Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

EWRANT Ewa Antoszczuk WGKiOŚ-II.6233.26.2016.LR 09.03.2016 r.

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

Szczecin, 9 marca 2016 r.

WGKiOŚ-II.6233.26.2016.LR

UNP: 15057/WGKiOŚ/-XXXVI/16

 

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

 

zmieniam

 

na wniosek Strony, decyzję ostateczną Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24.06.2013 r. znak: WGKiOŚ-IX.6233.58.2013.LR, zezwalającą na transport odpadów, wydaną na rzecz Ewy Antoszczuk, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „EWRANT” z siedzibą w Szczecinie przy ul. Brzozowej nr 6, REGON 320622277, NIP 5971360519w następujący sposób:

 

  1. W punkcie I. ww decyzji dodaje się następujące rodzaje odpadów przewidziane do zbierania:

02 01 04 Odpady z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)

02 01 99 Inne niewymienione odpady
04 02 09 Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery),
04 02 15 Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 040214

04 02 21 Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych
04 02 22 Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych
04 02 99 Inne niewymienione odpady
07 02 80 Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
07 02 99 Inne niewymienione odpady
12 01 05 Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 150202
16 01 19 Tworzywa sztuczne
16 01 20 Szkło
16 01 99 Inne niewymienione odpady
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 Gruz ceglany
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 170106
17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg

17 01 82 Inne niewymienione  odpady
17 02 01 Drewno
17 04 1 Kable inne niż wymienione w 170410

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170601 i 170603
19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
19 12 08 Tekstylia.

  1. II Pozostałe punkty decyzji nie podlegają zmianom.

 

U z a s a d n i e n i e

 

Decyzję wydano w oparciu o przedłożony wniosek oraz przywołany na wstępie przepis.

Wnioskodawca wystąpił o zmianę posiadanego zezwolenia poprzez dodanie nowych rodzajów odpadów.

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się  za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Otrzymują:

  1. EWRANT Ewa Antoszczuk

ul. Brzozowa 6

71-015 Szczecin

  1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

  1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektorat

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

IV
udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2017/01/30, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2017/01/30 13:23:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2017/01/30 13:23:37 nowa pozycja