Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

SCHINDLER POLSKA SP. Z O. O. WGKiOŚ-II.6233.28.2017.LR

Prezydent Miasta Szczecin

 Szczecin, 24 kwietnia 2017 r.

WGKiOŚ-II.6233.28.2017.LR

UNP 24371/WGKiOŚ/-XXXIII/17

 

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 41 ust. 1, ust. 3 pkt 2, art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach(Dz. U z 2016 r. poz. 1987) oraz art.104 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku SCHINDLER POLSKA spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 12A, REGON: 011296029, NIP: 7810002069, KRS 54199, w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów

 

 1. ZezwalamSCHINDLER POLSKA sp. z o. o.na zbieranie niżej wymienionych odpadów:

 

 

 

08 03 18

Odpadowy toner drukarski

 

13 01 10*

Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych

 

13 02 08*

Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

 

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

 

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

 

15 01 03

Opakowania z drewna

 

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

 

15 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

 

15 02 02*

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne  zanieczyszczone substancjami chemicznymi

 

16 01 03

Zużyte opony

 

16 01 17

Metale żelazne

 

16 02 13*

Zużyte urządzenia zawierające elementy niebezpieczne (świetlówki, lampy wyładowcze, lampy kompaktowe, sprzęt elektroniczny)

 

16 02 14

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 160209 do 160213

 

16 02 16

Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 160215

 

16 03 06

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80

 

17 02 02

Szkło

 

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02  i 17 09 03

 

       

 

 1. Zbieranie odpadów może odbywać się w lokalu użytkowym położonym w Szczecinie przy ul. Pomorskiej 53.

 

 1. Magazynowanie odpadów wymienionych w punkcie I.może odbywać się w użytkowanym lokalu położonym przy ul. Pomorskiej 53 w Szczecinie, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny, w magazynie odpadów, przy spełnieniu następujących warunków:
  • odpady, mogą być magazynowane wyłącznie, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów,
  • okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
  • odpady powinny być magazynowane selektywnie, na utwardzonym placu magazynowym, w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do środowiska,
  • odpady niebezpieczne powinny być magazynowane w specjalistycznych, oznakowanych, szczelnych  pojemnikach, w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do środowiska,
  • miejsca magazynowania odpadowych olejów powinny być wyposażone w sorbent do likwidacji ewentualnych rozlewów,
  • odpadowe świetlówki i innego rodzaju lampy powinny być magazynowane w opakowaniach handlowych z tektury,  w opakowaniach zbiorczych, w sposób uniemożliwiający doprowadzenie ich do stanu stłuczki,
  • miejsca magazynowania odpadów powinny posiadać utwardzone podłoże i być niedostępne dla osób nieupoważnionych,
  • należy zachować szczególną ostrożność w przypadku przeprowadzania jakichkolwiek manipulacji odpadami, jak przeładowywanie, przepakowywanie itp.

 

IV.Określam następujące metody zbierania odpadów:
1.Zbierane będą własne wytworzone odpady oraz odbierane od  przedsiębiorców i osób fizycznych.
2.Odpady mogą być zbierane celem zgromadzenia odpowiedniej ilości przed  ich transportem do miejsc przetwarzania lub przed przekazaniem kolejnemu posiadaczowi.
3.Odpady mogą być wstępnie sortowane w sposób nieprowadzący do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany ich kwalifikacji.

 

 1. SCHINDLER POLSKA sp. z o. o. jest zobowiązana do;

- przekazywania odpadów następnemu posiadaczowi posiadającemu uregulowany status prawny w zakresie gospodarowania odpadami, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,

- prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. z 2014, poz. 1973 ),

- składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzach stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach( Dz. U. Nr 249, poz. 1674 ), zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami,

- utrzymywania czystości i porządku na terenie prowadzonej działalności,

- niezwłocznego informowania Prezydenta Miasta Szczecin o każdej zmianie dotyczącej prowadzonej działalności, w szczególności o zmianie nazwy i siedziby, o utracie prawa do terenu albo o zaprzestaniu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem.

 

 1. Ustalam SCHINDLER POLSKA sp. z o. o. odpowiedzialną za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji. 

 

 1. Gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem podlega administracyjnej karze pieniężnej, nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196 ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna za naruszenie postanowień niniejszego zezwolenia wynosi nie mniej niż 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych i nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 (jeden milion) złotych.

 

 1. Decyzja jest ważna do dnia 23 kwietnia 2027 roku.

 

U z a s a d n i e n i e

 

Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku. Uznano, że spełnione zostały wymagania określone w art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach.

Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawyo odpadach.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków niniejszej decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.

Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 

 Otrzymują:

 1. Schindler Polska sp. z o. o.

ul. Postępu 12A

02–676 Warszawa

2.    Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

       ul. Korsarzy 34    

       70-540 Szczecin

3.   Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70 – 502 Szczecin

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2018/03/13, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2018/03/13 10:22:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2018/03/13 10:22:23 nowa pozycja