Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

Złomix s.c. WOŚr-VII.6233.5.2021.DJ 02.22.2021

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
Szczecin,
WOŚr-VII.6233.5.2021.DJ
UNP: 52074/WOŚr/-XXXIII/21
D E C Y Z J A

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późniejszymi zmianami)

zmieniam

na wniosek Strony, Pani Agnieszki Lipniackiej-Piaskowskiej, działającej z pełnomocnictwa na rzecz Pana Grzegorza Kołakowskiego, adres wykonywania działalności gospodarczej: Szczecin ul. Szczawiowa 54a oraz Pana Marka Zubiela, adres wykonywania działalności gospodarczej: Szczecin ul. Lubczyńska 37a, prowadzących działalność pod nazwą ZŁOMIX spółka cywilna (REGON: 812617611, NIP: 8522391802), w sprawie zmiany zezwolenia z dnia 06.09.2021 r. znak: WOŚr-VII.6233.1.2021.DJ na prowadzenie zbierania odpadów w Szczecinie przy ul. Wernyhory 17 (część działki nr 8/2 obręb 2059), w następujący sposób:

I. Do punktu I ww. decyzji wyszczególniający rodzaje odpadów przewidziane do zbierania dodaję:

- opakowania z metali 15 01 04


II. Z punktu III ww. decyzji wykreślam zdanie:

„miejsca magazynowania powinny być wyposażone w urządzenia umożliwiające wizyjny system kontroli z zapisem obrazu”.

III. Punkt IV otrzymuje brzmienie:

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Maksymalna masa odpadów magazynowana w tym samym czasie, wyrażona w Mg Maksymalna masa odpadów magazynowana w okresie roku, wyrażona w Mg
1 12 01 01 odpady z tłoczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów 10,0 60,0
2 12 01 03 odpady z tłoczenia i piłowania metali nieżelaznych 2,0 30,0
3 15 01 04 opakowania z metali 0,8 30,0
4 16 01 17 metale żelazne 10,0 100,0
5 16 01 18 metale nieżelazne 1,0 30,0
6 17 04 01 miedź, brąz, mosiądz 2,0 100,0
7 17 04 02 aluminium 4,0
100,0

8 17 04 03 ołów 0,5
5,0

9 17 04 04 cynk 1,0
10,0

10 17 04 05 żelazo i stal 50,0 2000,0
11 17 04 06 cyna 0,5 5,0
12 17 04 07 mieszaniny metali 1,0 30,0
13 19 12 02 metale żelazne 10,0
30,0

Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie
92,8 Mg
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku
2530,0 Mg
największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów

122,8 Mg/rok

Wszystkie odpady będą magazynowane w Szczecinie przy ul. Wernyhory 17 (część działki działka nr 8/2 obręb 2059). Całkowita pojemność miejsca do magazynowania odpadów wynosi 209,0 Mg.

IV. Pozostałe punkty decyzji nie podlegają zmianom.

U z a s a d n i e n i e
Decyzję wydano w oparciu o przedłożony wniosek oraz na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowiącego, że decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej który ją wydał. Powyższa zmiana dotyczy rozszerzenia zezwolenia wydanego na rzecz Złomix s.c. z dnia 06.09.2021 r. znak: WOŚr-VII.6233.1.2021.DJ, poprzez dodanie odpadu o kodzie 15 01 04 – opakowania z metali. Uznano, że dodanie odpadu o kodzie 15 01 04 w maksymalnej ilości 0,8 Mg magazynowanego w tym samym czasie, nie stanowi istotnej zmiany w rozumieniu art. 41a ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2021 r. poz. 779 z późniejszymi zmianami). W związku z powyższym wniosek nie podlega ponownemu zaopiniowaniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Do wniosku nie załączono operatu przeciwpożarowego z uwagi na fakt, że zgodnie z art. 41a ust. 8 ustawy o odpadach, przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli przez komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz wykonania operatu przeciwpożarowego nie stosuje się w przypadku zezwoleń na zbieranie odpadów, które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych.
Zezwolenie wydano po ustanowieniu w formie postanowienia z dnia 12 października 2021 r. znak: WOŚr-VII.6233.5.2021.DJ zabezpieczenia roszczeń w postaci depozytu gotówkowego. W wyniku dodania odpadu o kodzie 15 01 04, zmianie uległa największa masa odpadów które mogą być magazynowane w tym samym czasie z 122 Mg na 122,8 Mg. Powstała różnica w wysokości 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy), która została wniesiona na konto bankowe Urzędu Miasta Szczecin w dniu 14.10.2021r. Z punktu III decyzji wykreślono zdanie dotyczące obowiązku posiadania systemu wizyjnego, w związku ze zmianą art. 25 ust. 6j ustawy o odpadach, ograniczającego nakaz posiadania monitoringu w odniesieniu do odpadów palnych i niebezpiecznych. Wnioskodawca nie zbiera odpadów palnych ani niebezpiecznych.
Wnioskodawca załączył również oświadczenia o niekaralności za przestępstwa przeciwko środowisku i braku decyzji cofających zezwolenia wydane na podstawie przepisów ustawy o odpadach.
Uznano, że usankcjonowany decyzją sposób postępowania z odpadami nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością będą spełnione.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin (ewentualnie organu II instancji). Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.


Otrzymują:
1. ZŁOMIX s.c.
Na ręce pełnomocnika Pani Agnieszki Lipniackiej-Piaskowskiej
ul. Wyspiańskiego 34/1
70-497 Szczecin

2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin


 

udostępnił: WOŚr, wytworzono: 2021/11/02, odpowiedzialny/a: WOŚr, wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2021/11/02 10:50:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2021/11/02 10:50:46 nowa pozycja