Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

Grzywaczewski Sławomir WGKiOŚ-XIV.6233.21.2015.DJa 08.07.2015

Prezydent Miasta Szczecin
Szczecin, 8 lipca 2015 r.
WGKiOŚ-XIV.6233.21.2015.DJa
UNP: 41827 /WGKiOŚ/XXXVI/15
D E C Y Z J A
Na podstawie art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 28 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 2, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Pana Sławomira Grzywaczewskiego, prowadzącego działalność pod nazwą Transport ciężarowy (REGON: 810290330, NIP: 8511021734) z siedzibą Szczecinie przy ul. Włodzimierza Zagórskiego-Ostoi 40, w sprawie wydania zezwolenia na transport odpadów

I. Zezwalam Sławomirowi Grzywaczewskiemu na transport niżej wymienionych odpadów:

- 01 04 08 - odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07,
- 01 04 09 - odpadowe piaski i iły,
- 02 06 03 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków,
- 03 01 01 - odpady kory i korka,
- 03 03 01 - odpady z kory i drewna,
- 05 01 10 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09,
- 05 01 13 - osady z uzdatniania wody kotłowej,
- 05 01 17 - bitum,
- 06 03 14 - sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13,
- 06 09 81 - fosfogipsy wymieszane z żużlami, popiołami paleniskowymi i pyłami z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04),
- 07 01 80 - wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezp. (inne niż wym. w 07 01 08),
- 10 01 01 - żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wył. pyłów z kotłów wym. w 10 01 04),
- 10 01 02 - popioły lotne z węgla,
- 10 01 03 - popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej,
- 10 01 05 - stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych,
- 10 01 15 - popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wym w 10 01 14,
- 10 01 17 - popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16,
- 10 01 21 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20,
- 10 01 23 - uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22,
- 10 01 80 - mieszanki popiołowo żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych,
- 10 01 81 - mikrosfery z popiołów lotnych,
- 10 01 82 - mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym),
- 10 02 01 - żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze),
- 10 02 02 - nieprzerobione żużle z innych procesów,
- 10 05 01 - żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 05 80),
- 10 13 14 - odpady betonowe i szlam betonowy,
- 16 01 18 - metale nieżelazne,
- 17 01 02 - gruz ceglany,
- 17 01 80 - usunięte tynki, tapety, okleiny itp.,
- 17 01 81 - odpady z remontów i przebudowy dróg,
- 17 03 01* - asfalt zawierający smołę,
- 17 05 04 - gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03,
- 17 05 06 - urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05,
- 17 05 08 - tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07,
- 17 08 02 - materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01,
- 17 09 04 - zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03,
- 19 01 12 - żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11,
- 19 01 14 - popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13,
- 19 04 01 - zeszklone odpady,
- 19 04 04 - ciekłe odpady z procesów zeszkliwienia,
- 19 05 01 - nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych,
- 19 05 02 - nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego,
- 19 05 03 - kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania),
- 19 05 99 - inne niewymienione odpady,
- 19 06 03 - ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych,
- 19 06 04 - przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych,
- 19 06 05 - ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych,
- 19 06 06 - przefermentowane odpady z beztlenowego rozkł. odpadów zwierzęcych i roślinnych,
- 19 06 99 - inne niewymienione odpady,
- 19 08 01 - skratki,
- 19 08 02 - zawartość piaskowników,
- 19 08 05 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe – odpad przewidziany tylko do transportu,
- 19 08 09 - tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zaw. wył. oleje jadalne i tłuszcze,
- 19 08 12 - szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11
- 19 08 14 - szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13,
- 19 08 99 - inne niewymienione odpady,
- 19 09 01 - odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki,
- 19 09 02 - osady z klarowania wody,
- 19 09 03 - osady z dekarbonizacji wody,
- 19 09 04 - zużyty węgiel aktywny,
- 19 09 05 - nasycone lub zużyte żywice jonowymienne,
- 19 09 06 - roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych,
- 19 09 99 - inne niewymienione odpady,
- 19 10 01 - odpady żelaza i stali,
- 19 10 02 - odpady metali nieżelaznych,
- 19 12 01 - papier i tektura,
- 19 12 02 - metale żelazne,
- 19 12 03 - metale nieżelazne,
- 19 12 04 - tworzywa sztuczne i guma,
- 19 12 05 - szkło,
- 19 12 07 - drewno inne niż wymienione w 19 12 06,
- 19 12 08 - tekstylia,
- 19 12 09 - minerały (np. piasek, kamienie),
- 19 12 10 - odpady palne (paliwo alternatywne),
- 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – odpad przewidziany tylko do transportu,
- 19 13 02 - odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01,
- 19 13 04 - szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03,
- 19 13 06 - szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05,
- 19 13 08 - odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 07,
- 19 80 01 - odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych,
- 20 01 01 - papier i tektura,
- 20 01 02 - szkło,
- 20 01 08 - odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
- 20 01 10 - odzież,
- 20 01 11 – tekstylia,
- 20 01 25 - oleje i tłuszcze jadalne,
- 20 01 28 - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wym. w 20 01 27,
- 20 01 34 - baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33,
- 20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35,
- 20 01 38 - drewno inne niż wymienione w 20 01 37,
- 20 01 39 - tworzywa sztuczne,
- 20 01 40 - metale,
- 20 01 41 - odpady zmiotek wentylacyjnych,
- 20 01 80 - środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19,
- 20 01 99 - inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny,
- 20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji,
- 20 02 02 - gleba i ziemia, w tym kamienie,
- 20 02 03 - inne odpady nieulegające biodegradacji,
- 20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
- 20 03 02 - odpady z targowisk,
- 20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic i placów,
- 20 03 04 - szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości,
- 20 03 06 - odpady ze studzienek kanalizacyjnych,
- 20 03 07 - odpady wielkogabarytowe,
- 20 03 99 - odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.


