Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

P.P.H.U. „AGROSAD” Wojciech Hawryszków WGKiOŚ-II.6233.110.2016.DJ 28.10.2016

Prezydent Miasta Szczecin
Szczecin, 28 października 2016 r.
WGKiOŚ-II.6233.108.2016.DJ
UNP:66915 /WGKiOŚ/XXXVI/16
D E C Y Z J A
Na podstawie art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 28 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 2, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Pana Wojciecha Hawryszków prowadzącego działalność pod nazwą P.P.H.U. „AGROSAD” (REGON: 812008036, NIP: 8512561208) z siedzibą Szczecinie przy ul. Miodowej 107, w sprawie wydania zezwolenia na transport odpadów

I. Zezwalam Wojciechowi Hawryszków na transport niżej wymienionych odpadów:

- 03 01 05 - trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04,
- 10 01 01 - żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wył. pyłów z kotłów wym. w 10 01 04),
- 10 01 02 - popioły lotne z węgla,
- 10 01 03 - popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej,
- 10 01 15 - popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wym w 10 01 14,
- 10 01 17 - popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16,
- 10 01 80 - mieszanki popiołowo żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych,
- 10 01 81 - mikrosfery z popiołów lotnych,
- 10 01 82 - mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym),
- 10 01 99 - inne niewymienione odpady,
- 15 01 01 - opakowania z papieru i tektury,
- 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych,
- 15 01 03 - opakowania z drewna,
- 15 01 04 - opakowania z metali,
- 15 01 05 - opakowania wielomateriałowe,
- 15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe,
- 15 01 07 - opakowania ze szkła,
- 15 01 09 - opakowania z tekstyliów,
- 15 02 03 - sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania
ochronne inne niż wymienione w 15 02 02,
- 16 01 03 - zużyte opony,
- 16 01 17 - metale żelazne,
- 16 01 18 - metale nieżelazne,
- 16 01 19 - tworzywa sztuczne,
- 16 01 20 - szkło,
- 16 01 22 - inne niewymienione elementy,
- 16 01 99 - inne niewymienione odpady,
- 16 02 14 - zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13,
- 16 02 16 - elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15,
- 16 11 04 - okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03,
- 16 11 06 - okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05,
- 16 80 01 - magnetyczne i optyczne nośniki informacji,
- 16 81 02 - odpady inne niż wymienione w 16 81 01,
- 16 82 02 - odpady inne niż wymienione w 16 82 01,
- 17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
- 17 01 02 - gruz ceglany,
- 17 01 03 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,
- 17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,
- 17 01 80 - usunięte tynki, tapety, okleiny itp.,
- 17 01 81 - odpady z remontów i przebudowy dróg,
- 17 01 82 - inne niewymienione odpady,
- 17 02 01 – drewno,
- 17 02 02 - szkło,
- 17 02 03 - tworzywa sztuczne,
- 17 03 02 - asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01,
- 17 03 80 - odpadowa papa,
- 17 04 01 - miedź, brąz, mosiądz,
- 17 04 02 - aluminium,
- 17 04 03 – ołów,
- 17 04 04 – cynk,
- 17 04 05 - żelazo i stal,
- 17 04 06 – cyna,
- 17 04 07 - mieszaniny metali,
- 17 04 11 - kable inne niż wymienione w 17 04 10,
- 17 05 04 - gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03,
- 17 05 06 - urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05,
- 17 05 08 - tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07,
- 17 06 04 - materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03,
- 17 08 02 - materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01,
- 17 09 04 - zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03,
- 19 01 02 - złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych,
- 19 01 18 - odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17,
- 19 01 19 - piaski ze złóż fluidalnych,
- 19 01 99 - inne niewymienione odpady,
- 19 02 03 - wstępnie przemieszane odpady składające się wył. z odpadów innych niż niebezpieczne,
- 19 02 06 - szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05,
- 19 02 10 - odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09,
- 19 02 99 - inne niewymienione odpady,
- 19 03 05 - odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04,
- 19 03 07 - odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06,
- 19 04 01 - zeszklone odpady,
- 19 05 01 - nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych,
- 19 05 02 - nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego,
- 19 05 03 - kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania),
- 19 05 99 - inne niewymienione odpady,
- 19 06 03 - ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych,
- 19 06 04 - przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych,
- 19 06 05 - ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych,
- 19 06 06 - przefermentowane odpady z beztlenowego rozkł. odpadów zwierzęcych i roślinnych,
- 19 06 99 - inne niewymienione odpady.
- 19 08 01 - skratki,
- 19 08 02 - zawartość piaskowników,
- 19 08 05 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe,
- 19 09 01 - odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki,
- 19 09 02 - osady z klarowania wody,
- 19 09 03 - osady z dekarbonizacji wody,
- 19 09 04 - zużyty węgiel aktywny,
- 19 09 05 - nasycone lub zużyte żywice jonowymienne,
- 19 09 99 - inne niewymienione odpady,
- 19 10 01 - odpady żelaza i stali,
- 19 10 02 - odpady metali nieżelaznych,
- 19 10 04 - lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03,
- 19 10 06 - inne frakcje niż wymienione w 19 10 05,
- 19 12 01 - papier i tektura,
- 19 12 02 - metale żelazne,
- 19 12 03 - metale nieżelazne,
- 19 12 04 - tworzywa sztuczne i guma,
- 19 12 05 - szkło,
- 19 12 07 - drewno inne niż wymienione w 19 12 06,
- 19 12 08 - tekstylia,
- 19 12 09 - minerały (np. piasek, kamienie),
- 19 12 10 - odpady palne (paliwo alternatywne),
- 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
- 19 13 02 - odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01,
- 19 13 04 - szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03,
- 19 13 06 - szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05,
- 19 13 08 - odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 07,
- 20 01 38 - drewno inne niż wymienione w 20 01 37,
- 20 01 39 - tworzywa sztuczne,
- 20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji,
- 20 02 02 - gleba i ziemia, w tym kamienie,
- 20 02 03 - inne odpady nieulegające biodegradacji,
- 20 03 02 - odpady z targowisk,
- 20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic i placów,
- 20 03 06 - odpady ze studzienek kanalizacyjnych,
- 20 03 07 - odpady wielkogabarytowe,
- 20 03 99 - odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.
 

