Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

Markiewicz Jakub ESPADON WUCiP-I.6233.15.2014.LR 01.08.2014 r.

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

Szczecin, 01 sierpnia 2014 r.

WUCiP-I.6233.15.2014.LR

UNP: 46123/WUCiP/-VI/14

 

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

 

zmieniam

 

na wniosek Strony, decyzję ostateczną Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 08.07.2014 r. znak: WUCiP-I.6233.4.2014.LR, zezwalającą na zbieranie odpadów, wydaną na rzecz Jakuba Markiewicza, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowo – Handlowa ESPADONz siedzibą w Szczecinie przy ul. Narzędziowej nr 55, REGON 811801011, NIP 8511322252 w następujący sposób:

 

  1. W punkcie I. ww decyzji dodaje się następujące rodzaje odpadów przewidziane do zbierania:

 

01 01 05- Odpady z tłoczenia i wygładzania tworzyw

01 03 08-  Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07

01 04 07*- Odpady zawierające niebezpieczne substancje z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż  rudy metali

01 04 08- Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07

01 04 10- Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07

01 04 11- Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 07

01 04 13- Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07

01 04 80*- Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla zawierające substancje niebezpieczne

01 04 81- Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80

01 04 82*- Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych zawierające substancje niebezpieczne

01 04 83- Odpady flotacyjne wzbogacania rud siarkowych inne niż wymienione w 01 04 82

01 04 84*- Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych ( fosforytów, apatytów) zaw. substancje niebezpieczne

01 04 85- Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) inne niż wymienione w 01 04 84

01 04 99- Inne niewymienione odpady

02 01 02- Odpadowa tkanka zwierzęca

02 01 03- Odpadowa masa roślinna

02 01 04 - Odpady tworzyw sztucznych ( z wyłączeniem opakowań)

02 01 06- Odchody zwierzęce

02 01 07- Odpady z gospodarki leśnej

02 01 08*- Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne, w tym środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności ( bardzo toksyczne  i toksyczne)

02 01 09 - Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08

02 01 10- Odpady metalowe

02 01 80* - Zwierzęta padle i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca, wykazujące właściwości niebezpieczne

02 01 81- Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80

02 01 82 - Zwierzęta padłe i ubite z konieczności

02 01 83 - Odpady z upraw hydroponicznych

02 01 99 - Inne niewymienione odpady

02 02 02 - Odpadowa tkanka zwierzęca

02 02 03 - Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa

02 02 80*- Odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości niebezpieczne

02 02 81- Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 02 02 80

02 02 82- Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80

02 02 99- Inne niewymienione odpady

02 03 03- Odpady poekstrakcyjne

02 03 04- Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa

02 03 80- Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych ( z wyłączeniem 02 03 81)

02 03 81- Odpady z produkcji pasz roślinnych

02 03 82- Odpady tytoniowe

02 03 99- Inne niewymienione odpady

02 04 02- Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)

02 04 80- Wysłodki

02 04 99- Inne niewymienione odpady

02 05 01- Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania

02 05 99- Inne niewymienione odpady

02 06 01- Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa

02 06 99- Inne niewymienione odpady

02 07 03- Odpady z procesów chemicznych

02 07 04- Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa

02 07 80- Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary

02 07 99- Inne niewymienione odpady

03 01 01- Odpady kory i korka

03 01 04*- Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne

03 01 05- Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04

03 01 80*- Odpady z chemicznej obróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne

03 01 81- Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80

03 01 99- Inne niewymienione odpady

03 02 99- Inne niewymienione odpady

03 03 01- Odpady z kory i drewna

03 03 07- Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury

03 03 08- Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu

03 03 10- Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji

03 03 99- Inne niewymienione odpady

04 01 01- Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe)

04 01 02- Odpady z wapnienia

04 01 08 - Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)

04 01 09- Odpady z polerowania i wykańczania

04 01 99- Inne niewymienione odpady

04 02 09- Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)

04 02 10- Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)

