Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

Praczkowski P. Agencja Handlowo-Usługowa OMEGA WGKiOŚ-IX.6233.3.2014.LR 29.01.2014 r.

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

Szczecin, 29 stycznia 2014 r.

WGKiOS-IX.6233.3.14.LR

UNP: 4357/WGKiOŚ/-XXVI/14

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 104ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267),art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), art. 28 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 5, ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Piotra Praczkowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Handlowo – Usługowa „OMEGA”  z siedzibą w Szczecinie przy ul. Spedytorskiej ½ , REGON 811896141, NIP 8511179955 w sprawie wydania zezwolenia na transport odpadów

 

 1. Zezwalam Piotrowi Praczkowskiemu na transport następujących odpadów:

13 02 05 – mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych,

13 02 08 – inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe,

13 04 01 – oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej,

13 04 03 – oleje zęzowe ze statków morskich,

13 05 06 – oleje z odwadniania olejów w separatorach,

13 05 07 – zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach.

 

 1. Transport odpadów wymienionych w punkcie I może odbywać się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Odpady wymienione w punkcie I nie będą magazynowane.

 

 1. 1. Odpady będą transportowane przy użyciu samochodowych środków transportu.

2. Transport odpadów odbywał się będzie oznakowanymi, przystosowanymi do tego celu pojazdami.

 1. Transport odpadów będzie odbywał się w sposób zgodny z  przepisami szczególnymi w zakresie transportu drogowego.
 2. Ustalam Piotra Praczkowskiego odpowiedzialnym za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania niniejszej decyzji.

 

 1. Decyzja jest ważna do dnia uzyskania wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, nie dłużej niż do dnia 23 lipca 2016 r.

 

 1. Piotr Praczkowski jest zobowiązany do:
 2. przestrzegania wszystkich zasad postępowania z odpadami, wynikających z przepisów ustawy i decyzji,
 3. prowadzenia ewidencji wytwarzanych odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249, poz. 1673).

 

U z a s a d n i e n i e

 

Wnioskodawca, Piotr Praczkowski, zwrócił się do Prezydenta Miasta Szczecin z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na transport odpadów. Wnioskodawca wykazał, że posiada możliwości organizacyjne i techniczne pozwalające mu wykonywać obowiązki związane z transportem odpadów.

Na transport odpadów wymagane jest, zgodnie z art. 28 ustawy o odpadach, zezwolenie wydawane przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy lub siedziby firmy. Wnioskodawca występuje o zezwolenie na prowadzenie transportu odpadów na terenie całego kraju. Miejsce zamieszkania Wnioskodawcy znajduje się w Szczecinie, w związku z powyższym organem właściwym do wydania zezwolenia jest Prezydent Miasta Szczecin.

            Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

            Decyzja podlega opłacie skarbowej w kwocie 616,00 (słownie: sześćset szesnaście) złotych.

 

Otrzymują:

 1. Piotr Praczkowski

Agencja Handlowo – Usługowa „OMEGA”

ul. Spedytorska 1/2

70-632 Szczecin

 1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

 1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV
udostępnił: , wytworzono: 2015/02/13, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2015/02/13 12:06:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2015/02/13 12:06:43 nowa pozycja