Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

TOM sp. z o. o. - transport - WGKiOŚ-II.6233.7.2017.LR - 24.01.2017 r.

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

Szczecin, 24 stycznia 2017 r.

WGKiOS-II.6233.7.2017.LR

UNP: 1916/WGKiOŚ/-XXXVI/17

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 104ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), art. 28 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 5, ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku TOM spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul. Pomorskiej nr 112, REGON 005456928, NIP 8510305895, KRS 118719 w sprawie wydania zezwolenia na transport odpadów

 

 1. Zezwalam TOM sp. z o. o. na transport następujących odpadów:

 

 

Lp.

Nazwa odpadu

Kod

1.

Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)

02 01 04

2.

Odpady metalowe

02 01 10

3.

Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury

03 03 07

4.

Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu

03 03 08

5.

Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)

04 02 09

6.

Inne niewymienione odpady

04 02 99

7.

Odpady tworzyw sztucznych

07 02 13

8.

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy

07 02 80

9.

Inne niewymienione odpady

07 02 99

10.

Wybrakowane wyroby żeliwne

10 09 80

11.

Inne niewymienione odpady

10 09 99

12.

Zgary i żużle odlewnicze

10 10 03

13.

Inne niewymienione odpady

11 01 99

14.

Cynk twardy

11 05 01

15.

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów

12 01 01

16.

Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów

12 01 02

17.

Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych

12 01 03

18.

Cząstki i pyły metali nieżelaznych

12 01 04

19.

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych

12 01 05

20.

Inne niewymienione odpady

12 01 99

21.

Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

13 02 08*

22.

Opakowania z papieru i tektury

15 01 01

23.

Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 02

24.

Opakowania z drewna

15 01 03

25.

Opakowania z metali

15 01 04

26.

Opakowania wielomateriałowe

15 01 05

27.

Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 06

28.

Opakowania ze szkła

15 01 07

29.

Opakowania z tekstyliów

15 01 09

30.

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

15 01 10*

31.

Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

15 01 11*

32.

Zużyte opony

16 01 03

33.

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy

16 01 04*

34.

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów 

16 01 06

35.

Zbiorniki na gaz skroplony

16 01 16

36.

Metale żelazne

16 01 17

37.

Metale nieżelazne

16 01 18

38.

Tworzywa sztuczne

16 01 19

39.

Szkło

16 01 20

40.

Inne niewymienione odpady

16 01 99

41.

Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC

16 02 11*

42.

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy 5)inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

16 02 13*

43.

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

16 02 14

44.

Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń

16 02 15*

45.

Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

16 02 16

46.

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80

16 03 04

47.

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80

16 03 06

48.

Baterie i akumulatory ołowiowe

 16 06 01*

49.

Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

16 06 02*

50.

Baterie zawierające rtęć

16 06 03*

51.

Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)

16 06 04

52.

Inne baterie i akumulatory

16 06 05

53.

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 01

54.

Gruz ceglany

17 01 02

55.

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 01 07

56.

Odpady z remontów i przebudowy dróg

17 01 81

57.

Inne niewymienione odpady

17 01 82

58.

Drewno

17 02 01

59.

Szkło

17 02 02

60.

Tworzywa sztuczne

17 02 03

61.

Miedź, brąz, mosiądz

17 04 01

62.

Aluminium

17 04 02

63.

Ołów

17 04 03

64.

Cynk

17 04 04

65.

Żelazo i stal

17 04 05

66.

Cyna

17 04 06

67.

Mieszaniny metali

17 04 07

68.

Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 04 11

69.

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

17 05 04

70.

Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych

19 01 02

71.

Odpady żelaza i stali

19 10 01

72.

Odpady metali nieżelaznych

19 10 02

73.

Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03

19 10 04

74.

Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05

19 10 06

75.

Papier i tektura

19 12 01

76.

Metale żelazne

19 12 02

77.

Metale nieżelazne

19 12 03

78.

Tworzywa sztuczne i guma

19 12 04

79.

Szkło

19 12 05

80.

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06

19 12 07

81.

Tekstylia

19 12 08

82.

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne

19 12 11*

83.

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

19 12 12

84.

Papier i tektura

20 01 01

85.

Szkło

20 01 02

86.

Tekstylia

20 01 11

87.

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 21*

88.

Urządzenia zawierające freony

20 01 23

89.

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 33*

90.

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 34

91.

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 5)

20 01 35*

92.

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 36

93.

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 38

94.

Tworzywa sztuczne

20 01 39

95.

Metale

20 01 40

96.

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 01 99

 

 

 1. Transport odpadów wymienionych w punkcie I może odbywać się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Odpady wymienione w punkcie I nie będą magazynowane.

 

 1. 1. Odpady będą transportowane przy użyciu własnych środków transportu.

2. Transport odpadów odbywał się będzie oznakowanymi, przystosowanymi do tego celu pojazdami.

 1. Transport odpadów będzie odbywał się w sposób zgodny z  przepisami szczególnymi w zakresie transportu drogowego.

 

 1. Ustalam TOM sp. z o. o. odpowiedzialnym za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania niniejszej decyzji.

 

 1. Decyzja jest ważna do dnia uzyskania wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, nie dłużej niż do dnia 23 stycznia  2027 r.

 

 1. TOM sp. z o. o. jest zobowiązana do:
 2. przestrzegania wszystkich zasad postępowania z odpadami, wynikających z przepisów ustawy i decyzji,
 3. prowadzenia ewidencji wytwarzanych odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1973).

 

U z a s a d n i e n i e

 

 

Wnioskodawca, TOM sp. z o. o. zwróciła się do Prezydenta Miasta Szczecin z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na transport odpadów. Wnioskodawca wykazał, że posiada możliwości organizacyjne i techniczne pozwalające jej wykonywać obowiązki związane z transportem odpadów.

Na transport odpadów wymagane jest, zgodnie z art. 28 ustawy o odpadach, zezwolenie wydawane przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy lub siedziby firmy. Wnioskodawca występuje o zezwolenie na prowadzenie transportu odpadów na terenie całego kraju. Siedziba Wnioskodawcy znajduje się  na terenie Gminy Miasto Szczecin, w związku z powyższym organem właściwym do wydania zezwolenia jest Prezydent Miasta Szczecin.

            Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

            Decyzja podlega opłacie skarbowej w kwocie 616,00 (słownie: sześćset szesnaście) złotych.

 

Otrzymują:

 1. TOM sp. z o. o.

ul. Pomorska 112

70-812 Szczecin

 1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

 1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2017/03/06, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2017/03/06 09:42:59
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2017/03/06 09:42:59 nowa pozycja