Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

Grześkowiak Leszek GL-TRANS WGKiOŚ-II.6233.64.2017.LR 12.10.2017 r.

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

Szczecin, 12 października 2017 r.

WGKiOS-II.6233.64.2017.LR

UNP: 65900/WGKiOŚ/-XXXVI/17

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 104i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987), art. 28 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 5, ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku  Leszka Grześkowiaka, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą GL-TRANS Grześkowiak Leszek z siedzibą w Szczecinie przy ul. Inwalidzkiej nr 106, REGON: 320792111, NIP: 8512432882, w sprawie wydania zezwolenia na transport odpadów

 

 1. Zezwalam Leszkowi Grześkowiakowi na transport następujących odpadów:

03 03 07 – mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury,

03 03 08 – odpady z sortowania papieru i tektury,

06 13 03 – czysta sadza,

07 06 81 – zwroty kosmetyków i próbek,

09 01 10 – aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii,

09 01 12 – aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 090111,

10 01 24 – piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 100182),

15 01 01 – opakowania z papieru i tektury,

15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych,

15 01 03 – opakowania z drewna,

15 01 04 – opakowania z metali,

15 01 05 – opakowania wielomateriałowe,

15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe,

15 01 07 – opakowania ze szkła,

15 01 09 – opakowania z tekstyliów,

15 02 03 – sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 150202,

16 01 03  – zużyte opony,

16 01 17 – metale żelazne,

16 01 18 – metale nieżelazne,

16 01 19 – tworzywa sztuczne,

16 01 20 – szkło,

16 02 11* - zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC

16 02 13*- zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy5) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

16 02 14  - zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

16 02 15* - niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń

16 02 16 - elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

16 03 80 - produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia

16 06 05 - inne baterie i akumulatory

16 80 01 – magnetyczne i optyczne nośniki informacji,

17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,

17 01 02 – gruz ceglany,

17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,

17 01 80 – usunięte tynki, tapety, okleiny itp.,

17 01 81 – odpady z remontów i przebudowy dróg,

17 02 01 – drewno,

20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki5)

20 01 36               - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35.

 1. Transport odpadów wymienionych w punkcie I może odbywać się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Odpady wymienione w punkcie I nie będą magazynowane.
 2. 1. Odpady będą transportowane przy użyciu samochodowych środków transportu.

2. Transport odpadów odbywał się będzie oznakowanymi, przystosowanymi do tego celu pojazdami.

 1. Transport odpadów będzie odbywał się w sposób zgodny z  przepisami szczególnymi w zakresie transportu drogowego.
 2. Ustalam Leszka Grześkowiaka odpowiedzialnym za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania niniejszej decyzji.
 3. Decyzja jest ważna do dnia uzyskania wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, nie dłużej niż do dnia 11 października 2027 r.
 4. Leszek Grześkowiak jest zobowiązany do:
 5. przestrzegania wszystkich zasad postępowania z odpadami, wynikających z przepisów ustawy i decyzji,
 6. - przekazywania odpadów następnemu posiadaczowi posiadającemu uregulowany status prawny w zakresie gospodarowania odpadami, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,
 7.  prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. z 2014, poz. 1973 ).

 

U z a s a d n i e n i e

Wnioskodawca, Leszek Grześkowiak, zwrócił się do Prezydenta Miasta Szczecin z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na transport odpadów. Wnioskodawca wykazał, że posiada możliwości organizacyjne i techniczne pozwalające mu wykonywać obowiązki związane z transportem odpadów.

Na transport odpadów wymagane jest, zgodnie z art. 28 ustawy o odpadach, zezwolenie wydawane przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby firmy. Wnioskodawca występuje o zezwolenie na prowadzenie transportu odpadów na terenie całego kraju. Miejsce zamieszkania Wnioskodawcy znajduje się w Szczecinie, w związku z powyższym organem właściwym do wydania zezwolenia jest Prezydent Miasta Szczecin.

            Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

            W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

            Decyzja podlega opłacie skarbowej w kwocie 616,00 (słownie: sześćset szesnaście) złotych.

 

Otrzymują:

 1. Leszek Grześkowiak GL-TRANS

ul. Inwalidzka 106

71-880 Szczecin

 1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

 1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

IV
udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2018/03/13, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2018/03/13 12:08:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2018/03/13 12:08:27 nowa pozycja