Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

Złomix s.c. WOŚr-VII.6233.1.2021.DJ 06.09.2021

Prezydent Miasta Szczecin

Szczecin, 06.09.2021 r.
WOŚr-VII.6233.1.2021.DJ
UNP 15667/WOŚr/XXXIII/21
D E C Y Z J A

Na podstawie art. 41 ust. 1, ust. 3 pkt 2, art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2021 r. poz. 779 z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku Pani Agnieszki Lipniackiej-Piaskowskiej, działającej z pełnomocnictwa na rzecz Pana Grzegorza Kołakowskiego, adres wykonywania działalności gospodarczej: Szczecin ul. Szczawiowa 54a oraz Pana Marka Zubiela, adres wykonywania działalności gospodarczej: Szczecin ul. Lubczyńska 37a, prowadzących działalność pod nazwą ZŁOMIX spółka cywilna (REGON: 812617611, NIP: 8522391802), w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie zbierania odpadów w Szczecinie przy ul. Wernyhory 17 (część działki nr 8/2 obręb 2059)

I. Zezwalam ZŁOMIX s.c. na zbieranie niżej wymienionych odpadów:

- odpady z tłoczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów 12 01 01
- odpady z tłoczenia i piłowania metali nieżelaznych 12 01 03
- metale żelazne 16 01 17
- metale nieżelazne 16 01 18
- miedź, brąz, mosiądz 17 04 01
- aluminium 17 04 02
- ołów 17 04 03
- cynk 17 04 04
- żelazo i stal 17 04 05
- cyna 17 04 06
- mieszaniny metali 17 04 07
- metale żelazne 19 12 02

II. Zbieranie odpadów może odbywać się na terenie położonym w Szczecinie przy ul. Wernyhory 17 (część działki nr 8/2 obręb 2059).


III. Magazynowanie odpadów wymienionych w punkcie I. może odbywać się na terenie przy ul. Wernyhory 17 (część działki nr 8/2 obręb 2059) w Szczecinie. Magazynowanie odpadów powinno odbywać się w kontenerach na placu oraz big-bagach lub mniejszych pojemnikach umieszczonych w kontenerach morskich, przy spełnieniu następujących warunków:
- odpady mogą być magazynowane wyłącznie, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów,
- okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
- odpady powinny być magazynowane selektywnie, w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do środowiska,
- odpady powinny być magazynowane w oznakowanych miejscach,
- miejsca magazynowania odpadów powinny być niedostępne dla osób nieupoważnionych,
- miejsca magazynowania powinny być wyposażone w urządzenia umożliwiające wizyjny system kontroli z zapisem obrazu,
- magazynowanie odpadów musi odbywać się zgodnie z art. 25 ustawy o odpadach oraz Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1742).


IV. Wskazanie maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz w okresie roku, największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie oraz całkowitej pojemności miejsc magazynowania odpadów.

 


Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Maksymalna masa odpadów magazynowana w tym samym czasie, wyrażona w Mg Maksymalna masa odpadów magazynowana w okresie roku, wyrażona w Mg
1 12 01 01 odpady z tłoczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów 10,0 60,0
2 12 01 03 odpady z tłoczenia i piłowania metali nieżelaznych 2,0 30,0
3 16 01 17 metale żelazne 10,0 100,0
4 16 01 18 metale nieżelazne 1,0 30,0
5 17 04 01 miedź, brąz, mosiądz 2,0 100,0
6 17 04 02 aluminium 4,0
100,0

7 17 04 03 ołów 0,5
5,0

8 17 04 04 cynk 1,0
10,0

9 17 04 05 żelazo i stal 50,0 2000,0
10 17 04 06 cyna 0,5 5,0
11 17 04 07 mieszaniny metali 1,0 30,0
12 19 12 02 metale żelazne 10,0
30,0

Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie
92,0 Mg
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku
2500,0 Mg
największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów

122,0 Mg/rok

Wszystkie odpady będą magazynowane w Szczecinie przy ul. Wernyhory 17 (część działki działka nr 8/2 obręb 2059). Całkowita pojemność miejsca do magazynowania odpadów wynosi 209,0 Mg.

