Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79499396

Aktualna strona: 228784

Wydrukowano: 6559

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

EKO-ZŁOM Wiesława Żmijewska WOŚr-II.6233.7.2019.DJ 22.05.2019


PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
Szczecin, 22 maja 2019 r.
WOŚr-II.6233.7.2019.DJ
UNP: 28366/WOŚr/-XXXIII/19
D E C Y Z J A

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592)

zmieniam
na wniosek strony ostateczną decyzję Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 maja 2014 r, znak: WGKiOŚ-IX.6233.35.2014.DJa – zezwolenie na zbieranie odpadów, wydaną na rzecz Pani Wiesławy Żmijewskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą EKO-ZŁOM (REGON: 811673228, NIP: 8512226757) z siedzibą w Sierakowie 3/3, 72-004 Tanowo w następujący sposób:

I. Punkt I ww. decyzji wyszczególniający rodzaje odpadów przewidziane do zbierania otrzymuje brzmienie:

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Maksymalna masa odpadów magazynowana w tym samym czasie, wyrażona w Mg Maksymalna masa odpadów magazynowana w okresie roku, wyrażona w Mg
1 15 01 04 Opakowania z metali 3,0 10,0
2 16 01 17 Metale żelazne 0,5 10,0
3 16 01 18 Metale nieżelazne 0,5 10,0
4 16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe 1,5 20,0
5 17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz 1,0 30,0
6 17 04 02 Aluminium 1,2 40,0
7 17 04 03 Ołów 1,0 5,0
8 17 04 04 Cynk 0,4 5,0
9 17 04 05 Żelazo i stal 65,0 600,0
10 17 04 06 Cyna 0,4 1,0
11 17 04 07 Mieszaniny metali 1,0 1,0


 

Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie.
75,5 Mg
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku.
732,0 Mg
Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów

75,5 Mg/rok

Całkowita pojemność budynku magazynowego o powierzchni 245 m², przeznaczonego do magazynowania odpadów wynosi 15,5 Mg. Całkowita pojemność placu magazynowego o powierzchni 379 m² przeznaczonego do magazynowania odpadów wynosi 60 Mg.


II. Punkt III ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

„Magazynowanie odpadów musi odbywać się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w sposób określony w art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.”

III. Pozostałe punkty decyzji nie podlegają zmianom.

U z a s a d n i e n i e

Decyzję wydano w oparciu o przedłożony wniosek oraz na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowiącego, że decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej który ją wydał. Powyższa zmiana dotyczy posiadanego zezwolenia na zbieranie odpadów z dnia 6 maja 2014 r, znak: WGKiOŚ-IX.6233.35.2014.DJa, w związku koniecznością dostosowania go do nowych wymagań, określonych w art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Do wniosku nie załączono operatu przeciwpożarowego z uwagi na fakt, że zgodnie z art. 41a ust. 8 ustawy o odpadach, przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli przez komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz wykonania operatu przeciwpożarowego nie stosuje się w przypadku zezwoleń na zbieranie odpadów, które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych. Określone we wniosku rodzaje odpadów stanowią odpady metali, które są odpadami niepalnymi, natomiast w stosunku do odpadów baterii i akumulatorów ołowiowych (16 06 01*) wnioskodawca załączył kartę charakterystyki substancji (JMT Akumulator elektryczny, żelowy) z której wynika, że odpady te to materiały niepalne korozyjne – klasyfikacja na podstawie rozporządzenia WE nr 1272/2008.
Zezwolenie wydano po ustanowieniu w formie postanowienia z dnia 25 kwietnia 2019 r. znak: WOŚr-II.6233.7.2019.DJ zabezpieczenia roszczeń w postaci depozytu gotówkowego. Depozyt ten, w kwocie 524 zł. został wniesiony na konto bankowe Urzędu Miasta Szczecin w dniu 16.05.2019 r.
Wnioskodawca załączył również zaświadczenie o niekaralności oraz oświadczenia o niekaralności za przestępstwa przeciwko środowisku i braku decyzji cofających zezwolenia wydane na podstawie przepisów ustawy o odpadach.

Uznano, że usankcjonowany decyzją sposób postępowania z odpadami nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością będą spełnione.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin (ewentualnie organu II instancji). Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Otrzymują:
1. Pani Wiesława Żmijewska EKO-ZŁOM
Sierakowo 3/3
72-004 Tanowo

2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

 


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin