Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

EKO-GRUZ SYSTEM Artur Gajewski WOŚr-VII.6233.2.2021.DJ 23.05.2022

Prezydent Miasta Szczecin

Szczecin, 23.05.2022 r.
WOŚr-VII.6233.2.2021.DJ
UNP 16770/WOŚr/XXXIII/21
D E C Y Z J A

Na podstawie art. 41 ust. 1, ust. 3 pkt 2, art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2022r. poz. 699) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Pani Agnieszki Lipniackiej-Piaskowskiej, działającej z pełnomocnictwa na rzecz Pana Artura Gajewskiego, prowadzącego działalność pod nazwą EKO-GRUZ SYSTEM z siedzibą w Szczecinie przy ul. Roztworowskiego 12/11 (REGON: 811891966, NIP: 8521916220), w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie zbierania odpadów w Szczecinie przy ul. Husarów 1-2b (część działki nr 5/84 obręb 2126)

I. Zezwalam Panu Arturowi Gajewskiemu na zbieranie niżej wymienionych odpadów:

- zużyte opony 16 01 03
- odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 01
- gruz ceglany 17 01 02
- odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 17 01 03
- zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych
i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 17 01 07
- usunięte tynki, tapety, okleiny 17 01 80
- odpady z budowy i przebudowy dróg 17 01 81
- drewno 17 02 01
- szkło 17 02 02
- tworzywa sztuczne 17 02 03
- odpadowa papa 17 03 80
- miedź, brąz, mosiądz 17 04 01
- aluminium 17 04 02
- żelazo i stal 17 04 05
- mieszaniny metali 17 04 07
- kable inne niż wymienione w 17 04 10 17 04 11
- gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 17 05 04
- materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 17 06 04
- materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 17 08 02
- zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wym. w 17 09 01,
17 09 02, 17 09 03 17 09 04

II. Zbieranie odpadów może odbywać się na terenie położonym w Szczecinie przy ul. Husarów 1-2b (część działki nr 5/84 obręb 2126).

III. Magazynowanie odpadów wymienionych w punkcie I. może odbywać się na terenie przy ul. Husarów 1-2b w Szczecinie (część działki nr 5/84 obręb 2126). Magazynowanie odpadów może odbywać się przy spełnieniu następujących warunków:
- odpady mogą być magazynowane wyłącznie, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów,
- okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
- odpady powinny być magazynowane selektywnie, w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do środowiska,
- odpady powinny być magazynowane w oznakowanych miejscach, w kontenerach lub workach typy big-bag,
- miejsca magazynowania odpadów powinny być niedostępne dla osób nieupoważnionych,
- magazynowanie odpadów musi odbywać się zgodnie z art. 25 ustawy o odpadach oraz Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1742).


IV. Wskazanie maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz w okresie roku, największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie oraz całkowitej pojemności miejsc magazynowania odpadów.


Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Maksymalna masa odpadów magazynowana w tym samym czasie, wyrażona w Mg Maksymalna masa odpadów magazynowana w okresie roku, wyrażona w Mg
1 16 01 03 zużyte opony 0,1 1,0
2 17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 10,0 300,0
3 17 01 02 gruz ceglany 10,0 300,0
4 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 2,0 100,0
5
17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
5,0

500,0
6 17 01 80 usunięte tynki, tapety, okleiny 2,0 50,0
7 17 01 81 odpady z budowy i przebudowy dróg 1,0 30,0
8 17 02 01 drewno 6,0 300,0
9 17 02 02 szkło 1,0 30,0
10 17 02 03 tworzywa sztuczne 0,1 30,0
11 17 03 80 odpadowa papa 0,5 10,0
12 17 04 01 miedź, brąz, mosiądz 0,05 5,0
13 17 04 02 aluminium 0,05
10,0
14 17 04 05 żelazo i stal 3,0 20,0
15 17 04 07 mieszaniny metali 0,5 50,0
16 17 04 11 kable inne niż wymienione w 17 04 10 0,05
5,0

17 17 05 04 gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 2,0
100,0

18 17 06 04 materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 2,0 50,0
19 17 08 02 materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 1,0 50,0
20
17 09 04 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wym. w 17 09 01,
17 09 02, 17 09 03
4,0

500,0

Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie
50,35 Mg
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku
2441,0 Mg
największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów

50,35 Mg/rok

Wszystkie odpady będą magazynowane w Szczecinie przy ul. Husarów 1-2b (część działki nr 5/84 obręb 2126). Całkowita pojemność miejsca do magazynowania odpadów wynosi 1483,02 Mg.

V. Określam następujące metody zbierania odpadów:

1. Zbierane będą odpady odbierane od przedsiębiorców i osób fizycznych.
2. Odpady mogą być zbierane celem zgromadzenia odpowiedniej ilości przed ich transportem do miejsc przetwarzania lub przed przekazaniem kolejnemu posiadaczowi.
3. Odpady mogą być wstępnie sortowane i rozdrabniane w sposób nieprowadzący do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany ich klasyfikacji.