V. Określam następujące metody zbierania odpadów:

1. Zbierane będą odpady odbierane od przedsiębiorców i osób fizycznych.
2. Odpady mogą być zbierane celem zgromadzenia odpowiedniej ilości przed ich transportem do miejsc przetwarzania lub przed przekazaniem kolejnemu posiadaczowi.
3. Odpady mogą być wstępnie sortowane i rozdrabniane w sposób nieprowadzący do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany ich klasyfikacji.

VI. ZŁOMIX s.c. jest zobowiązana do:

- przekazywania odpadów wyłącznie kolejnemu posiadaczowi posiadającemu uregulowany status prawny w zakresie gospodarowania odpadami, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,
- prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach,
- składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego, zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami,
- utrzymywania czystości i porządku na terenie prowadzonej działalności,
- niezwłocznego informowania Prezydenta Miasta Szczecin o każdej zmianie dotyczącej prowadzonej działalności, w szczególności o zmianie nazwy i siedziby, o utracie prawa do terenu albo o zaprzestaniu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem,

VII. Ustalam ZŁOMIX s.c. odpowiedzialną za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji.

VIII. Gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem podlega administracyjnej karze pieniężnej, nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196 ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna za naruszenie postanowień niniejszego zezwolenia wynosi nie mniej niż 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych i nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 (jeden milion) złotych.

IX. Decyzja jest ważna do dnia 30 sierpnia 2031 roku.

U z a s a d n i e n i e

Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku. Uznano, że spełnione zostały wymagania określone w art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach.
W dniu 16.03.2020 r. do Prezydenta Miasta Szczecin wpłynął wniosek Pani Agnieszki Lipniackiej-Piaskowskiej, działającej z pełnomocnictwa na rzecz Pana Grzegorza Kołakowskiego oraz Pana Marka Zubiela, prowadzących działalność pod nazwą ZŁOMIX spółka cywilna, o wydanie zezwolenia na prowadzenie zbierania odpadów w Szczecinie przy ul Wernyhory 17 (część działki nr 8/2 obręb 2059). Wniosek został zaopiniowany pozytywnie przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska – postanowienie nr 119/2021 z dnia 11.08.2021 r. znak: WI.7023.3.7.2021.IG. Z uwagi na zbieranie odpadów wyłącznie niepalnych, opinia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, nie jest wymagana, zgodnie z art. 41a ust. 8 pkt 2 ustawy o odpadach. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest wymagana z uwagi to, że jest to kolejne zezwolenie dla zrealizowanego przedsięwzięcia nieulegającego zmianie – art. 72 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późniejszymi zmianami).

W toku postępowania administracyjnego ustanowiono formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń. Zgodnie ze wskazaniem wnioskodawcy, ustanowiono wysokość zabezpieczenia roszczeń w formie depozytu gotówkowego na kwotę 122,00 zł – postanowienie Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18.08.2021 r. znak: WOŚr-VII.6233.1.2021.DJ. Potwierdzenie wpłaty zabezpieczenia roszczeń zostało złożone do akt sprawy.

Do wniosku załączono oświadczenia i zaświadczenia wskazane w art. 42 ust. 3a ustawy o odpadach.

Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawy o odpadach.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków niniejszej decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.
Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin (ewentualnie organu II instancji). Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Otrzymują:
1. ZŁOMIX s.c.
Na ręce pełnomocnika Pani Agnieszki Lipniackiej-Piaskowskiej
ul. Wyspiańskiego 34/1
70-497 Szczecin
2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin
 

udostępnił: WOIŚr, wytworzono: 2021/09/06, odpowiedzialny/a: Dariusz Januszek, wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2021/09/06 14:38:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2021/09/06 14:38:17 nowa pozycja