Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

Wojtach Andrzej Stal-woj Skup Złomu WGKiOŚ-VII.6233.20.2013.DJ 18.02.2013

Prezydent Miasta Szczecin
Szczecin, 18 lutego 2013 r.
WGKiOŚ-IX.6233.20.2013.DJa
UNP:7382/WGKiOŚ/-XXV/13

D E C Y Z J A
Na podstawie art. 41 ust. 1, ust. 3 pkt 2, art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U z 2013 r. poz. 21 ) oraz art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami ), po rozpatrzeniu wniosku Pana Andrzeja Wojtacha, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą STAL-WOJ SKUP ZŁOMU (REGON: 320800046, NIP: 851-124-56-98) z siedzibą w Szczecinie przy ul. Firlika 15, w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów

I. Zezwalam Andrzejowi Wojtachowi na zbieranie niżej wymienionych odpadów:
02 01 10 odpady metalowe
15 01 01 opakowania z papieru i tektury
15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 opakowania z drewna
15 01 04 opakowania z metali
15 01 07 opakowania ze szkła
16 01 17 metale żelazne
16 01 18 metale nieżelazne
16 02 11* zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
16 02 13* zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wym. w 16 02 09 do 16 02 12
16 02 14 zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
16 02 16 elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
16 06 01* baterie i akumulatory ołowiowe
16 06 02* baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
16 06 04 baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03
16 06 05 inne baterie i akumulatory
16 08 01 zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę
16 08 03 zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub związki inne niż wym. w 16 08 02
17 04 01 miedź, brąz, mosiądz
17 04 02 aluminium
17 04 03 ołów
17 04 04 cynk
17 04 05 żelazo i stal
17 04 06 cyna
17 04 07 mieszaniny metali
17 04 11 kable inne niż wymienione w 17 04 10
19 01 02 złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych
19 10 01 odpady żelaza i stali
19 10 02 odpady metali nieżelaznych
19 12 01 papier i tektura
19 12 02 metale żelazne
19 12 03 metale nieżelazne


II. Zbieranie odpadów może odbywać się w Szczecinie przy ul. Firlika 15.

III. Magazynowanie odpadów może odbywać się na terenie do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny, przy ul. Firlika 15 w Szczecinie, przy spełnieniu następujących warunków:

- odpady, z wyjątkiem przeznaczonych do składowania, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej niż 3 lata
- okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
- odpady powinny być magazynowane w miejscach oznakowanych, w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do gruntu lub środowiska,
- miejsca magazynowania odpadów powinny posiadać utwardzone podłoże być oznakowane i niedostępne dla osób nieupoważnionych.

IV. Określam następujące metody zbierania odpadów:
1. Odpady mogą być zbierane celem zgromadzenia większej ilości przed ich transportem do miejsc przetwarzania lub przekazania kolejnemu posiadaczowi.
2. Odpady mogą być wstępnie sortowane w sposób nieprowadzący do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany ich kwalifikacji.
3. Odpady powinny być zbierane w pojemnikach lub kontenerach przystosowanych do ich gromadzenia.

V. Pan Andrzej Wojtach jest zobowiązany dodatkowo do:
1. Przekazywania odpadów następnemu posiadaczowi posiadającemu uregulowany status prawny, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.
2. Prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. Nr 249, poz. 1673 ).
3. Składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzach stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach ( Dz. U. Nr 249, poz. 1674 ), zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi.

VI. Ustalam Andrzeja Wojtacha odpowiedzialnego za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji.

VII. Wymagania wynikające z przepisów odrębnych:

W przypadku zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, należy zastosować się do obowiązków nałożonych na zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, określonych w rozdziale 6 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznymi i elektronicznym (Dz. U z 2005 r. Nr 180, poz. 1495 z późniejszymi zmianami).


VIII. Decyzja jest ważna do dnia 31 stycznia 2023 roku.

U z a s a d n i e n i e
Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku. Uznano, że spełnione zostały wymagania określone w art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach.
Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawy o odpadach.
W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków niniejszej decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.
Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.
Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Otrzymują:
1. Pan Andrzej Wojtach
STAL-WOJ SKUP ZŁOMU
ul. Firlika 15
71 – 638 Szczecin

2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 502 Szczecin
 

udostępnił: WOŚr, wytworzono: 2022/03/21, odpowiedzialny/a: WOŚr, wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2022/03/21 10:33:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2022/03/21 10:33:14 nowa pozycja