Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

KO-LI Kozanka - Lipka Marek WGKiOŚ-II.6233.102.2016.LR 12.10.2016 r.

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

Szczecin, 12 października 2016 r.

WGKiOŚ-II.6233.102.2016.LR

UNP: 64055/WGKiOŚ/-XXXVI/16

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 104ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23),art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), art. 28 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 5, ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Marka Kozanka – Lipki, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ”KO-LI Logistics” z siedzibą w Szczecinie ul. Iwaszkiewicza nr 108/10, NIP: 85131434474, REGON: 302987181 - w sprawie wydania zezwolenia na transport odpadów

 

 1. Zezwalam Markowi Kozanka - Lipce na transport następujących odpadów:

 

02 01 06          Odchody zwierzęce

02 04 80          Wysłodki

03 01 01          Odpady kory i korka

10 01 01          Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

10 01 02          Popioły lotne z węgla

10 01 03          Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej

15 01 01          Opakowania z papieru i tektury

15 01 02          Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03          Opakowania z drewna

15 01 04          Opakowania z metali

17 01 01          Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02          Gruz ceglany

17 01 07          Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 02 01          Drewno

17 02 02          Szkło

17 02 03          Tworzywa sztuczne

17 04 07          Mieszaniny metali

20 01 01          Papier i tektura

20 01 02          Szkło

 

 

 

 1. Transport odpadów wymienionych w punkcie I może odbywać się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

III.Odpady będą transportowane przy użyciu samochodowych środków transportu.

2. Transport odpadów odbywał się będzie przystosowanymi do tego celu pojazdami.

 1. Transport odpadów będzie odbywał się w sposób zgodny z  przepisami szczególnymi w zakresie transportu drogowego.

 

 1. Ustalam Marka Kozanka - Lipkę odpowiedzialnym za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania niniejszej decyzji.

 

 1. Decyzja jest ważna do dnia uzyskania wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, nie dłużej niż do dnia 12.10.2026 r.

 

 1.  Marek Kozanka - Lipka jest zobowiązana do:
 2. przestrzegania wszystkich zasad postępowania z odpadami, wynikających z przepisów ustawy i decyzji,
 3. prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie art. 66 – 72 ustawy oraz  rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1973).

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

Do Prezydenta Miasta Szczecin wpłynął wniosek Marka Kozanka - Lipki wydanie zezwolenia na transport odpadów. Wnioskodawca wykazał, że posiada możliwości organizacyjne i techniczne pozwalające mu wykonywać obowiązki związane z transportem odpadów.

Na transport odpadów wymagane jest zezwolenie, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, wydawane przez starostę właściwego ze względu na miejsce siedziby Wnioskodawcy. Wnioskodawca występuje o zezwolenie na prowadzenie transportu odpadów na terenie całego kraju. Siedziba Wnioskodawcy znajduje się w Szczecinie, w związku z powyższym organem właściwym do wydania zezwolenia jest Prezydent Miasta Szczecin.

            Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

            Decyzja podlega opłacie skarbowej w kwocie 616,00 (słownie: sześćset szesnaście) złotych.

 

Otrzymują:

 1. Marek Kozanka _ Lipka „KO-LI Logistics”

ul. Iwaszkiewicza 108/10

70-786 Szczecin

 1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

 1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

udostępnił: WGKiOS, wytworzono: 2017/01/30, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2017/01/30 14:16:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2017/01/30 14:16:52 nowa pozycja