Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

Mielniczek Marek PH-U Trans-Mark WGKiOŚ-XIV.6233.47.2015.LR 02.12.2015.LR

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

Szczecin, 02 grudnia 2015 r.

WGKiOŚ-XIV.6233.47.2015.LR

UNP: 80591/WGKiOŚ/-XXXVI/15

 

D E C Y Z J A

 

 

Na podstawie art. 104ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267),art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), art. 28 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 5, ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Marka Mielniczuka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „TRANS-MARK” z siedzibą w Szczecinie przy ul. Seledynowej  nr 46/1, REGON: 320331338, NIP 8541322185 w sprawie wydania zezwolenia na transport odpadów

 

 

 1. Zezwalam Markowi Mielniczkowi – PH-U „TRANS-MARK” na transport następujących odpadów:

 

02 01 03 Odpadowa masa roślinna

02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych

02 01 07 Odpady z gospodarki leśnej

02 01 10 Wysłodki

02 04 99 Inne niewymienione odpady

02 02 04 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 03 01 Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców

02 03 04 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa

02 03 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 03 80 Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych

02 03 81 Odpady z produkcji pasz roślinnych

02 03 82 Odpady tytoniowe

02 03 99 Inne niewymienione odpady

02 04 01 Osady z oczyszczania i mycia buraków

02 04 02 Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrowa

02 04 80 Wysłodki

02 04 99 Inne niewymienione odpady

02 06 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa

02 06 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 06 80 Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze

03 01 01 Odpady kory i korka

03 01 04 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne

03 01 05 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04

03 01 80 Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne

03 01 81 Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80

03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

03 01 99 Inne niewymienione odpady

03 03 01 Odpady z kory i drewna

03 03 02 Osady i szlamy z produkcji celulozy metodą siarczynową (w tym osady ługu zielonego)

03 03 05 Szlamy z odbarwiania makulatury

03 03 07 Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury

03 03 08 Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu

04 01 02 Odpady z wapnienia

04 01 99 Inne niewymienione odpady

06 05 02 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancj4e niebezpieczne

06 13 02 Zużyty węgiel aktywny

06 13 03 Czysta sadza

06 13 04 Odpady z przetwarzania azbestu

06 13 05 Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi

06 13 99 Inne niewymienione odpady

10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 100104)

10 01 02 Popioły lotne z węgla

10 01 03 Popioły lotne z torfu i drewna nie poddanego obróbce chemicznej

10 01 05 Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych

10 01 07 Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu

10 01 14 Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne

10 01 15 Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 100114

10 01 16 Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne

10 01 17 Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16

10 01 18 Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 01 20 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

10 01 21 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 100120

10 01 23 Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 100122

10 01 24 Piaski ze złóż fluidalnych

10 01 25 Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni

10 01 80 Mieszanki popiołowo – żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych

10 01 81 Mikrosfery z popiołów lotnych

10 01 82 Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych

10 01 99 Inne niż wymienione odpady

10 02 01  Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze)

10 02 01 Nieprzerobione żużle z innych procesów

10 02 07 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 02 08 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 100207

10 02 99 Inne niewymienione odpady

10 11 03 Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego

10 11 12 Szkło odpadowe inne niż wymienione w 101111

10 11 13 Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne

10 11 15 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 11 16 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 101115

10 11 19 Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

10 11 20 Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 101119

10 11 81 Odpady zawierające azbest

10 11 99 Inne niż wymienione odpady

10 12 01 Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej,

10 12 03 Cząstki i pyły,

10 12 05 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych,

10 12 06 Zużyte formy,

10 12 08 Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej),

10 12 09 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne,

10 12 10 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 09,

10 12 11 Odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie,

10 12 12 Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11,

10 12 13 Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków,

10 12 99 Inne niewymienione odpady,

10 13 01 Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej,

10 13 04 Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego,

10 13 06 Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13),

10 13 07 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych,

10 13 09 Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo azbestowych,

10 13 10 Odpady z produkcji elementów cementowo azbestowych inne niż wym. w 10 13 09,

