodarczyk Arkadiusz PW MAT WGKiOŚ-II.6233.74.2017.DJ

Prezydent Miasta Szczecin
Szczecin, 4 grudnia 2017 r.
WGKiOŚ-II.6233.74.2017.DJ
UNP:76160 /WGKiOŚ/XXXVI/17
D E C Y Z J A
Na podstawie art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1987) w związku z art. 28 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 2, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku Pana Arkadiusza Włodarczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo wielobranżowe „MAT” (REGON: 810045984, NIP: 8520608686) z siedzibą w Szczecinie przy ul. Hryniewieckiego 1, w sprawie wydania zezwolenia na transport odpadów

I. Zezwalam Arkadiuszowi Włodarczykowi na transport niżej wymienionych odpadów:

10 04 01* - żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej,
10 04 02* - zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej,
16 02 10* - zużyte urządzenia zaw. PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wym. w 16 02 09,
16 02 11* - zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC,
16 02 12* - zużyte urządzenia zawierające wolny azbest,
16 02 13* - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12,
16 02 15* - niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń,
16 06 01* - baterie i akumulatory ołowiowe,
16 06 02* - baterie i akumulatory niklowo kadmowe,
17 01 06* - zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne,
17 02 04* - odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone subst. Niebezp.
(podkłady kolejowe),
17 03 01* - asfalt zawierający smołę,
17 03 03* - smoła i produkty smołowe,
17 04 09* - odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi,
17 04 10* - kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne
17 05 07* - tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne,
20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
20 01 23* - urządzenia zawierające freony,
20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02
lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie,
02 01 10 - odpady metalowe,
10 02 01 - żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze),
10 02 02 - nieprzerobione żużle z innych procesów,
10 02 10 - zgorzelina walcownicza,
10 02 80 - zgary z hutnictwa żelaza,
10 02 99 - inne niewymienione odpady,
10 03 99 - inne niewymienione odpady,
10 04 99 - inne niewymienione odpady,
10 05 01 - żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 05 80),
10 05 04 - inne cząstki i pyły,
10 05 11 - zgary inne niż wymienione w 10 05 10,
10 05 99 - inne niewymienione odpady,
10 06 01 - żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej,
10 06 02 - zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej,
10 06 04 - inne cząstki i pyły,
10 06 99 - inne niewymienione odpady,
10 07 01 - żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej,
10 07 02 - zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej,
10 07 04 - inne cząstki i pyły,
10 07 99 - inne niewymienione odpady,
10 08 04 - cząstki i pyły,
10 08 09 - inne żużle,
10 08 11 - zgary inne niż wymienione w 10 08 10,
10 08 99 - inne niewymienione odpady,
10 09 03 - żużle odlewnicze,
10 09 80 - wybrakowane wyroby żeliwne,
10 10 03 - zgary i żużle odlewnicze,
10 10 99 - inne niewymienione,
11 05 01 - cynk twardy,
12 01 01 - odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów,
12 01 02 - cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów,
12 01 03 - odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych,
12 01 04 - cząstki i pyły metali nieżelaznych,
12 01 13 - odpady spawalnicze,
12 01 17 - odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16,
12 01 99 - inne niewymienione odpady,
15 01 03 - opakowania z drewna,
15 01 04 - opakowania z metali,
16 01 16 - zbiorniki na gaz skroplony,
16 01 17 - metale żelazne,
16 01 18 - metale nieżelazne,
16 02 14 - zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13,
16 02 16 - elementy usunięte z zużytych
16 06 05 - inne baterie i akumulatory,
17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
17 01 02 - gruz ceglany,
17 01 03 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,
17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,
17 01 80 - usunięte tynki, tapety, okleiny itp.,
17 01 81 - odpady z remontów i przebudowy dróg,
17 01 82 - inne niewymienione odpady,
17 02 01 - drewno,
17 02 02 - szkło,
17 02 03 - tworzywa sztuczne,
17 03 02 - asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01,
17 03 80 - odpadowa papa,
17 04 01 - miedź, brąz, mosiądz,
17 04 02 - aluminium,
17 04 03 - ołów,
17 04 04 - cynk,
17 04 05 - żelazo i stal,
17 04 06 - cyna,
17 04 07 - mieszaniny metali,
17 04 11 - kable inne niż wymienione w 17 04 10,
17 05 04 - gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03,
17 05 08 - tłuczeń torowy
19 01 02 - złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych,
19 10 01 - odpady żelaza i stali,
19 10 02 - odpady metali nieżelaznych,
19 10 06 - inne frakcje niż wymienione w 19 10 05,
19 12 01 - papier i tektura,
19 12 02 - metale żelazne,
19 12 03 - metale nieżelazne,
19 12 04 - tworzywa sztuczne i guma,
19 12 05 - szkło,
19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów
inne niż wym. w 19 12 11,
20 01 01 - papier i tektura,
20 01 02 - szkło,
20 01 34 - baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33,
20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35,
20 01 40 - metale,
20 01 99 - inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny.