04 02 14*- Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki i organiczne

04 02 15- Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14

04 02 21- Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych

04 02 22- Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych

04 02 80- Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych

04 02 99- Inne niewymienione odpady

05 06 99- Inne niewymienione odpady

05 07 01*- Osady zawierające rtęć

05 07 02- Odpady zawierające siarkę

05 07 99- Inne niewymienione odpady

06 01 99- Inne niewymienione odpady

06 02 01* - Wodorotlenek wapniowy

06 02 03*- Wodorotlenek amonowy

06 02 04*- Wodorotlenek sodowy i potasowy

06 02 05*- Inne wodorotlenki

06 02 99- Inne niewymienione odpady

06 03 11*- Sole i roztwory zawierające cyjanki

06 03 13*- Sole i roztwory zawierające metale ciężkie

06 03 14- Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13

06 03 15*- Tlenki metali zawierające metale ciężkie

06 03 16- Tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15

06 03 99- Inne niewymienione odpady

06 04 03*- Odpady zawierające arsen

06 04 04*- Odpady zawierające arsen

06 04 05*- Odpady zawierające inne metale ciężkie

06 04 99- Inne niewymienione odpady

06 06 02*- Odpady zawierające niebezpieczne siarczki

06 06 03- Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02

06 06 99- Inne niewymienione odpady

06 07 01*- Odpady azbestowe z elektrolizy

06 07 02*- Węgiel aktywny z produkcji chloru

06 07 03*- Osady siarczany baru zawierające rtęć

06 07 04*- Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy)

06 07 99- Inne niewymienione odpady

06 08 02*- Odpady zawierające niebezpieczne silikony

06 08 99- Inne niewymienione odpady

06 09 02 - Żużel fosforowy

06 09 03*- Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

06 09 04- Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80

06 09 80- Fosfogipsy

06 09 81- Fosfogipsy wymieszane z żużlami, popiołami paleniskowymi i pyłami z kotłów (z wył. pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

06 09 99- Inne niewymienione odpady

06 10 99- Inne niewymienione odpady

06 11 01- Poreakcyjne odpady związków wapnia z produkcji dwutlenku tytanu

06 11 83- Odpadowy siarczan żelazowy

06 11 99- Inne niewymienione odpady

06 13 01- *Nieorganiczne środki ochrony roślin (np. pestycydy), środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy

06 13 02-  *Zużyty węgiel aktywny ( z wyłączeniem 06 07 02)

06 13 03- Czysta sadza

06 13 04*- Odpady z przetwarzania azbestu

06 13 05*- Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi

06 13 99- Inne niewymienione odpady

07 01 80- Wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08)

07 01 99- Inne niewymienione odpady

07 02 13- Odpady tworzyw sztucznych

07 02 14* - Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne ( np.plstyfikatory, stabilizatory)

07 02 15 -Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14

07 02 16* -Odpady zawierające niebezpieczne silikony

07 02 17- Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16

07 02 99- Inne niewymienione odpady

07 03 03*- Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 03 99- Inne niewymienione odpady

07 04 13*- Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne

07 04 80*- Przeterminowane środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności ( bardzo toksyczne i toksyczne)

07 04 81- Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80

07 04 99- Inne niewymienione odpady

07 05 13*- Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne

07 05 14- Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13

07 05 80*- Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne

07 05 81- Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80

07 05 99- Inne niewymienione odpady

07 06 80- Ziemia bieląca z rafinacji oleju

07 06 81- Zwroty kosmetyków i próbek

07 06 99- Inne niewymienione odpady

07 07 99- Inne niewymienione odpady

08 03 16*- Zużyte roztwory trawiące

08 03 17*- Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne

08 03 18- Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17

08 03 99- Inne niewymienione odpady

08 04 99- Inne nie wymienione odpady

08 05 01*- Odpady izocyjanianów

09 01 07- Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra

09 01 08- Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra

09 01 10- Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii

09 01 11*- Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03

09 01 12- Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione 09 01 11

09 01 80*- Przeterminowane odczynniki fotograficzne

09 01 99- Inne niewymienione odpady

10 01 01- Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymieniowych w 10 01 04)

10 01 02- Popioły lotne z węgla

10 01 03- Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej

10 01 04*- Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych

10 01 05- Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych

10 01 07- Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu

10 01 13*- Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo

10 01 14*- Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne

10 01 15- Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14

10 01 16*- Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne

10 01 17- Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16

10 01 18*- Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 01 19- Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w  10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18

10 01 24- Piaski ze złóż fluidalnych (z włączeniem 10 01 82)

10 01 25- Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni

10 01 26- Odpady z uzdatniania wody chłodzącej

10 01 80- Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych

10 01 81- Mikrosfery z popiołów lotnych

10 01 82- Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym

10 01 99- Inne niewymienione odpady

10 02 01- Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze)

10 02 02- Nieprzerobione żużle z innych procesów

10 02 07*- Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 02 08- Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07

