Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

GRAVIS TRANSPORT SP. Z O. O. WGKiOŚ-II.6233.77.2017.LR 11.12.2017 r.

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

Szczecin, 11 grudnia 2017 r.

WGKiOŚ-II.6233.77.2017.LR

UNP: 78395/WGKiOŚ/-XXXVI/17

 

 

 

 

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

 

zmieniam

 

na wniosek Strony, decyzję ostateczną Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10.05.2010 r. znak: WGKiOŚ.IV.LR-7661/12.10 (zmiana z dnia 16.12.2015 r. znak: WGKiOŚ-XIV.6233.51.2015.LR), zezwalającą na transport odpadów, wydaną na rzecz „GRAVIS Transport” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul. Pomorskiej nr 53, , REGON 362873207, NIP 9552381111, KRS 583765w następujący sposób:

 

 

  1. Punkt I decyzji dodaję następujące rodzaje odpadów:

02 01 10- odpady metalowe,

06 13 03 – czysta sadza,

07 02 13 – odpady tworzyw sztucznych,

07 02 17 – odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 070216,

07 02 80 – odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy,

10 13 14 – odpady betonowe i szlam betonowy,

10 13 81 – odpady z produkcji gipsu,

10 13 82 – wybrakowane wyroby,

10 13 99 – inne niewymienione odpady,

12 01 01 – odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów,

12 01 02 – cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów,

12 01 03 – odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych,

12 01 04 – cząstki i pyły metali nieżelaznych,

12 01 05 – odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych,

16 01 15 – płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 160114,

16 01 16 – zbiorniki na gaz skroplony,

16 02 14 – zużyte urządzenia inne niż wymienione w 160209 do 160213,

16 06 04 – baterie alkaliczne (z wyłączeniem 160603),

16 06 05 – inne baterie i akumulatory,

16 08 01 – zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 160807),

16 08 03 – zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 160802,

16 08 04 – zużyte katalizatory stosowane do krystalicznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07),

19 10 01 – odpady żelaza i stali,

19 10 02 – odpady metali nieżelaznych,

19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 191211,

20 01 10 – odzież,

20 01 11 – tekstylia,

20 01 28 –farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 200127,

20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133,

20 01 39 – tworzywa sztuczne,

20 01 40 – metale.

 

  1. Pozostałe punkty decyzji nie podlegają zmianom.

 

U z a s a d n i e n i e

 

Decyzję wydano w oparciu o przedłożony wniosek oraz przywołany na wstępie przepis.

Wnioskodawca wystąpił o zmianę posiadanego zezwolenia poprzez zmianę punktu dotyczącego rodzajów transportowanych odpadów.

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się  za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

 

Otrzymują:

  1.  GRAVIS Transport sp. z o. o.

ul. Pomorska 53

70-812 Szczecin

  1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

  1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektorat

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

 

 

 

 

 

 

 

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2018/03/13, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2018/03/13 12:15:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2018/03/13 12:15:40 nowa pozycja