II. Transport odpadów może odbywać się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

III. Określam następujące sposoby transportu odpadów:

1. Odpady będą transportowane przy użyciu własnych lub wynajmowanych samochodowych środków transportu.
2. Odpady będą transportowane w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie środowiska, przy użyciu środków transportu dopuszczonych do ruchu drogowego, przystosowanych do przewozu odpadów danego rodzaju i wyposażonych w zabezpieczenia chroniące ładunek przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz.
3. Odpady będą transportowane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, przy użyciu środków transportu do których wnioskodawca posiada prawo dysponowania.
4. Transport odpadów musi być zgodny z przepisami szczególnymi dotyczącymi ruchu drogowego i przewozu odpadów.


IV. Pan Wojciech Hawryszków jest zobowiązany do:

1. Przestrzegania wszystkich zasad postępowania z odpadami, wynikających z przepisów ustawy o odpadach i niniejszej decyzji, w szczególności warunków określonych w art. 24 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
2. Prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 71 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. oraz z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973).
3. Przekazywania odpadów wyłącznie podmiotom wskazanym przez zlecającego usługę transportu.
4. Utrzymania środków transportu w czystości i należytym stanie technicznym.
5. Oznakowania środków transportu w sposób umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługę.
6. Niezwłocznego informowania Prezydenta Miasta Szczecin o każdej zmianie dotyczącej prowadzonej działalności, w szczególności o zmianie nazwy i siedziby, albo o zaprzestaniu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem.


V. Ustalam Wojciecha Hawryszków odpowiedzialnego za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji.
 

VI. Decyzja jest ważna do dnia uzyskania wpisu do rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., nie dłużej niż do dnia 27 października 2026r.


U z a s a d n i e n i e

Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku, sporządzonego zgodnie z art. 28 ust.4 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. Wnioskodawca zwrócił się do Prezydenta Miasta Szczecin z wnioskiem o wydanie zezwolenia na transport odpadów. Przedsiębiorca prowadzący działalność wyłącznie w zakresie transportu odpadów, świadczy tylko usługę transportu.
Przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 30 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.
W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków decyzji, należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.
Uznano, że prowadzona działalność nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.
Zgodnie z art. 233 ust. 2 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. do czasu utworzenia rejestru, transportujący odpady są obowiązani do uzyskania zezwolenia na transport odpadów, na podstawie przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Otrzymują:
1. Pan Wojciech Hawryszków P.P.H.U. „AGROSAD”
ul. Miodowa 107
71 – 497 Szczecin

2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70 – 540 Szczecin

3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 502 Szczecin
 

IV
udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2017/01/31, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2017/01/31 11:23:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2017/01/31 11:23:49 nowa pozycja