10 02 10- Zgorzelnia walcownicza

10 02 80- Zgary z hutnictwa żelaza

10 02 81- Odpadowy siarczan żelazowy

10 02 99- Inne niewymienione odpady

10 03 02- Odpadowe anody

10 03 04*- Żużle z produkcji pierwotnej

10 03 05- Odpady tlenku glinu

10 03 08*- Słone żużle z produkcji wtórnej

10 03 09*- Czarne kożuchy żużlowe z produkcji wtórnej

10 03 15*- Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezp. ilościach

10 03 16- Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15

10 03 17*- Odpady zawierające smołę z produkcji anod

10 03 18- Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 17

10 03 19*- Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 03 20- Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19

10 03 21*- Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne

10 03 22- Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21

10 03 23*Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 03 24- Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23

10 03 29*- Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych zawierające substancje niebezpieczne

10 03 30- Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż wymienione w 10 03 29

10 03 99- Inne niewymienione odpady

10 04 01*- Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 04 02*- Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 04 03*- Wapno zawierające związki arsenu (arsenian wapniowy)

10 04 04*- Pyły z gazów odlotowych

10 04 05*- Inne cząstki i pyły

10 04 06*- Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

10 04 99- Inne niewymienione odpady

10 05 01- Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 05 80)

10 05 03*- Pyły z gazów odlotowych

10 05 04- Inne cząstki i pyły

10 05 05*- Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

10 05 10*- Zgary z eytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezp. ilościach

10 05 11- Zgary inne niż wymienione w 10 05 10

10 05 80- Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych

10 05 99- Inne niewymienione odpady

10 06 01- Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 06 02- Zgary z produkcji pierwotnej i wtornej

10 06 03*- Pyły z gazów odlotowych

10 06 04- Inne cząstki i pyły

10 06 06*- Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

10 06 80- Żużle szybowe i granulowane

10 06 99- Inne niewymienione odpady

10 07 01- Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 07 02- Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 07 03- Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

10 07 04- Inne cząstki i pyły

10 07 99- Inne niewymienione odpady

10 08 04- Cząstki i pyły

10 08 08*- Słone żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 08 09- Inne żużle

10 08 10*- Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezp. ilościach

10 08 11- Zgary inne niż wymienione w 10 08 10

10 08 12*- Odpady zawierające smołę z produkcji anod

10 08 13- Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 08 12

10 08 14- Odpadowe anody

10 08 15*- Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 08 16- Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 15

10 08 99- Inne niewymienione odpady

10 09 03- Żużle odlewnicze

10 09 05*- Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne

10 09 06- Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05

10 09 07*- Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne

10 09 08*- Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07

10 09 09*- Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 09 10- Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09

10 09 11*- Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne

10 09 12- Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11

10 09 13*- Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne

10 09 14- Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 13

10 09 15*Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów

10 09 16- Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 09 15

10 09 80- Wybrakowane wyroby żeliwne

10 09 99- Inne niewymienione odpady

10 10 03- Zgary i żużle odlewnicze

10 10 05*- Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne

10 10 06- Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05

10 10 07*- Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne

10 10 08- Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07

10 10 09*- Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 10 10- Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09

10 10 11*- Inne cząstki stał zawierające substancje niebezpieczne

10 10 12- Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11

10 10 13*- Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne

10 10 14- Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 13

10 10 15*- Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów

10 10 16- Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 10 15

10 10 99- Inne niewymienione odpady

10 11 03- Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego

10 11 05- Cząstki i pyły

10 11 09*- Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zawierające substancje niebezpieczne

10 11 10- Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w 10 11 09

10 11 11*- Szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego zawierające metale ciężkie (np. z lamp elektropromieniowych)

10 11 12- Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11

10 11 15*- Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 11 16- Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 15

10 11 81*- Odpady zawierające azbest

10 11 99- Inne niewymienione odpady

10 12 01- Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej

10 12 03- Cząstki i pyły

10 12 05- Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

10 12 06- Zużyte formy

10 12 08- Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana 9po przeróbce termicznej)

10 12 09*- Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 12 10- Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 09

10 12 11*- Odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie

10 12 12- Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11

10 12 99- Inne niewymienione odpady

10 13 01- Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej

10 13 04- Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego

10 13 06- Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13)

10 13 07- Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

10 13 09*- Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych

10 13 10- Odpady z produkcji elementów cementowo-azbestowych inne niż wymienione w 10 13 09

10 13 11- Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10

10 13 12*- Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 13 13- Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 12

