Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

DIRECT PHU Sp. z o.o. WGKiOŚ-IX.6233.103.2013.DJa 02.12.2013

Prezydent Miasta Szczecin

Szczecin, 2 grudnia 2013 r.
WGKiOŚ-IX.6233.103.2013.DJa
UNP: 70319/WGKiOŚ/-XXVI/13
D E C Y Z J A

Na podstawie art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) w związku z art. 28 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 2, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ), po rozpatrzeniu wniosku firmy „DIRECT PHU” Sp. z o.o. wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000288090 (REGON: 320379664, NIP: 8513034646), z siedzibą w Szczecinie przy ul. Żurawiej 26, w sprawie wydania zezwolenia na transport odpadów

I. Zezwalam „DIRECT PHU” Sp. z o.o. na transport niżej wymienionych odpadów:

02 03 80 Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem
02 03 81 Odpady z produkcji pasz roślinnych
02 04 02 Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)
02 04 80 Wysłodki
02 04 99 Inne nie wymienione odpady
03 01 01 Odpady kory i korka
03 01 05 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04
10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
10 01 02 Popioły lotne z węgla
10 02 01 Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze)
10 02 02 Nieprzerobione żużle z innych procesów
10 02 08 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07
10 02 10 Zgorzelina walcownicza
10 02 80 Zgary z hutnictwa żelaza
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 Gruz ceglany
17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg
17 01 82 Inne nie wymienione odpady
17 02 02 Szkło
17 02 03 Tworzywa sztuczne
17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz
17 04 02 Aluminium
17 04 03 Ołów
17 04 04 Cynk
17 04 05 Żelazo i stal
17 04 07 Mieszaniny metali
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05
17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
19 08 02 Zawartość piaskowników
19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
19 08 06* Nasycone lub lub zużyte żywice jonowymienne
19 08 99 Inne nie wymienione odpady
20 03 01Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych grupach

II. Transport odpadów może odbywać się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
III. Określam następujące sposoby transportu odpadów:

1. odpady będą transportowane przy użyciu własnych lub wynajmowanych samochodowych środków transportu,
2. transport odpadów odbywał się będzie przystosowanymi do tego celu pojazdami,
3. transport odpadów musi być zgodny z przepisami szczególnymi dotyczącymi ruchu drogowego i przewozu odpadów.

IV. „DIRECT PHU” Sp. z o.o. jest zobowiązana do:
1. przestrzegania wszystkich zasad postępowania z odpadami, wynikających z przepisów ustawy o odpadach i niniejszej decyzji, w szczególności warunków określonych w art. 24 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
2. prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 71 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. oraz z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. Nr 249, poz. 1673 ),
3. przekazywania odpadów wyłącznie podmiotom wskazanym przez zlecającego usługę transportu.

V. Ustalam „DIRECT PHU” Sp. z o.o. odpowiedzialną za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji.

VI. Decyzja jest ważna do dnia uzyskania wpisu do rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., nie dłużej niż do dnia 23 lipca 2016 r.


U z a s a d n i e n i e

Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku, sporządzonego zgodnie z art. 28 ust.4 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. Wnioskodawca, „DIRECT PHU” Sp. z o.o. zwróciła się do Prezydenta Miasta Szczecin z wnioskiem o wydanie zezwolenia na transport odpadów. Przedsiębiorca prowadzący działalność wyłącznie w zakresie transportu odpadów nie jest posiadaczem odpadów, a świadczy tylko usługę transportu.
Przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 30 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.
W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków decyzji, należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.
Uznano, że prowadzona działalność nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.
Zgodnie z art. 233 ust. 2 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. do czasu utworzenia rejestru, transportujący odpady są obowiązani do uzyskania zezwolenia na transport odpadów, na podstawie przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Otrzymują:
1. „DIRECT PHU” Sp. z o.o.
ul. Żurawia 26
71 – 694 Szczecin

2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70 – 540 Szczecin

3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 502 Szczecin
 

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
Szczecin, 8 lipca 2015 r.
WGKiOŚ-XIV.6233.23.2015.DJ
UNP: 42014/WGKiOŚ/-XXXVI/15

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami)

zmieniam
na wniosek Strony decyzję ostateczną Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 grudnia 2013 r. znak: WGKiOŚ-IX.6233.103.2015.DJa – zezwolenie na transport odpadów, wydaną na rzecz „DIRECT PHU” Sp. z o.o. wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000288090 ( NIP: 8513034646, REGON: 320379664), z siedzibą w Szczecinie przy ul. Żurawiej 26, w następujący sposób:

I. Do punktu I ww. decyzji wyszczególniającego rodzaje odpadów przewidziane do transportu dodaję:

- 02 02 04 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków,
- 10 01 03 popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej,
- 10 01 80 mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych,
-

II. Pozostałe punkty decyzji nie podlegają zmianom.

U z a s a d n i e n i e
Decyzję wydano w oparciu o przedłożony wniosek oraz na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowiącego, że decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej który ja wydał. Powyższa zmiana dotyczy dodania nowych rodzajów odpadów przewidzianych do transportu.
Uznano, że usankcjonowany decyzją sposób postępowania z odpadami nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, w wszystkie wymogi związane z tą działalnością będą spełnione.
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:
1. „DIRECT PHU” Sp. z o.o.
ul. Żurawia 26
71-694 Szczecin
2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin
3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin

 

 

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2016/03/23, odpowiedzialny/a: Dariusz Matejski, wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2016/03/23 13:33:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2016/03/23 13:33:14 nowa pozycja