II. Transport odpadów może odbywać się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
III. Określam następujące sposoby transportu odpadów:

1. Odpady będą transportowane przy użyciu własnych lub wynajmowanych samochodowych środków transportu.
2. Odpady będą transportowane w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie środowiska, przy użyciu środków transportu dopuszczonych do ruchu drogowego, przystosowanych do przewozu odpadów danego rodzaju i wyposażonych w zabezpieczenia chroniące ładunek przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz.
3. Odpady będą transportowane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, przy użyciu środków transportu do których wnioskodawca posiada prawo dysponowania.
4. Transport odpadów musi być zgodny z przepisami szczególnymi dotyczącymi ruchu drogowego i przewozu odpadów w tym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 236, poz. 1986).

IV. Sławomir Grzywaczewski jest zobowiązany do:

1. Przestrzegania wszystkich zasad postępowania z odpadami, wynikających z przepisów ustawy o odpadach i niniejszej decyzji, w szczególności warunków określonych w art. 24 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
2. Prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 71 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. oraz z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973).
3. Przekazywania odpadów wyłącznie podmiotom wskazanym przez zlecającego usługę transportu.
4. Utrzymania środków transportu w czystości i należytym stanie technicznym.
5. Oznakowania środków transportu w sposób umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługę.
6. Niezwłocznego informowania Prezydenta Miasta Szczecin o każdej zmianie dotyczącej prowadzonej działalności, w szczególności o zmianie nazwy i siedziby, albo o zaprzestaniu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem.

V. Ustalam Sławomira Grzywaczewskiego odpowiedzialnego za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji.

VI. Decyzja jest ważna do dnia uzyskania wpisu do rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., nie dłużej niż do dnia 7 lipca 2025 r.

U z a s a d n i e n i e
Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku, sporządzonego zgodnie z art. 28 ust.4 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. Wnioskodawca zwrócił się do Prezydenta Miasta Szczecin z wnioskiem o wydanie zezwolenia na transport odpadów. Przedsiębiorca prowadzący działalność wyłącznie w zakresie transportu odpadów nie jest posiadaczem odpadów, a świadczy tylko usługę transportu.
Przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 30 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.
W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków decyzji, należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.
Uznano, że prowadzona działalność nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.
Zgodnie z art. 233 ust. 2 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. do czasu utworzenia rejestru, transportujący odpady są obowiązani do uzyskania zezwolenia na transport odpadów, na podstawie przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Otrzymują:
1. Pan Sławomir Grzywaczewski
Transport ciężarowy
ul. Włodzimierza Zagórskiego-Ostoi 40
71 – 810 Szczecin

2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70 – 540 Szczecin

3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 502 Szczecin
 

IV
udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2016/03/23, odpowiedzialny/a: Dariusz Matejski, wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2016/03/23 13:25:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2016/03/23 13:25:53 nowa pozycja