Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

CIROKO Sp. z o.o. WGKiOŚ-II.6233.5.2018.DJ 16.01.2018

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
Szczecin, 16 stycznia 2018 r.
WGKiOŚ-II.6233.5.2018.DJ
UNP: 2058/WGKiOŚ/-XXXVI/18
D E C Y Z J A
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz upoważnienia z dnia 11 stycznia 2018 r. znak: WO-0052.3.9.2018RD
zmieniam
na wniosek Strony, decyzję ostateczną Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2012 r. znak: WGKiOŚ-IX.6233.44.2012.DJa, zmienioną decyzją z dnia 6 maja 2013 r. znak: WGKiOŚ-IX.6233.51.2013.DJa, wydaną na rzecz Przedsiębiorstwa Budowlanego CIROKO Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Gerarda Merkatora 7 (NIP: 8520500641, REGON: 005444240) zezwalającą na transport odpadów, w następujący sposób:

I. Do punktu I ww. decyzji wyszczególniającego rodzaje odpadów przewidzianych do transportu dodaję:

- 02 04 80 - wysłodki,
- 02 07 80 - wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary,
- 07 02 13 - odpady tworzyw sztucznych,
- 07 02 80 - odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy,
- 12 01 01 - odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów,
- 12 01 03 - odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych,
- 12 01 05 - odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych,
- 13 02 04* - mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zaw. zw. chlorowcoorganiczne,
- 13 02 05* - min. oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezaw. zw. chlorowcoorganicznych,
- 13 02 06* - syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe,
- 13 02 08* - inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe,
- 15 01 01 - opakowania z papieru i tektury,
- 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych,
- 15 01 03 - opakowania z drewna,
- 15 01 04 - opakowania z metali,
- 15 01 05 - opakowania wielomateriałowe,
- 15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe,
- 15 01 07 - opakowania ze szkła,
- 15 01 09 - opakowania z tekstyliów,
- 15 02 03 - sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania
ochronne inne niż wymienione w 15 02 02,
- 16 01 03 - zużyte opony,
- 16 01 17 - metale żelazne,
- 16 01 18 - metale nieżelazne,
- 16 01 19 - tworzywa sztuczne,
- 16 01 20 - szkło,
- 17 01 03 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,
- 17 01 81 - odpady z remontów i przebudowy dróg,
- 17 01 82 - inne niewymienione odpady,
- 17 02 02 - szkło,
- 17 04 01 - miedź, brąz, mosiądz,
- 17 04 02 - aluminium,
- 17 04 07 - mieszaniny metali,
- 19 12 01 - papier i tektura,
- 19 12 02 - metale żelazne,
- 19 12 03 - metale nieżelazne,
- 19 12 04 - tworzywa sztuczne i guma,
- 19 12 05 - szkło,
- 19 12 07 - drewno inne niż wymienione w 19 12 06,
- 19 12 08 - tekstylia,
- 20 01 01 - papier i tektura,
- 20 01 02 - szkło,
- 20 01 10 - odzież,
- 20 01 11 - tekstylia,,
- 20 01 39 - tworzywa sztuczne,
- 20 01 40 - metale,

II. Pozostałe punkty decyzji nie podlegają zmianom.


U z a s a d n i e n i e
Decyzję wydano w oparciu o przedłożony wniosek oraz na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowiącego, że decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej który ją wydał. Powyższa zmiana dotyczy dodania nowych rodzajów odpadów przewidzianych do transportu. Zgodnie z art. 233 ust. 2 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. do czasu utworzenia rejestru, transportujący odpady są obowiązani do uzyskania zezwolenia na transport odpadów, na podstawie przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Uznano, że usankcjonowany decyzją sposób postępowania z odpadami nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością będą spełnione.
Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin (ewentualnie organu II instancji). Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona morze zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Otrzymują:
1. Przedsiębiorstwo Budowlane CIROKO Sp. z o.o.
ul. Gerarda Merkatora 7
70-676 Szczecin
2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin
3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin
 

IV
udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2018/02/14, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2018/02/14 13:53:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2018/02/14 13:53:19 nowa pozycja