Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

ALMEX sp. z o. o. zbieranie zmiana WGKiOŚ-XIV.26.2015.LR 21.07.2015 r.

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

Szczecin, 21 lipca 2015 r.

WGKiOŚ-XIV.6233.26.2015.LR

UNP: 45443/WGKiOŚ/-XXXIII/15

 

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

 

zmieniam

 

na wniosek Strony, decyzję ostateczną Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 03.04.2013 r. znak: WGKiOŚ-IX.6233.37.2014.LR (zmiana z dnia 24.11.2014 r. znak: WUCiP-I.6233.32.2014.LR), zezwalającą na zbieranie odpadów, wydaną na rzecz ALMEX spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul. Księdza Stanisława Kujota nr 1, KRS 161783, REGON 810031901, NIP 8510310301w następujący sposób:

 

  1. W punkcie I. ww decyzji dodaje się następujące rodzaje odpadów przewidziane do zbierania:

01 01 01 Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80)
01 01 02 Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali
01 01 80 Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu

01 03 06 Inne odpady poprzeróbcze niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80 i 010381

01 03 08 Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07

01 03 81 Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80

01 03 99 Inne niewymienione odpady

01 04 08 Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07

01 04 09 Odpadowe piaski i iły

01 04 10 Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07

01 04 11 Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 07

01 04 12 Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wym. w 01 04 07 i 01 04 11

01 04 13 Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07

01 04 81 Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80

01 04 83 Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych inne niż wymienione w 01 04 82

01 04 85 Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych in. niż wym. w 010484

01 04 99 Inne niewymienione odpady
01 05 99 Inne niewymienione odpady

02 01 01 Osady z mycia i czyszczenia

02 01 03 Odpadowa masa roślinna

02 01 07 Odpady z gospodarki leśnej

02 01 99 Inne niewymienione odpady
02 02 99 Inne niewymienione odpady
02 03 99 Inne niewymienione odpady
02 04 99 Inne niewymienione odpady
02 05 99 Inne niewymienione odpady
02 06 99 Inne niewymienione odpady
02 07 99 Inne niewymienione odpady
03 01 01 Odpady kory i korka

03 01 04* Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne

03 01 05 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04

03 01 80* Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne

03 01 81 Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80

03 01 99 Inne niewymienione odpady

03 02 99 Inne niewymienione odpady

03 03 01 Odpady z kory i drewna
03 03 07 Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury
03 03 99 Inne niewymienione odpady
04 01 99 Inne niewymienione odpady
04 02 21 Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych
04 02 22 Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych
04 02 99 Inne niewymienione odpady
05 01 14 Odpady z kolumn chłodniczych
05 01 99 Inne niewymienione odpady
05 06 04 Odpady z kolumn chłodniczych
05 06 99 Inne niewymienione odpady
05 07 99 Inne niewymienione odpady
06 01 99 Inne niewymienione odpady
06 02 99 Inne niewymienione odpady
06 03 99 Inne niewymienione odpady
06 04 99 Inne niewymienione odpady
06 06 99 Inne niewymienione odpady
06 07 99 Inne niewymienione odpady
06 08 99 Inne niewymienione odpady
06 09 02 Żużel fosforowy

06 09 99 Inne niewymienione odpady
06 10 99 Inne niewymienione odpady
06 11 99 Inne niewymienione odpady
06 13 99 Inne niewymienione odpady
07 01 99 Inne niewymienione odpady
07 02 17 Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16
07 02 80 Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
07 02 99 Inne niewymienione odpady
07 03 99 Inne niewymienione odpady
07 04 99 Inne niewymienione odpady
07 05 99 Inne niewymienione odpady
07 06 99 Inne niewymienione odpady
08 03 99 Inne niewymienione odpady

08 04 99 Inne niewymienione odpady
10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wym. w 10 01 04)

10 01 02 Popioły lotne z węgla
10 01 03 Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej
10 01 04* Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych
10 01 13* Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo

10 01 14* Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania zaw. substancje niebezpieczne

