Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

EKO-ZŁOM Wiesława Żmijewska WGKiOŚ-IX.6233.35.2014.DJa 06.05.2014

Prezydent Miasta Szczecin
Szczecin, 6 maja 2014 r.
WGKiOŚ-IX.6233.35.2014.DJa
UNP:22204/WGKiOŚ/-XXV/14
D E C Y Z J A
Na podstawie art. 41 ust. 1, ust. 3 pkt 2, art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Pani Wiesławy Żmijewskiej, prowadzącej działalność pod nazwą EKO-ZŁOM (REGON: 811673228, NIP: 8512226757), zam. w Sierakowie 3/3, 72-004 Tanowo, w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów

I. Zezwalam Wiesławie Żmijewskiej na zbieranie niżej wymienionych odpadów:
02 01 10 Odpady metalowe
10 09 80 Wybrakowane wyroby żeliwne
15 01 04 Opakowania z metali
16 01 17 Metale żelazne
16 01 18 Metale nieżelazne
16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe
16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz
17 04 02 Aluminium
17 04 03 Ołów
17 04 04 Cynk
17 04 05 Żelazo i stal
17 04 06 Cyna
17 04 07 Mieszaniny metali
17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10
19 10 01 Odpady żelaza i stali
19 10 02 Odpady metali nieżelaznych
19 12 02 Metale żelazne
19 12 03 Metale nieżelazne
19 12 12 Inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wym. w 19 12 11
(z wyjątkiem przeznaczonych do składowania)
20 01 35*Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wym. w 20 01 21 i 201 01 23
zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wym. w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35


II. Zbieranie odpadów może odbywać się w Szczecinie przy ul. Bydgoskiej 1
(część działki nr 3/1 obręb 1063).


III. Magazynowanie odpadów według rodzajów określonych w punkcie I może odbywać się na terenie do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny, wskazany w punkcie II, przy spełnieniu następujących warunków:
- odpady z wyjątkiem przeznaczonych do składowania, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej niż 3 lata
- okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
- odpady powinny być magazynowane w miejscach oznakowanych, w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do gruntu lub środowiska,
- miejsca magazynowania odpadów powinny posiadać utwardzone podłoże być oznakowane i niedostępne dla osób nieupoważnionych.

IV. Określam następujące metody zbierania odpadów:
1. Odpady mogą być zbierane celem zgromadzenia większej ilości przed ich transportem do miejsc przetwarzania lub przekazania kolejnemu posiadaczowi.
2. Odpady mogą być wstępnie sortowane w sposób nieprowadzący do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany ich kwalifikacji.
3. Odpady powinny być zbierane selektywnie w pojemnikach, kontenerach lub big-bagach na utwardzonym placu magazynowym przystosowanym do ich gromadzenia oraz w magazynie.

V. Wiesława Żmijewska jest zobowiązana dodatkowo do:
1. Przekazywania odpadów następnemu posiadaczowi posiadającemu uregulowany status prawny, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.
2. Prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. Nr 249, poz. 1673 ).
3. Składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzach stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach ( Dz. U. Nr 249, poz. 1674 ), zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi.


VI. Ustalam Wiesławę Żmijewską odpowiedzialną za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji.

VII. Wymagania wynikające z przepisów odrębnych:
W przypadku zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, należy zastosować się do obowiązków nałożonych na zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, określonych w rozdziale 6 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznymi i elektronicznym (Dz. U z 2005 r. Nr 180, poz. 1495 z późniejszymi zmianami).

VIII. Decyzja jest ważna do dnia 30 kwietnia 2024 roku.


U z a s a d n i e n i e
Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku. Uznano, że spełnione zostały wymagania określone w art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach.
Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawy o odpadach.
W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.
Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Otrzymują:

1. Pani Wiesława Żmijewska
EKO-ZŁOM
Sierakowo 3/3
72 – 004 Tanowo

2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 502 Szczecin
 

IV
udostępnił: WUCiP, wytworzono: 2015/03/27, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2015/03/27 10:52:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2015/03/27 10:52:29 nowa pozycja