Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

PRECIUS B. Krzemiński dostosowanie WOŚr-VII.6233.14.2020.LR 25.11.2020 r.

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

Szczecin,                                  2020 r.

WOŚr-VII.6233.14.2020.LR

UNP: 15218/WOŚr/-XXXVII/20

 

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 oraz art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592)

 

zmieniam

 

na wniosek strony ostateczną decyzję Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 03 października 2013 r, znak: WGKiOŚ-IX.6233.82.2013.LR (zmiana z dnia 22.12.2016 r. znak: WGKiOŚ-II.6233.134.2016.LR) – zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów, wydaną na rzecz Bartosza Krzemińskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „PRECIUS” z siedzibą w Szczecinie przy ul. Szczawiowej 54a, NIP: 8522133520, REGON 320311181, w następujący sposób:

  1. Punkt I ww. decyzji wyszczególniający rodzaje odpadów przewidziane do zbierania i przetwarzania otrzymuje brzmienie: 

 

 

 

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Maksymalna masa odpadów magazynowanych w tym samym czasie, wyrażona w Mg

Maksymalna masa odpadów magazynowanych w okresie roku, wyrażona w Mg

1

150103

Opakowania z drewna

9,45

750,0

 

Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów

 

 

9,45 Mg

 

Całkowita pojemność miejsca magazynowania

27,0 Mg

 

 

 

  1. Punkt III ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

 

„Magazynowanie odpadów może odbywać się na terenie  przy ul. Szczawiowej 54a w Szczecinie(dz. nr 3/73 obręb 1063 ), zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w sposób określony w art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, przy spełnieniu następujących warunków:

  • odpady mogą być magazynowane wyłącznie, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów,
  • okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
  • odpady powinny być magazynowane selektywnie, w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do środowiska,
  • odpady powinny być magazynowane w oznakowanych miejscach,

-           miejsca magazynowania odpadów powinny być niedostępne dla osób nieupoważnionych,

- miejsce magazynowania odpadów musi spełniać warunki określone w opracowaniu pt. „Operat przeciwpożarowy dla obiektu magazynowania odpadów palnych na terenie działki nr 3/73 w Szczecinie przy ul. Szczawiowej 54a), sporządzonym przez inż. bezpieczeństwa pożarowego Jacka Skibińskiego, zatwierdzonym postanowieniem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z dnia 31.01.2020 r. znak: PZ.5585.5.1.2020 i zaopiniowanym pozytywnie w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej.”

 

  1. Pozostałe punkty decyzji nie podlegają zmianom.

 

U z a s a d n i e n i e

 

Decyzję wydano w oparciu o przedłożony wniosek oraz na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowiącego, że decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej który ją wydał.

Powyższa zmiana dotyczy posiadanego przez Wnioskodawcę zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów z dnia 03.10.2013 r, znak: WGKiOŚ-IX.6233.82.2013.LR, w związku koniecznością dostosowania go do nowych wymagań, określonych w art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Do wniosku załączono opracowanie pt. „Operat przeciwpożarowy dla obiektu magazynowania odpadów palnych na terenie działki nr 3/73 w Szczecinie przy ul. Szczawiowej 54a), sporządzone przez inż. bezpieczeństwa pożarowego Jacka Skibińskiego, zatwierdzone postanowieniem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z dnia 31.01.2020 r. znak: PZ.5585.5.1.2020 i zaopiniowane pozytywnie w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej.

W dniu 23.10.2020 r. wydano na podstawie art. 48a ustawy postanowienie znak: WOŚr-VII.6233.14.2020.LR w sprawie ustalenia formy i wysokości zabezpieczenia roszczeń. Zabezpieczenie roszczeń w formie depozytu gotówkowego zostało wpłacone przez Wnioskodawcę na wskazane konto w dniu 29.10.2020 r.

            Wnioskodawca załączył również zaświadczenia o niekaralności oraz oświadczenia o niekaralności za przestępstwa przeciwko środowisku i braku decyzji cofających zezwolenia wydane na podstawie przepisów ustawy o odpadach.

            Uznano, że usankcjonowany decyzją sposób postępowania z odpadami nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością będą spełnione.

 

            Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

            W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

 

Otrzymują:

  1. Agnieszka Lipniacka – Piaskowska

ECO-LEX

Pełnomocnik PRECIUS B. Krzemiński

ul. Wyspiańskiego 34/1

70-497 Szczecin

2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34

  • Szczecin

e-PUAP

udostępnił: WOŚr-VII.6233.14.2020.LR, wytworzono: 2021/08/11, odpowiedzialny/a: LRodak, wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2021/08/11 12:08:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2021/08/11 12:08:10 nowa pozycja