Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

TOM Elektrorecykling Sp. z o.o. WGKiOŚ-II.6233.70-1.2016.DJ 08.07.2016

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
Szczecin, 8 lipca 2016 r.
WGKiOŚ-II.6233.70-1.2016.DJ
UNP: 40645/WGKiOŚ/-XXXIII/16
D E C Y Z J A

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami)

zmieniam
na wniosek Strony decyzję ostateczną Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 grudnia 2014 r. znak: WUCiP-I.6233.70.2014.LR – zezwolenie na zbieranie odpadów, zmienioną decyzją z dnia 27 marca 2015 r. znak: WUCiP-I.6233.35.2015.LR oraz decyzją z dnia 28 czerwca 2016 r. znak: WGKiOŚ-II.6233.70.2016.DJ, wydaną na rzecz TOM Elektrorecykling Sp. z o.o. wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000369825 ( NIP: 9552300437, REGON: 320926327), z siedzibą w Szczecinie przy ul. Pomorskiej 112, w następujący sposób:

I. W punkcie I określającym miejsce zbierania odpadów dodaję nową lokalizację przy ul. Miłej 5 (część działki nr 27/2 i 10/3 z obrębu 4056).

II. Odpady będą magazynowane w wiacie, na utwardzonym podłożu betonowym lub w budynku magazynowym, w sposób i na warunkach określonych w decyzji z dnia 30.12.2014 r.

III. Pozostałe punkty decyzji nie podlegają zmianom.

U z a s a d n i e n i e
Decyzję wydano w oparciu o przedłożony wniosek oraz na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowiącego, że decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej który ja wydał. Powyższa zmiana dotyczy dodania nowego miejsca zbierania odpadów, sąsiadującego z miejscem dotychczasowej działalności ,w związku z rozwojem inwestycyjnym firmy.
Uznano, że usankcjonowany decyzją sposób postępowania z odpadami nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, w wszystkie wymogi związane z tą działalnością będą spełnione.
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:
1.TOM Elektrorecykling Sp. z o.o.
ul. Pomorska 112
70-812 Szczecin
2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin
3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin


 

IV
udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2017/01/31, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2017/01/31 10:30:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2017/01/31 10:30:17 nowa pozycja