Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

ALEX sp. jawnaWGKiOŚ-II.6233.36.2017.DJ 05.07.2017 r.

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
Szczecin, 5 lipca 2017 r.
WGKiOŚ-II.6233.36.2017.DJ
UNP: 40054/WGKiOŚ/-XXXVI/17
D E C Y Z J A

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późniejszymi zmianami)

zmieniam
na wniosek Strony decyzję ostateczną Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27.12.2011 r. znak: WGKiOŚ/IX/DJa/6233/48/2013.2011 – zezwolenie na transport odpadów, wydaną na rzecz firmy ALEX spółka jawna, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000359232 ( REGON: 812728902, NIP: 8571030168 ), z siedzibą w Szczecinie przy ul. Korzeniowskiego 3/5, w następujący sposób:

I. Do punktu I decyzji określającego rodzaje odpadów przewidziane do transportu dodaję:

- 19 12 04 – Tworzywa sztuczne i guma,
- 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne).

II. Pozostałe punkty decyzji nie podlegają zmianom.

U z a s a d n i e n i e

Decyzję wydano w oparciu o przedłożony wniosek oraz na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowiącego, że decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej który ją wydał. Powyższa zmiana dotyczy dodania nowych rodzajów odpadów przewidzianych do transportu.
Uznano, że usankcjonowany decyzją sposób postępowania z odpadami nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, w wszystkie wymogi związane z tą działalnością będą spełnione.

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:
1. ALEX spółka jawna
ul. Korzeniowskiego 3/5
70-211 Szczecin

2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin

 

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2017/08/31, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2017/08/31 11:47:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2017/08/31 11:47:30 nowa pozycja