Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

GIARDINO Beata Cabaj WGKiOŚ-IX.6233.24.2013.LR 13.02.2013 r.

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

Szczecin, 14 września 2012 r.

WGKiOS-IX.6233.92.12.LR

UNP: 42683/WGKiOŚ/-XXV/12

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 104ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami),art. 28 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 5, ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Beaty Cabaj, prowadzącej w Mierzynie przy ul. Weleckiej 4 działalność gospodarczą pod nazwą „GIARDINO”, REGON 321088940, w sprawie wydania zezwolenia na transport odpadów

 

 1. Zezwalam Beacie Cabaj na transport następujących odpadów:

-           02 01 03 – odpadowa masa roślinna,

-           02 01 07 – odpady z gospodarki leśnej,

-           02 01 99 – inne niewymienione odpady,

-           17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,

-           17 01 02 – gruz ceglany,

-           17 01 81 – odpady z remontów i przebudowy dróg,

-           17 01 82 – inne niewymienione odpady,

-           17 05 04 – gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03,

-           17 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inne niż wymienione w 17 05 07,

-           20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji,

-           20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie,

-           20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji,

-           20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

-           20 03 03 – odpady z czyszczenia placów i ulic,

-           20 03 07 – odpady wielkogabarytowe,

-           20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych grupach.

 

 1. Transport odpadów wymienionych w punkcie I może odbywać się na terenie województwa zachodniopomorskiego.

 

 1. Odpady wymienione w punkcie I nie będą magazynowane.

 

 1. 1. Odpady będą transportowane przy użyciu własnych środków transportu.

2. Transport odpadów odbywał się będzie oznakowanymi, przystosowanymi do tego celu pojazdami.

 1. Transport odpadów będzie odbywał się w sposób zgodny z  przepisami szczególnymi w zakresie transportu drogowego.

 

 1. Ustalam Beatę Cabaj odpowiedzialną za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania niniejszej decyzji.

 

 1. Decyzja jest ważna do dnia 13 września 2022 roku.

 

 1. Beata Cabaj jest zobowiązana do:
 2. przestrzegania wszystkich zasad postępowania z odpadami, wynikających z przepisów ustawy i decyzji,
 3. prowadzenia ewidencji wytwarzanych odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249, poz. 1673).

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

Wnioskodawczyni, Beata Cabaj, zwróciła się do Prezydenta Miasta Szczecin z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na transport odpadów. Wnioskodawczyni wykazała, że posiada możliwości organizacyjne i techniczne pozwalające jej wykonywać obowiązki związane z transportem odpadów.

Na transport odpadów wymagane jest, zgodnie z art. 28 ustawy o odpadach, zezwolenie wydawane przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy lub siedziby firmy. Wnioskodawczyni występuje o zezwolenie na prowadzenie transportu odpadów na terenie województwa zachodniopomorskiego. Miejsce zamieszkania Wnioskodawczyni znajduje się w Szczecinie, w związku z powyższym organem właściwym do wydania zezwolenia jest Prezydent Miasta Szczecin.

            Uznano, że działalność Beaty Cabaj, usankcjonowana niniejszą decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.

            Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

            Decyzja podlega opłacie skarbowej w kwocie 616,00 (słownie: sześćset szesnaście) złotych.

 

Otrzymują:

 1. Beata Cabaj

ul. Welecka 4

72-006 Mierzyn

 1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

 1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

udostępnił: WUCiP, wytworzono: 2015/02/13, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2015/02/13 10:27:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2015/02/13 10:27:45 nowa pozycja