10 13 14- Odpady betonowe i szlam betonowy

10 13 80- Odpady z produkcji cementu

10 13 81- Odpady z produkcji gipsu

10 13 82- Wybrakowane wyroby

10 13 99- Inne niewymienione odpady

10 14 01*- Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające rtęć

10 80 01- Zużle z produkcji żelazokrzemu

10 80 02- Pyły z produkcji żelazokrzemu

10 80 03- Żużle z produkcji żelazochromu

10 80 04-  Pyły z produkcji żelazochromu

10 80 05- Żużle z produkcji żelazomanganu

10 80 06- Pyły z produkcji żelazomanganu

10 80 99- Inne niewymienione odpady

11 01 16*- Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

11 01 98*- Inne substancje zawierające substancje niebezpieczne

11 01 99- Inne niewymienione odpady

11 02 02*- Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt)

11 02 03- Odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy

11 02 05*- Odpady z hydrometalurgii miedzie zawierające substancje niebezpieczne

11 02 06- Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 05

11 02 07*- Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne

11 02 99- Inne niewymienione odpady

11 03 01*- Odpady zawierające cyjanki

11 03 02*- Inne odpady

11 05 01 - Cynk twardy

11 05 02- Popiół cynkowy

11 05 03*- Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

11 05 04*- Zużyty topnik

11 05 99- Inne niewymienione odpady

12 01 02- Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów

12 01 04- Cząstki i pyły metali nieżelaznych

12 01 05- Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych

12 01 16*- Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne

12 01 17- Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16

12 01 20*- Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne

120302*- Odpady z odtłuszczania parą

14 06 01*- Freony, HCFC, HFC

15 01 03- Odpakowania z drewna

15 01 05- Opakowania wielomateriałowe

15 01 06- Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 09- Opakowania z tekstyliów

15 01 11*- Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

16 01 04*- Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy1

16 01 06Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów1

16 01 07*- Filtry olejowe

16 01 08*- Elementy zawierające rtęć

16 01 09*- Elementy zawierające PCB

16 01 10*- Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)

16 01 11*- Okładziny hamulcowe zawierające azbest

16 01 12- Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11

16 01 13*- Płyny hamulcowe

16 01 14*- Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje

16 01 15- Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14

16 01 16- Zbiorniki na gaz skroplony

16 01 17- Metale żelazne

16 01 18- Metale nieżelazne

16 01 19- Tworzywa sztuczne

16 01 20- szkło

16 01 21*- Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14

16 01 22- Inne niewymienione elementy

16 01 99- Inne niewymienione odpady

16 02 09*- Transformatory i kondensatory zawierające PCB

16 02 10*- Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09

16 02 11*- Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC

16 02 12*- Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest

16 02 16- Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

16 03 03*- Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne

16 03 04- Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80

16 03 05*- Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne

16 03 06- Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80

16 03 80- Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia

16 04 01*- Odpadowa amunicja

16 04 02*- Odpadowe wyroby pirotechniczne (np. ognie sztuczne)

16 04 03*- Inne materiały wybuchowe

16 05 04*- Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne

16 05 05- Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04

16 05 06*- Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych

16 05 07*- Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezp. (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)

16 05 08*- Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezp. (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)

16 05 09- Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08

16 06 03*- Akumulatory zawierające rtęć

16 06 04- Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)

16 06 06*- Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów

16 08 01- Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)

16 08 02*- Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe (²) lub ich niebezpieczne związki

16 08 03- Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02

16 08 04- Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07)

16 08 05*- Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy

16 08 06*- Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory

16 08 07*- Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

16 09 01*- Nadmanganiany (np. nadmanganian potasowy)

16 09 02*- Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy)

16 09 03*- Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru)

16 09 04*- Inne niewymienione substancje utleniające

161101*- Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zaw. subst. niebezpieczne

16 11 02- Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wym. w 16 11 01

161103*- Inne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne

16 11 04- Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych  inne niż wymienione w 16 11 03

16 11 05*- Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne

16 11 06- Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05

16 80 01- Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

16 81 01*- Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne

16 81 02- Odpady inne niż wymienione w 16 81 01

16 82 01*- Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne

16 82 02- Odpady inne niż wymienione w 16 82 01

17 06 03*- Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne

17 06 05*- Materiały konstrukcyjne zawierające azbest

18 01 01- Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)