10 01 15 Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wym. w 10 01 14

10 01 16* Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne
10 01 17 Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16,

10 01 99 Inne niewymienione odpady
10 02 10 Zgorzelina walcownicza
10 09 99 Inne niewymienione odpady
10 10 05* Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne

10 10 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05

10 10 07* Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne

10 10 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07
10 10 12 Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11
10 11 99 Inne niewymienione odpady
10 12 06 Zużyte formy

10 12 99 Inne niewymienione odpady
10 80 99 Inne niewymienione odpady
11 01 99 Inne niewymienione odpady
11 02 99 Inne niewymienione odpady
11 05 99 Inne niewymienione odpady
13 08 80 Zaolejone odpady stałe ze statków
13 08 99* Inne niewymienione odpady
16 01 07* Filtry olejowe
16 01 08* Elementy zawierające rtęć
16 01 09* Elementy zawierające PCB
16 01 10* Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)
16 01 11* Okładziny hamulcowe zawierające azbest
16 01 13* Płyny hamulcowe
16 01 14* Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje
16 06 03* Baterie zawierające rtęć
16 07 99 Inne niewymienione odpady

17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
17 03 80 Odpadowa papa
19 01 99 Inne niewymienione odpady

19 02 99 Inne niewymienione odpady
19 05 99 Inne niewymienione odpady
19 06 99 Inne niewymienione odpady
19 08 99 Inne niewymienione odpady
19 09 99 Inne niewymienione odpady
19 11 99 Inne niewymienione odpady
19 12 06* Drewno zawierające substancje niebezpieczne
19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
19 12 08 Tekstylia
19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie)
19 12 10 Odpady palne (paliwo alternatywne)
19 12 11* Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne ²

19 13 02 Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01
19 13 08 Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 07

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny.

  1. Odpady mogą być zbierane na terenie przy ul. Księdza Stanisława Kujota 1-4 w Szczecinie (działki nr 31/2, 31/4, 32/2 obręb 1084).
  2. Magazynowanie odpadów może odbywać się na terenie wskazanym w punkcie II. decyzji pod następującymi warunkami:

- odpady powinny być magazynowane wyłącznie w celu zebrania odpowiedniej partii do przekazania kolejnemu posiadaczowi, posiadającemu zezwolenie na gospodarowanie odpadami danego rodzaju,

- odpady powinny być magazynowane selektywnie, w wyznaczonych miejscach, na utwardzonym placu lub w kontenerach, pojemnikach, workach typu BIG BAG,

- odpady niebezpieczne powinny być magazynowane w szczelnych, zamykanych pojemnikach, w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do środowiska, w sposób zabezpieczający przed wpływem czynników atmosferycznych,

- odpady płynne powinny być magazynowane w szczelnych, zamykanych pojemnikach (kontenerach),

- odpady olejowe – specjalistyczne, zamykane, szczelne pojemniki- magazynowanie w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 04.08.2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. Nr 192, poz. 1968),

- złom może być magazynowany w luzem na placu magazynowym ( stalowy, duże gabaryty) lub w workach typu big-bag i innych, mniejszych  pojemnikach – metale nieżelazne,

- zużyte baterie i akumulatory – specjalistyczne, szczelne pojemniki.

 

IV.Gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem podlega administracyjnej karze pieniężnej, nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196 ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna za naruszenie postanowień niniejszego zezwolenia wynosi nie mniej niż 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych i nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 (jeden milion) złotych.

 

  1. Pozostałe punkty decyzji nie podlegają zmianom.

 

U z a s a d n i e n i e

 

Decyzję wydano w oparciu o przedłożony wniosek oraz przywołany na wstępie przepis.

Wnioskodawca wystąpił o zmianę posiadanego zezwolenia poprzez dodanie nowych rodzajów odpadów.

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się  za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Otrzymują:

  1. ALMEX sp. z o. o.

ul. Ks. St. Kujota 1

70-605 Szczecin

  1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

  1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektorat

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2017/01/30, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2017/01/30 11:55:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2017/01/30 11:55:25 nowa pozycja