Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

Fabiszewski Eugeniusz WGKiOŚ/IX/DJa/6233/41/2011 02.12.2011

Prezydent Miasta Szczecin

Szczecin, 2 grudnia 2011 r.
WGKiOŚ/IX/DJa/6233/41/2011
UNP: 64293/WGKiOŚ/-XXV/11
D E C Y Z J A

Na podstawie art. 28 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 2, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami ), po rozpatrzeniu wniosku Pana Eugeniusza Fabiszewskiego, prowadzącego działalność pod nazwą „Usługi Porządkowe” wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin pod numerem P/053614/09 ( REGON: 320697855 ), z siedzibą w Szczecinie przy ul. Pocztowej 19/10, w sprawie wydania zezwolenia na transport odpadów

I. Zezwalam Eugeniuszowi Fabiszewskiemu na transport niżej wymienionych odpadów:

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
15 01 09 Opakowania z tekstyliów
15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wy-mienione w 15 02 02
16 01 03 Zużyte opony
16 01 17 Metale żelazne
16 01 18 Metale nieżelazne
16 01 19 Tworzywa sztuczne
16 01 20 Szkło
16 01 22 Inne nie wymienione elementy
16 01 99 Inne nie wymienione odpady
16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
16 03 04 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80
16 03 06 Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80
16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
16 05 09 Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08
16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)
16 06 05 Inne baterie i akumulatory
16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 Gruz ceglany
17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg
17 01 82 Inne nie wymienione odpady
17 02 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych
17 02 01 Drewno
17 02 02 Szkło
17 02 03 Tworzywa sztuczne
17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
17 03 80 Odpadowa papa
17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz
17 04 02 Aluminium
17 04 03 Ołów
17 04 04 Cynk
17 04 05 Żelazo i stal
17 04 06 Cyna
17 04 07 Mieszaniny metali
17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05
17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 19 10 01 Odpady żelaza i stali
19 10 02 Odpady metali nieżelaznych
19 12 01 Papier i tektura
19 12 02 Metale żelazne
19 12 03 Metale nieżelazne
19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma
19 12 05 Szkło
19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
19 12 08 Tekstylia
19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie)
19 12 10 Odpady palne (paliwo alternatywne)
19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymie-nione w 19 12 11
20 01 01 Papier i tektura
20 01 02 Szkło
20 01 08 - odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 Odzież
20 01 11 Tekstylia
20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne
20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 39 - tworzywa sztuczne
20 01 40 – metale
20 01 99 - inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 - gleba i ziemia w tym kamienie
20 02 03 - inne odpady nie ulegające biodegradacji
20 03 01 - niesegregowane odpady komunalne
20 03 02 - odpady z targowisk
20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 07 - odpady wielkogabarytowe
20 03 99 - odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

II. Transport odpadów może odbywać się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

III. Określam następujące sposoby transportu odpadów:

1. odpady będą transportowane przy użyciu własnych lub wynajmowanych samochodowych środków transportu,
2. transport odpadów odbywał się będzie przystosowanymi do tego celu pojazdami,
3. transport odpadów musi być zgodny z przepisami szczególnymi dotyczącymi ruchu drogowego i przewozu odpadów.


IV. Eugeniusz Fabiszewski jest zobowiązany do:
1. przestrzegania wszystkich zasad postępowania z odpadami, wynikających z przepisów ustawy o odpadach i niniejszej decyzji,
2. prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 36 ustawy o odpadach oraz z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia.2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. Nr 249, poz. 1673 ),
3. przekazywania odpadów wyłącznie podmiotom wskazanym przez zlecającego usługę transportu.

V. Ustalam Eugeniusza Fabiszewskiego odpowiedzialnego za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji.

VI. Decyzja jest ważna do dnia 30 listopada 2021 roku.
 

U z a s a d n i e n i e
Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku, sporządzonego zgodnie z art. 28 ust.4 ustawy o odpadach. Wnioskodawca Pan Eugeniusz Fabiszewski zwrócił się do Prezydenta Miasta Szczecin z wnioskiem o wydanie zezwolenia na transport odpadów. Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 13 ustawy o odpadach, prowadzący działalność wyłącznie w zakresie transportu odpadów nie jest posiadaczem odpadów, a świadczy tylko usługę transportu.

Przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 30 ustawy o odpadach.
W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków decyzji, należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.
Uznano, że prowadzona działalność nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Otrzymują:
1. Pan Eugeniusz Fabiszewski
„Usługi Porządkowe”
ul. Pocztowa 19/10
70 – 361 Szczecin

2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70 – 540 Szczecin

3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony ŚrodowiskaPREZYDENT MIASTA SZCZECIN
Szczecin, 23 grudnia 2015 r.
WGKiOŚ-XIV.6233.53.2015.DJ
UNP: 84335/WGKiOŚ/-XXXVI/15

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami)

zmieniam
na wniosek Strony decyzję ostateczną Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 grudnia 2011 r. znak: WGKiOŚ/IX/DJa/6233/41/2011 – zezwolenie na transport odpadów, wydaną na rzecz Pana Eugeniusza Fabiszewskiego prowadzącego działalność pod nazwą „Usługi Porządkowe” ( NIP: 8521215115, REGON: 320697855), z siedzibą w Szczecinie przy ul. Pocztowej 19/10, w następujący sposób:

I. Do punktu I ww. decyzji wyszczególniającego rodzaje odpadów przewidziane do transportu dodaję:

- 20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 20 01 37


II. Pozostałe punkty decyzji nie podlegają zmianom.

U z a s a d n i e n i e

Decyzję wydano w oparciu o przedłożony wniosek oraz na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowiącego, że decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej który ja wydał. Powyższa zmiana dotyczy dodania nowego rodzaju odpadu przewidzianego do transportu.
Uznano, że usankcjonowany decyzją sposób postępowania z odpadami nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością będą spełnione.
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:
1. Pan Eugeniusz Fabiszewski
„Usługi Porządkowe”
ul. Pocztowa 19/10
70-361 Szczecin
2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin
3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin


ul. Wały Chrobrego 4
70 – 502 Szczecin
 

 

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2016/03/24, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2016/03/24 11:03:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2016/03/24 11:03:50 nowa pozycja