18 01 04- Inne odpady niż wymienione w 18 01 03

18 01 06*- Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne

18 01 07- Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06

18 01 08*- Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

18 01 09- Leki inne niż wymienione w 18 01 08

18 01 10*- Odpady amalgamatu dentystycznego

18 01 80*- Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie o właściwościach zakaźnych

18 01 81- Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie inne niż wymienione w 18 01 80

18 02 01- Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02)

18 02 03- Inne odpady niż wymienione w 18 02 02

18 02 05*- Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne

18 02 06- Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05

18 02 07*- Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

18 02 08- Leki inne niż wymienione w 18 02 07

19 01 02- Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych

19 01 05*- Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych

19 01 06*- Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych

19 01 07*- Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

19 01 10*- Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych

19 01 11*- Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne

19 01 12- Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11

19 01 13*- Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne

19 01 14- Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13

19 01 15* - Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne

19 01 16- Pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15

19 01 17*- Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne

19 01 18- Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17

19 01 19- Piaski ze złóż fluidalnych

19 01 99- Inne niewymienione odpady

19 02 03- Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne

19 02 04*- Wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych

19 02 08*- Ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne

19 02 09*- Stałe odpady palne zawierające substancje

19 02 10- Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09

19 02 11*- Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne

19 02 99- Inne niewymienione odpady

19 03 04*- Odpady niebezpieczne częściowo (⁴) stabilizowane

19 03 05- Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04

19 03 06*- Odpady niebezpieczne zestalone

19 03 07- Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06

19 04 01- Zeszklone odpady

19 04 02*- Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych

19 04 03*- Niezeszklona faza stała

19 04 04- Ciekłe odpady z procesów zeszkliwiania

19 05 01- Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych

19 05 02- Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego

19 05 03- Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)

19 05 99- Inne niewymienione odpady

19 06 03- Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych

19 06 04- Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych

19 06 05- Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych

19 06 06- Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych

19 06 99- Inne niewymienione odpady

19 08 05- Ustabilizowane komunalne osady ściekowe

19 08 07*- Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych

19 08 08*- Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie

19 08 99- Inne nie wymienione odpady

19 09 01- Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki

19 09 02- Osady z klarowania wody

19 09 03- Osady z dekarbonizacji wody

19 09 04- Zużyty węgiel aktywny

19 09 05- Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

19 09 06- Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych

19 09 99- Inne niewymienne odpady

19 10 01- Odpady żelaza i stali

19 10 02- Odpady metali niezależnych

19 10 03*- Lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne

19 10 04- Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03

19 10 05*- Inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne

19 10 06- Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05

19 11 01*- Zużyte filtry iłowe

19 11 02*- Kwaśne smoły

19 11 04*- Alkaliczne odpady z oczyszczania paliw

19 11 07*- Odpady z oczyszczania gazów odlotowych

19 11 99- Inne niewymienione odpady

19 12 01- Papier i tektura

19 02 02- Metale żelazne

19 02 03- Metale nieżelazne

19 02 04- Tworzywa sztuczne i guma

19 12 05- Szkło

19 12 06*- Drewno zawierające substancje niebezpieczne

19 12 07- Drewno inne niż wymienione w 19 12 06

19 12 08- Tekstylia

19 12 09- Materiały (np. piasek, kamienie)

19 12 10- Odpady palne (paliwo alternatywne)

19 13 01*- Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne

19 13 02- Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01

19 80 01- Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych 

20 01 08- Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 31*- Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32- Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 80- Środki ochrony roślin inne niż wymieniowe w 20 01 19

20 01 99-  Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 03 02- Odpady z targowisk

20 03 03- Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04- Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06- Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07- Odpady wielkogabarytowe

20 03 99- Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 

1- z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 20.01.2005 r.

o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202 z późniejszymi zmianami).

 

  1. Odpady z grupy 18 mogą być magazynowane wyłącznie w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30.07.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. Nr 139, poz. 940).

 

  1. Pozostałe punkty decyzji nie podlegają zmianom.

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

Decyzję wydano w oparciu o przedłożony wniosek oraz przywołany na wstępie przepis.

Wnioskodawca wystąpił o zmianę posiadanego zezwolenia poprzez dodanie kolejnych rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania.

 

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się  za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Otrzymują:

  1. Jakub Markiewicz

Firma Usługowo – Handlowa ESPADON

ul. Narzędziowa 55

70-807 Szczecin

  1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

  1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektorat

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV
udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2015/04/22, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2015/04/22 12:42:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2015/04/22 12:42:10 nowa pozycja