Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

Złomix s.c. WGKiOŚ-XIV.6233.8.2015.DJ 09.06.2015

Prezydent Miasta Szczecin
Szczecin, 9 czerwca 2015 r.
WGKiOŚ-XIV.6233.8.2015.DJ
UNP:33638/WGKiOŚ/-XXXIII/15
D E C Y Z J A
Na podstawie art. 41 ust. 1, ust. 3 pkt 2, art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Pana Grzegorza Kołakowskiego i Pana Marka Zubiela, wspólników spółki cywilnej ZŁOMIX (REGON: 812617611, NIP: 8522391802), z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zielonogórskiej 31, w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów

I. Zezwalam ZŁOMIX s.c. na zbieranie niżej wymienionych odpadów:

- 12 01 01 - odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów,
- 12 01 03 - odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych,
- 13 01 09* - mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne,
- 13 01 10* - mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych,
- 13 01 11* - syntetyczne oleje hydrauliczne,
- 13 01 12* - oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji,
- 13 01 13* - inne oleje hydrauliczne,
- 13 02 04* - mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
- 13 02 05* - Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych,
- 13 02 06* - syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe,
- 13 02 07* - oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji,
- 13 02 08* - inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe,
- 15 01 01 - opakowania z papieru i tektury,
- 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych,
- 15 01 04 - opakowania z metali,
- 15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności bardzo toksyczne i toksyczne),
- 16 01 03 - zużyte opony,
- 16 01 17 - metale żelazne,
- 16 01 18 - metale nieżelazne,
- 16 01 19 - tworzywa sztuczne,
- 16 01 22 - inne niewymienione elementy,
- 16 01 99 - inne niewymienione odpady,
- 16 02 11* - zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC,
- 16 02 13* - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12,
- 16 02 14 - zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13,
- 16 02 15* - niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń,
- 16 02 16 - elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15,
- 16 06 01* - baterie i akumulatory ołowiowe,
- 17 04 01 - miedź, brąz, mosiądz,
- 17 04 02 - aluminium,
- 17 04 03 – ołów,
- 17 04 04 – cynk,
- 17 04 05 - żelazo i stal,
- 17 04 06 – cyna,
- 17 04 07 - mieszaniny metali,
- 17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10,
- 19 12 01 - papier i tektura,
- 19 12 02 - metale żelazne,
- 19 12 03 - metale nieżelazne,
- 19 12 04 - tworzywa sztuczne i guma,
- 19 12 05 - szkło,
- 19 12 07 - drewno inne niż wymienione w 19 12 06,
- 19 12 08 - tekstylia,
- 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 ¹
- 20 01 01 - papier i tektura,
- 20 01 23* - urządzenia zawierające freony,
- 20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wym. w 20 01 21 i 20 01 23, zawierające niebezpieczne składniki
- 20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35,
- 20 01 39 - tworzywa sztuczne,
- 20 01 40 – metale.

¹ - zakazuje się zbierania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, o ile są przeznaczone do składowania,
symbolem „*” oznaczono odpady niebezpieczne.


II. Zbieranie odpadów może odbywać się w Szczecinie przy ul. Twardowskiego 18 (część działki nr 10 obręb 2090).

III. Magazynowanie odpadów według rodzajów określonych w punkcie I może odbywać się na terenie do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny, wskazany w punkcie II, przy spełnieniu następujących warunków:
- odpady z wyjątkiem przeznaczonych do składowania, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej niż 3 lata
- okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
- odpady powinny być magazynowane selektywnie, w miejscach oznakowanych, w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do gruntu lub środowiska,
- miejsca magazynowania odpadów powinny posiadać utwardzone podłoże być oznakowane i niedostępne dla osób nieupoważnionych,
- dopuszcza się magazynowanie odpadów w sposób uporządkowany, w zależności od rodzajów odpadów w kontenerach, pojemnikach, big-bagach, bądź luzem na szczelnym placu magazynowym,
- oleje odpadowe należy magazynować zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego postępowania z olejami odpadowymi,
- należy zachować szczególną ostrożność przy przeprowadzaniu jakichkolwiek prac związanych z przepakowywaniem, przeładowywaniem, załadunkiem odpadów na środki transportu, aby uniemożliwić przedostanie się ich do środowiska, a w przypadku rozlania, wysypania, lub zanieczyszczenia gruntu, natychmiast usunąć zagrożenie przy użyciu sorbentów, wymiany zanieczyszczonej gleby lub w inny sposób usunąć ewentualne zagrożenie.

 

IV. Określam następujące metody zbierania odpadów:
1. Odpady przyjmowane będą od przedsiębiorców i osób fizycznych.
2. Odpady mogą być zbierane celem zgromadzenia większej ilości przed ich transportem do miejsc przetwarzania lub przekazania kolejnemu posiadaczowi.
3. Odpady mogą być wstępnie sortowane w sposób nieprowadzący do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów oraz niepowodujący zmiany ich kwalifikacji.

V. ZŁOMIX s.c. jest zobowiązana dodatkowo do:
1. Przekazywania odpadów następnemu posiadaczowi mającemu uregulowany status prawny, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.
2. Prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U z 2014 r. poz. 1973).
3. Składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzach stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach ( Dz. U. Nr 249, poz. 1674 ), zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi.
4. Niezwłocznego informowania Prezydenta Miasta Szczecin o każdej zmianie dotyczącej prowadzonej działalności, w szczególności o zmianie nazwy i siedziby, o utracie prawa do terenu albo o zaprzestaniu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem.

VI. Wymagania wynikające z przepisów odrębnych:

W przypadku zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, należy zastosować się do obowiązków nałożonych na zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, określonych w rozdziale 6 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznymi i elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U z 2013 r. poz. 1155 z późniejszymi zmianami).

VII. Ustalam ZŁOMIX s.c. odpowiedzialną za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji.

VIII. Gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem podlega administracyjnej karze pieniężnej, nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196 ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna za naruszenia postanowień niniejszego zezwolenia wynosi nie mniej niż 1000,00 zł (jeden tysiąc zł.) i nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 zł. ( jeden milion zł.).

IX. Decyzja jest ważna do dnia 8 czerwca 2025 roku.

X. Uchylam decyzję administracyjną Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 stycznia 2007 r. znak: WGKiOŚ.II.DJa-7660/101/2006 r. – zezwolenie na zbieranie odpadów, wraz ze wszystkimi decyzjami zmieniającymi.


U z a s a d n i e n i e

Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku.
Działalność związana ze zbieraniem odpadów przy ul. Twardowskiego 18 prowadzona jest jako kontynuacja dotychczasowej działalności, przez tego samego przedsiębiorcę, w oparciu o zezwolenie wydane na podstawie ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. znak: WGKiOŚ.II.DJa-7660/101/2006, które jednocześnie zostaje uchylone, w związku z uzyskaniem niniejszej decyzji.

Uznano, że spełnione zostały wymagania określone w art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach.
Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawy o odpadach.


W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.
Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Otrzymują:

1. ZŁOMIX s.c.
ul. Zielonogórska 31
71 – 084 Szczecin

2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 502 Szczecin
 

udostępnił: WGKIOS, wytworzono: 2016/03/23, odpowiedzialny/a: Dariusz Matejski, wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2016/03/23 11:17:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2016/03/23 11:17:01 nowa pozycja