Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

TOM Elektrorecykling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 03.01.2018 r. WGKiOŚ-II.6233.79.2017.LR

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

Szczecin, 03 stycznia 2018 r.

WGKiOŚ-II.6233.79.2017.LR

UNP: 78820/WGKiOŚ/-XXXIII/17

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

 

zmieniam

 

na wniosek Strony, decyzję ostateczną Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30.12.2014 r. znak: WUCiP-I.6233.70.2014.LR (zmiana z dnia 27.03.2015 r. znak: WUCiP-I.6233.35.2015.LR, z dnia 28.06.2016 r. znak: WGKiOŚ-II.6233.70.2016.DJ i z dnia 08.07.2016 r. znak: WGKiOŚ-II.6233.70-1.2016.DJ), zezwalającą na zbieranie odpadów, wydaną na rzecz TOM Elektrorecykling spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul. Pomorskiej nr 112, KRS 369825, REGON 320926327, NIP 9552300437w następujący sposób:

 

  1. W punkcie II. ww. decyzji tired 3 otrzymuje brzmienie:
  2. „-zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być magazynowany selektywnie, luzem w wyznaczonym miejscu placu magazynowego, na utwardzonej, szczelnej powierzchni, w sposób zabezpieczony przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych przy pomocy plandeki lub w budynku magazynowym, luzem albo w pojemnikach, w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 11.09.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688), a w szczególności:
  3. zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z innymi odpadami,
  4. zakazuje się zbierania niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu,
  5. miejsca, w których jest magazynowany zużyty sprzęt , wyposaża się w:

-  zadaszenie zapobiegające oddziaływaniu czynników atmosferycznych oraz, w przypadku  zużytego sprzętu zawierającego substancje ciekłe, które podczas uszkodzenia zużytego sprzętu mogą spowodować niekontrolowane wycieki do środowiska - w nieprzepuszczalne podłoża wraz z urządzeniami do likwidacji wycieków oraz, w stosownym przypadku, odstojnikami i odolejaczami;

- utwardzone podłoże;

-  zabezpieczenie uniemożliwiające dostęp osobom postronnym

            d) przekazania zebranego zużytego sprzętu prowadzącemu zakład przetwarzania posiadającemu decyzję             w zakresie gospodarki odpadami zezwalającą na przetwarzanie zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu             należącego do grupy sprzętu określonej w załączniku nr 1 do ustawy.

            e) dopuszcza się przekazanie zebranego zużytego sprzętu prowadzącemu zakład przetwarzania za pośrednictwem innego zbierającego zużyty sprzęt.

            f) zbierający zużyty sprzęt przed przekazaniem zużytego sprzętu prowadzącemu zakład przetwarzania             zapewnia, w miarę możliwości, wyselekcjonowanie w punkcie zbierania zużytego sprzętu przeznaczonego do przygotowania do ponownego użycia.

            g) zbieranie i transport zużytego sprzętu odbywają się w warunkach optymalnych do przygotowania go do ponownego użycia, recyklingu oraz innych niż recykling procesów odzysku, w tym ograniczenia rozprzestrzeniania się niebezpiecznych substancji.

            h) zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany do przekazania Prezydentowi Miasta Szczecin, w terminie 30 dni od dnia podjęcia działalności, informacji zawierającej:

                 - imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby zbierającego zużyty sprzęt;

                 - adresy punktów zbierania zużytego sprzętu , z wyłączeniem punktów sprzedaży sprzętu oraz punktów serwisowych.

            i) przypadku zmiany danych zawartych w informacji, o której mowa w ust. 1, zbierający sprzęt jest obowiązany do poinformowania o tym Prezydenta Miasta Szczecin, w terminie 30 dni od dnia wystąpienia zmiany.

            j) zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany do poinformowania Prezydenta Miasta Szczecin o zakończeniu             działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia trwałego zaprzestania jej wykonywania.”

 

  1.       W punkcie II decyzji tired 4 i 5 wyrażenie „pod wiatą magazynową” zastępuje się wyrażeniem: „w budynku magazynowym oraz na utwardzonym placu magazynowym w sposób zabezpieczony przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych”.
  2.       Pozostałe punkty decyzji nie podlegają zmianom.

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

Decyzję wydano w oparciu o przedłożony wniosek oraz przywołany na wstępie przepis.

Wnioskodawca wystąpił o zmianę posiadanego zezwolenia poprzez dostosowanie jej zapisów do przepisami ustawy z dnia 11.09.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688)oraz reorganizacją miejsc magazynowania zbieranych odpadów.

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się  za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

 

 

Otrzymują:

  1. TOM Elektrorecykling sp. z o. o.

ul. Pomorska 112

70-812 Szczecin.

  1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

  1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektorat

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2018/06/21, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2018/06/21 13:23:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2018/06/21 13:23:38 nowa pozycja