Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

Bogdański Zbigniew Firma Usługowa WUCiP-I.27.2015.LR 16.03.2015 r.

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

Szczecin, 16 marca 2015 r.

WUCiP-I.6233.27.2015.LR

UNP: 17078/WUCiP/-VI/15

 

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 104ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267),art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), art. 28 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 5, ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Zbigniewa Bogdańskiego, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „Firma Usługowa Zbigniew Bogdański” z siedzibą w Szczecinie ul. Okulickiego 85A, REGON: 321351188, NIP 8521444577 w sprawie wydania zezwolenia na transport odpadów

 

 1. Zezwalam Zbigniewowi Bogdańskiemu na transport następujących odpadów:

 

20 01 01 – papier i tektura,

20 01 02 – szkło,

20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji,

20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 200137,

20 01 39 – tworzywa sztuczne,

20 01 40 – metale,

20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji,

20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie,

20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji,

20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów,

20 03 07 – odpady wielkogabarytowe,

20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych grupach,

19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów

inne niż wymienione w 191211,

19 12 07 – drewno inne niż wymienione w 191206,

16 03 06 – organiczne odpady inne niż wymienione w 160305, 160380,

16 03 80 – produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia,

15 01 01 – opakowania z papieru i tektury,

15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych,

15 01 04 – opakowania z metali,

15 01 05 – opakowania wielomateriałowe,

15 01 07 – opakowania ze szkła.

 

 

 1. Transport odpadów wymienionych w punkcie I może odbywać się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

III.Odpady będą transportowane przy użyciu samochodowych środków transportu.

2. Transport odpadów odbywał się będzie przystosowanymi do tego celu pojazdami.

 1. Transport odpadów będzie odbywał się w sposób zgodny z  przepisami szczególnymi w zakresie transportu drogowego.
 2. Ustalam Zbigniewa Bogdańskiego odpowiedzialnym za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania niniejszej decyzji.
 3. Decyzja jest ważna do dnia uzyskania wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, nie dłużej niż do dnia 23 lipca 2016 r.
 4. Zbigniew Bogdański jest zobowiązany do:
 5. przestrzegania wszystkich zasad postępowania z odpadami, wynikających z przepisów ustawy i decyzji,
 6. prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1973).

 

U z a s a d n i e n i e

 

W dniu 09.03.2015 r. do Prezydenta Miasta szczecin wpłynął wniosek Zbigniewa Bogdańskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Firma Usługowa Zbigniew Bogdański” o wydanie decyzji zezwalającej na transport odpadów. Wnioskodawca wykazał, że posiada możliwości organizacyjne i techniczne pozwalające mu wykonywać obowiązki związane z transportem odpadów.

Na transport odpadów wymagane jest zezwolenie, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, wydawane przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy. Wnioskodawca występuje o zezwolenie na prowadzenie transportu odpadów na terenie całego kraju. Miejsce zamieszkania i siedziba Wnioskodawcy znajduje się w Szczecinie, w związku z powyższym organem właściwym do wydania zezwolenia jest Prezydent Miasta Szczecin.

            Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

            Decyzja podlega opłacie skarbowej w kwocie 616,00 (słownie: sześćset szesnaście) złotych.

 

Otrzymują:

 1. Zbigniew Bogdański

Firma Usługowa

ul. Okulickiego 85a

71-041 Szczecin

 1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

 1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

 

 

 

 

 

 

 

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2015/04/22, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2015/04/22 14:31:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2015/04/22 14:31:58 nowa pozycja