10 13 11 Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10,

10 13 14 Odpady betonowe i szlam betonowy,

10 13 80 Odpady z produkcji cementu,

10 13 81 Odpady z produkcji gipsu,

10 13 82 Wybrakowane wyroby,

10 13 99 Inne niewymienione odpady,

10 80 01 Żużle z produkcji żelazokrzemu,

10 80 02 Pyły z produkcji żelazokrzemu,

10 80 03 Żużle z produkcji żelazochromu,

10 80 04 Pyły z produkcji żelazochromu,

10 80 05 Żużle z produkcji żelazomanganu,

10 80 06 Pyły z produkcji żelazomanganu,

10 80 99 Inne niewymienione odpady,

12 01 01 Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów,

12 01 02 Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów,

12 01 03 Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych,

12 01 04 Cząstki i pyły metali nieżelaznych,

12 01 05 Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych,

12 01 06 Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów),

12 01 13 Odpady spawalnicze,

12 01 16 Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne,

12 01 17 Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16,

12 01 21 Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20,

12 01 99 Inne niewymienione odpady,

 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 Opakowania z drewna

15 01 04 Opakowania z metali

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 Opakowania ze szkła

15 01 09 Opakowania z tekstyliów

15 01 10 Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

15 01 11 Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego, włącznie z pustymi

pojemnikami ciśnieniowymi

16 01 03 Zużyte opony

16 01 04 Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy

10 01 06 Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów

16 01 17 Metale żelazne

16 01 18 Metale nieżelazne

16 01 19 Tworzywa sztuczne

16 01 20 Szkło

16 06 01 Baterie i akumulatory ołowiowe,

16 06 02 Baterie i akumulatory niklowo kadmowe,

16 06 03 Baterie zawierające rtęć,

16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03),

16 06 05 Inne baterie i akumulatory,

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,

17 01 02 Gruz ceglany,

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

inne niż wymienione w 17 01 06,

17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg,

17 01 82 Inne niewymienione odpady,

17 02 01 Drewno,

17 02 02 Szkło,

17 02 03 Tworzywa sztuczne,

17 03 02 Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01,

17 02 04 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

17 03 01 Asfalt zawierający smołę,

17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01,

17 03 03 Smoła i produkty smołowe,

17 03 80 Odpadowa papa,

17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz,

17 04 02 Aluminium,

17 04 03 Ołów,

17 04 04 Cynk,

17 04 05 Żelazo i stal,

17 04 06 Cyna,

17 04 07 Mieszaniny metali,

17 04 09 Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

17 04 10 Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne,

17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10,

17 05 03 Gleba i ziemia, w tym kamienie zawierające substancje niebezpieczne,

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03,

17 05 05 Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi,

17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05,

17 05 07 Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne,

17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07,

17 06 01 Materiały izolacyjne zawierające azbest,

17 06 03 Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne,

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03,

17 06 05 Materiały konstrukcyjne zawierające azbest,

17 08 01 Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi,

17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01,

17 09 01 Odpady z budowy, remontów i demontażu,

17 09 02 Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć,

17 09 03 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady mieszane) zawierające substancje niebezpieczne,

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 1709001, 170902 i 17 09 03.

 

 

 1. Transport odpadów wymienionych w punkcie I może odbywać się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

III.Odpady będą transportowane przy użyciu samochodowych środków transportu.

2. Transport odpadów odbywał się będzie przystosowanymi do tego celu pojazdami.

 1. Transport odpadów będzie odbywał się w sposób zgodny z  przepisami szczególnymi w zakresie transportu drogowego.

 

 1. Ustalam Marka Mielniczka - PH-U „TRANS-MARK” odpowiedzialnym za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania niniejszej decyzji.

 

 1. Decyzja jest ważna do dnia uzyskania wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, nie dłużej niż do dnia 02 grudnia 2025 r.

 

 1. Marek Mielniczek – PH-U „TRANS-MARK” jest zobowiązany do:
 2. przestrzegania wszystkich zasad postępowania z odpadami, wynikających z przepisów ustawy i decyzji,
 3. prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1973).

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

W dniu 17.11.2015 r. do Prezydenta Miasta Szczecin wpłynął wniosek Marka Mielniczka – PH-U „TRANS-MARK” o wydanie zezwolenia na transport odpadów. Wnioskodawca wykazał, że posiada możliwości organizacyjne i techniczne pozwalające mu wykonywać obowiązki związane z transportem odpadów.

Na transport odpadów wymagane jest zezwolenie, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, wydawane przez starostę właściwego ze względu na miejsce siedziby Wnioskodawcy. Wnioskodawca występuje o zezwolenie na prowadzenie transportu odpadów na terenie całego kraju. Siedziba Wnioskodawcy znajduje się w Szczecinie, w związku z powyższym organem właściwym do wydania zezwolenia jest Prezydent Miasta Szczecin.

            Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

            Decyzja podlega opłacie skarbowej w kwocie 616,00 (słownie: sześćset szesnaście) złotych.

 

Otrzymują:

 1. Marek Mielniczek

PH-U TRANS-MARK

ul. Seledynowa 46/1

70-781 Szczecin

 1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

 1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

IV
udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2017/01/30, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2017/01/30 12:40:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2017/01/30 12:40:31 nowa pozycja