Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

PKP energetyka SA WUCiP-I.6233.42.2014.DJA 09.12.2014

Prezydent Miasta Szczecin
Szczecin, 9 grudnia 2014 r.
WUCiP-I.6233.49.2014.DJa
UNP: 73952/WUCiP/-IV/14
D E C Y Z J A
Na podstawie art. 41 ust. 1, ust. 3 pkt 2, art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku PKP ENERGETYKA SA wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000322634 (REGON: 017301607, NIP: 526254704), z siedzibą w Warszawie przy ul. Hożej 63/67, w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów

I. Zezwalam PKP ENERGETYKA SA – Zakład Pomorski w Szczecinie na zbieranie niżej
wymienionych odpadów:

- 02 01 03 Odpadowa masa roślinna
- 07 02 13 Odpady tworzyw sztucznych
- 08 01 11* Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
- 08 01 12 Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11
- 08 01 17* Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne subst. niebezp.
- 08 01 18 Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17
- 12 01 13 Odpady spawalnicze
- 12 01 20* Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne
- 12 01 21 Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20
- 13 03 07* Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków
chlorowcoorganicznych
- 13 03 08* Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wym. w 13 03 01
- 13 03 09* Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji
- 13 03 10* Inne olej i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła
- 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
- 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
- 15 01 03 Opakowania z drewna
- 15 01 07 Opakowania ze szkła
- 15 01 10* opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
- 15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego,
włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
- 15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi
- 15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wym. w 15 02 02
- 16 02 09* Transformatory i kondensatory zawierające PCB
- 16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
- 16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
- 16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe
- 16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
- 16 06 04 Baterie alkaliczne
- 16 06 05 Inne baterie i akumulatory
- 16 81 01* Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne
- 16 81 02 Odpady inne niż wym. w 16 81 01
- 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
- 17 01 02 Gruz ceglany
- 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
- 17 01 06* Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych
i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne
- 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wym. w 17 01 06
- 17 01 82 Inne niewymienione odpady
- 17 02 01 Drewno
- 17 02 02 Szkło
- 17 02 03 Tworzywa sztuczne
- 17 02 04* Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezp.
- 17 03 01* Asfalt zawierający smołę
- 17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
- 17 03 80 Odpadowa papa
- 17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz
- 17 04 02 Aluminium
- 17 04 05 Żelazo i stal
- 17 04 07 Mieszaniny metali
- 17 04 10* Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne
- 17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10
- 17 05 03* Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne
- 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wym. w 17 05 03
- 17 05 07* Tłuczeń torowy zawierający substancje niebezpieczne
- 17 05 08 Tłuczeń torowy inny niż wymieniony w 17 05 07
- 17 06 01* Materiały izolacyjne zawierające azbest
- 17 06 05* Materiały konstrukcyjne zawierające azbest
- 20 01 01 Papier i tektura
„*” – indeksem oznaczono odpady niebezpieczne.


II. Zbieranie odpadów może odbywać się w Szczecinie przy ul. Czarnieckiego 8D, 8E, 8F, 8G, 8H
(działka nr 7/16 obręb 1047).


III. Magazynowanie odpadów według rodzajów określonych w punkcie I może odbywać się na terenie do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny, wskazany w punkcie II, przy spełnieniu następujących warunków:
- odpady z wyjątkiem przeznaczonych do składowania, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej niż 3 lata
- okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
- odpady powinny być magazynowane w miejscach oznakowanych, w pojemnikach, kontenerach lub luzem na podłożu betonowym, w zależności od właściwości odpadów, w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do gruntu lub środowiska,
- miejsca magazynowania odpadów powinny posiadać utwardzone podłoże być oznakowane i niedostępne dla osób nieupoważnionych,
- magazynowanie odpadów niebezpiecznych może odbywać się pod zadaszeniem, w kontenerach lub pojemnikach nie wchodzących w reakcje fizyczne lub chemiczne z magazynowanymi odpadami,
- należy zachować szczególną ostrożność przy przeprowadzaniu jakichkolwiek prac związanych z przepakowywaniem, przeładowywaniem, załadunkiem odpadów na środki transportu, aby uniemożliwić przedostanie się ich do środowiska, a w przypadku rozlania, wysypania, lub zanieczyszczenia gruntu, natychmiast usunąć zagrożenie przy użyciu sorbentów, wymiany zanieczyszczonej gleby lub w inny sposób usunąć ewentualne zagrożenie.


IV. Określam następujące metody zbierania odpadów:

1. Odpady mogą być zbierane celem zgromadzenia większej ilości przed ich transportem do miejsc przetwarzania lub przekazania kolejnemu posiadaczowi.
2. Odpady mogą być wstępnie sortowane w sposób nieprowadzący do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów oraz niepowodujący zmiany ich kwalifikacji.
3. Zbierający zużyty sprzęt elektryczny jest obowiązany zapewnić aby transport sprzętu do zakładu
przetwarzania był prowadzony w sposób umożliwiający ponowne użycie sprzętu lub jego części
składowych oraz odzysk, w tym recykling, materiałów oraz substancji pochodzących ze zużytego sprzętu.

V. PKP ENERGETYKA SA Zakład Pomorski jest zobowiązana dodatkowo do:
1. Przekazywania odpadów następnemu posiadaczowi mającemu uregulowany status prawny, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.
2. Prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. Nr 249, poz. 1673 ).
3. Składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzach stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach ( Dz. U. Nr 249, poz. 1674 ), zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi.
4. Niezwłocznego informowania Prezydenta Miasta Szczecin o każdej zmianie dotyczącej prowadzonej działalności, w szczególności o zmianie nazwy i siedziby, o utracie prawa do terenu albo o zaprzestaniu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem.


VI. Ustalam PKP ENERGETYKA SA Zakład Pomorski odpowiedzialną za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji.


VII. Wymagania wynikające z przepisów odrębnych:

W przypadku zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, należy zastosować się do obowiązków nałożonych na zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, określonych w rozdziale 6 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznymi i elektronicznym (Dz. U z 2005 r. Nr 180, poz. 1495 z późniejszymi zmianami).


VIII. Gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem podlega administracyjnej karze pieniężnej, nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196 ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna za naruszenia postanowień niniejszego zezwolenia wynosi nie mniej niż 1000,00 zł (jeden tysiąc zł.) i nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 zł. ( jeden milion zł.).
 

IX. Decyzja jest ważna do dnia 31 października 2024 roku.


U z a s a d n i e n i e
Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku. Uznano, że spełnione zostały wymagania określone w art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach.
Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawy o odpadach.
W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.
Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Otrzymują:
1. PKP ENERGETYKA SA
Zakład Pomorski
ul. Czarnieckiego 8D
70 – 221 Szczecin

2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 502 Szczecin
 

IV
udostępnił: WUCiP, wytworzono: 2015/03/31, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2015/03/31 14:30:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2015/03/31 14:30:29 nowa pozycja