Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

EKOBUD Kociszewski Eugeniusz WGKiOŚ-II.6233.135.2016.LR 22.12.2016 r.

Prezydent Miasta Szczecin

 Szczecin, 22 grudnia 2016 r.

WGKiOŚ-II.6233.135.2016.LR

UNP 79964/WGKiOŚ/-XXXIII/16

 

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 41 ust. 1, ust. 3 pkt 2, art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach(Dz. U z 2013 r. poz. 21)

 oraz art.104 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Eugeniusza Kociszewskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „EKOBUD” siedzibą w Szczecinie przy ul. Boguchwały 10/3, REGON: 810123939, NIP: 8510103418, w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów

 

 1. Zezwalam Eugeniuszowi Kociszewskiemu na zbieranie niżej wymienionych odpadów:

 

 

 

02 01 03

Odpadowa masa roślinna 

 

02 01 04

Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)

 

02 01 06

Odchody zwierzęce

 

02 01 07

Odpady z gospodarki leśnej

 

02 01 09

Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08

 

02 01 83

Odpady z upraw hydroponicznych

 

02 01 99

Inne nie wymienione odpady

 

02 03 04

Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa

 

02 03 99

Inne nie wymienione odpady

 

02 05 01

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania

 

02 06 01

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa

 

02 07 04

Surowce i produkty nie przydatne do spożycia i przetwórstwa 

 

10 01 01

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

 

10 01 02

Popioły lotne z węgla

 

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

 

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

 

15 01 03

Opakowania z drewna

 

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

 

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

 

15 01 07

Opakowania ze szkła

 

15 01 09

Opakowania z tekstyliów

 

15 02 03

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

 

16 01 03

Zużyte opony

 

16 01 12

Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11

 

16 01 15

Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14

 

16 01 16

Zbiorniki na gaz skroplony

 

16 01 19

Tworzywa sztuczne

 

16 01 20

Szkło

 

16 01 22

Inne nie wymienione elementy

 

16 01 99

Inne nie wymienione odpady

 

16 03 06

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80

 

16 03 80

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia

 

16 06 04

Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 160603)

 

16 06 05

Inne baterie i akumulatory

 

16 80 01

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

 

16 81 02

Odpady inne niż wymienione w 16 81 01

 

16 82 02

Odpady inne niż wymienione w 16 82 01

 

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

 

17 01 02

Gruz ceglany

 

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

 

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

 

17 01 80

Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

 

17 01 81

Odpady z remontów i przebudowy dróg

 

17 01 82

Inne nie wymienione odpady

 

17 02 01

Drewno

 

17 02 02

Szkło

 

17 02 03

Tworzywa sztuczne

 

17 03 02

Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01

 

17 03 80

Odpadowa papa

 

17 05 04

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

 

17 05 06

Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05

 

17 05 08

Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

 

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

 

17 08 02

Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

 

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02  i 17 09 03

 

20 01 01

Papier i tektura

 

20 01 02

Szkło

 

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

 

20 01 10

Odzież

 

20 01 11

Tekstylia

 

20 01 25

Oleje i tłuszcze jadalne

 

20 01 28

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

 

20 01 30

Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

 

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 200131

 

20 01 38

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

 

20 01 39

Tworzywa sztuczne

 

20 01 41

Odpady zmiotek wentylacyjnych

 

20 01 80

Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

 

20 01 99

Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

 

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie

 

20 02 03

Inne odpady nie ulegające biodegradacji

 

20 03 02

Odpady z targowisk

 

20 03 03

Odpady z czyszczenia ulic i placów

 

20 03  04

Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

 

20 03 06

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

 

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

 

20 03 99

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 

       

 

 1. Zbieranie odpadów może odbywać się na terenie własnej bazy magazynowej położonej w Szczecinie przy ul. Kolonistów 43A.

 

 1. Magazynowanie odpadów wymienionych w punkcie I.może odbywać się na terenie przy ul. Kolonistów 43a w Szczecinie, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny, na utwardzonym placu magazynowym, luzem i w kontenerach, pojemnikach na odpady, przy spełnieniu następujących warunków:
  • odpady, mogą być magazynowane wyłącznie, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów,
  • okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
  • odpady powinny być magazynowane selektywnie, na utwardzonym placu magazynowym, w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do środowiska,
  • dopuszcza się magazynowanie niektórych odpadów luzem, ze względu na ich rozmiary lub specyfikę, np., gruz, gleba i ziemia,
  • miejsca magazynowania odpadów powinny posiadać utwardzone podłoże i być niedostępne dla osób nieupoważnionych,
  • należy zachować szczególną ostrożność w przypadku przeprowadzania jakichkolwiek manipulacji odpadami, jak przeładowywanie, przepakowywanie itp.

 

IV.Określam następujące metody zbierania odpadów:
1.Zbierane będą własne wytworzone odpady oraz odbierane od  przedsiębiorców i osób fizycznych.
2.Odpady mogą być zbierane celem zgromadzenia odpowiedniej ilości przed ich transportem do miejsc przetwarzania lub przed przekazaniem kolejnemu posiadaczowi.
3.Odpady mogą być wstępnie sortowane w sposób nieprowadzący do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany ich kwalifikacji.

 

 1. Eugeniusz Kociszewski jest zobowiązany do;

- przekazywania odpadów następnemu posiadaczowi posiadającemu uregulowany status prawny w zakresie gospodarowania odpadami, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,

- prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. z 2014, poz. 1973 ),

- składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzach stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach( Dz. U. Nr 249, poz. 1674 ), zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami,

- utrzymywania czystości i porządku na terenie prowadzonej działalności,

- niezwłocznego informowania Prezydenta Miasta Szczecin o każdej zmianie dotyczącej prowadzonej działalności, w szczególności o zmianie nazwy i siedziby, o utracie prawa do terenu albo o zaprzestaniu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem.

 

 1. Ustalam Eugeniusza Kociszewskiego odpowiedzialnym za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji. 

 

 1. Gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem podlega administracyjnej karze pieniężnej, nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196 ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna za naruszenie postanowień niniejszego zezwolenia wynosi nie mniej niż 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych i nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 (jeden milion) złotych.

 

 1. Decyzja jest ważna do dnia 21 grudnia 2026 roku.

 

U z a s a d n i e n i e

 

Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku. Uznano, że spełnione zostały wymagania określone w art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach.

Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawyo odpadach.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków niniejszej decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.

Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 

 Otrzymują:

 1. EKOBUD Eugeniusz Kociszewski

ul. Boguchwały 10/3

71–530 Szczecin

2.    Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

       ul. Korsarzy 34    

       70-540 Szczecin

3.   Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70 – 502 Szczecin

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2017/01/30, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2017/01/30 14:46:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2017/01/30 14:46:57 nowa pozycja