VI. Pan Artur Gajewski jest zobowiązany do:

- przekazywania odpadów wyłącznie kolejnemu posiadaczowi mającemu uregulowany status prawny w zakresie gospodarowania odpadami, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,
- prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach,
- składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego, zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami,
- utrzymywania czystości i porządku na terenie prowadzonej działalności,
- niezwłocznego informowania Prezydenta Miasta Szczecin o każdej zmianie dotyczącej prowadzonej działalności, w szczególności o zmianie nazwy i siedziby, o utracie prawa do terenu albo o zaprzestaniu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem,

VII. Ustalam Pana Artura Gajewskiego odpowiedzialnego za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji.

VIII. Gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem podlega administracyjnej karze pieniężnej, nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196 ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna za naruszenie postanowień niniejszego zezwolenia wynosi nie mniej niż 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych i nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 (jeden milion) złotych.

IX. Decyzja jest ważna do dnia 30 kwietnia 2032 roku.

U z a s a d n i e n i e

Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku. Uznano, że spełnione zostały wymagania określone w art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach.
W dniu 24.03.2021 r. do Prezydenta Miasta Szczecin wpłynął wniosek Pani Agnieszki Lipniackiej-Piaskowskiej, działającej z pełnomocnictwa na rzecz Pana Artura Gajewskiego, prowadzącego działalność pod nazwą EKO-GRUZ SYSTEM, o wydanie zezwolenia na prowadzenie zbierania odpadów w Szczecinie przy ul Husarów 1-2b (część działki nr 5/84 obręb 2126). Wniosek został następnie przesłany do zaopiniowania, zgodnie z art. 41a ust. 1 oraz ust. 1a ustawy o odpadach, do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. Postanowieniem Nr 158/2021 z dnia 23.11.2021 r. znak: WI.7023.1.188.2021.JB Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska negatywnie zaopiniował spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska. Jedyną przyczyną negatywnej opinii było niewykonanie obowiązku wymienionego w decyzji Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 sierpnia 2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia znak: WOŚr-VII.6220.1.12.2020.DMł, w zakresie odwodnienia placu, stanowiącego miejsce magazynowania odpadów z wykorzystaniem szczelnego systemu kanalizacyjnego i odprowadzeniem wód opadowo-roztopowych do separatora substancji ropopochodnych i do osadnika, a dalej do kanalizacji deszczowej. W dniu 28.11.2021 r. wnioskodawca złożył wniosek o zawieszenie postępowania administracyjnego, uzasadniając to koniecznością uzyskania decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, w zakresie spełnienia wymogu przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Postępowanie administracyjne zostało zawieszone postanowieniem Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15.12.2021 r. znak: WOŚR-VII.6233.2.2021.DJ. Następnie pismem z dnia 24.03.2022 r. wnioskodawca zwrócił się o podjęcie postępowania, uzasadniając to uzyskaniem decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 24.03.2022 r. znak: WOŚr-VII.6220.1.47.2021.DMł. Decyzja środowiskowa została zmieniona w taki sposób, że magazynowane odpady nie będą miały kontaktu z wodami opadowymi i roztopowymi, w związku z czym nie mamy do czynienia ze ściekami przemysłowymi i koniecznością kierowania ich do kanalizacji ogólnospławnej, a wody opadowe będą kierowane bezpośrednio do gruntu. Jedyna przesłanka negatywnej opinii Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska została w ten sposób wyeliminowana, dlatego organ przychylił się do wniosku strony, że zgodnie z art. 41a ust. 4 ustawy o odpadach, mimo postanowienia wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska negatywnie opiniującego spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska, może wydać zezwolenie na zbieranie odpadów, tym bardziej że okoliczności negatywnej opinii zostały wyeliminowane. Postanowieniem z dnia 25.04.2022 r. znak: PZ.5585.34.4.2021 Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej zaopiniował pozytywnie spełnienie wymagań określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej.
Zgodnie ze wskazaniem wnioskodawcy, ustanowiono wysokość zabezpieczenia roszczeń w formie depozytu gotówkowego na kwotę 5 151,14 zł – postanowienie Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26.04.2022 r. znak: WOŚr-VII.6233.2.2021.DJ. Potwierdzenie wpłaty zabezpieczenia roszczeń zostało złożone do akt sprawy.

Do wniosku załączono oświadczenia i zaświadczenia wskazane w art. 42 ust. 3a ustawy o odpadach.

Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawy o odpadach.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków niniejszej decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.
Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin (ewentualnie organu II instancji). Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Otrzymują:
1. Pan Artur Gajewski EKO-GRUZ SYSTEM
Pełnomocnik Pani Agnieszka Lipniacka-Piaskowska
ul. Wyspiańskiego 34/1
70-497 Szczecin
2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin


 

udostępnił: WOŚr, wytworzono: 2022/05/23, odpowiedzialny/a: WOŚr, wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2022/05/23 11:02:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2022/05/23 11:02:41 nowa pozycja