II. Transport odpadów może odbywać się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

III. Określam następujące sposoby transportu odpadów:

1. Odpady będą transportowane przy użyciu własnych lub wynajmowanych samochodowych środków transportu.
2. Odpady będą transportowane w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie środowiska, przy użyciu środków transportu dopuszczonych do ruchu drogowego, przystosowanych do przewozu odpadów danego rodzaju i wyposażonych w zabezpieczenia chroniące ładunek przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz.
3. Odpady będą transportowane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, przy użyciu środków transportu do których wnioskodawca posiada prawo dysponowania.
4. Transport odpadów musi być zgodny z przepisami szczególnymi dotyczącymi ruchu drogowego i przewozu odpadów.

IV. Pan Arkadiusz Włodarczyk jest zobowiązany do:
1. Przestrzegania wszystkich zasad postępowania z odpadami, wynikających z przepisów ustawy o odpadach i niniejszej decyzji, w szczególności warunków określonych w art. 24 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
2. Prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 71 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. oraz z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973).
3. Przekazywania odpadów wyłącznie podmiotom wskazanym przez zlecającego usługę transportu.
4. Utrzymania środków transportu w czystości i należytym stanie technicznym.
5. Oznakowania środków transportu w sposób umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługę.
6. Niezwłocznego informowania Prezydenta Miasta Szczecin o każdej zmianie dotyczącej prowadzonej działalności, w szczególności o zmianie nazwy i siedziby, albo o zaprzestaniu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem.

V. Ustalam Arkadiusza Włodarczyka odpowiedzialnego za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji.

VI. Decyzja jest ważna do dnia uzyskania wpisu do rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., nie dłużej niż do dnia 23 grudnia 2027 r.


U z a s a d n i e n i e
Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku, sporządzonego zgodnie z art. 28 ust.4 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. Wnioskodawca zwrócił się do Prezydenta Miasta Szczecin z wnioskiem o wydanie zezwolenia na transport odpadów. Przedsiębiorca prowadzący działalność wyłącznie w zakresie transportu odpadów, świadczy tylko usługę transportu.
Przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 30 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.
W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków decyzji, należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.
Uznano, że prowadzona działalność nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.
Zgodnie z art. 233 ust. 2 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. do czasu utworzenia rejestru, transportujący odpady są obowiązani do uzyskania zezwolenia na transport odpadów, na podstawie przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin (ewentualnie organu II instancji). Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona morze zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Otrzymują:

1. Pan Arkadiusz Włodarczyk
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MAT”
ul. Energetyków 9
70 – 656 Szczecin

2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70 – 540 Szczecin

3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 502 Szczecin
 

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2018/01/15, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2018/01/15 11:23:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2018/01/15 11:23:22 nowa pozycja