Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zwierzęta

Wyciąg z regulaminu utrzymania czystościi porządku w zakresie dotyczącym zwierząt domowych i gospodarskich

Wyciąg z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin w zakresie dotyczącym zwierząt domowych i gospodarskich.

(Uchwała NR XVI/534/20 Rady Miasta Szczecinz dnia 9 kwietnia 2020 r.w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy MiastoSzczecin)
 

Rozdział 8.


Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniemlub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnegoużytku
§ 27. 1. Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do zachowania środkówostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, abyzwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia, nie zakłócały spokoju domowego, a zwłaszcza ciszynocnej.
2. Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do sprawowania nad nimiwłaściwej opieki, w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru w miejscach publicznych.
3. Dozór nad psami oraz innymi zwierzętami domowymi poza miejscem ich stałego utrzymania,winien być adekwatny do gatunku, rasy i cech osobniczych, a także niekolidujący z przeznaczeniemdanego obiektu czy terenu, gdzie zwierzę zostało wprowadzone.
4. W miejscach publicznych zwierzęta domowe mogą przebywać wyłącznie pod nadzorem osoby,która jest zdolna do sprawowania kontroli nad zachowaniem zwierzęcia.
5. Właściciele i opiekunowie wyprowadzający psy w miejsca publiczne, zobowiązani są dostosowania poniższych zasad:
1) pies winien być prowadzony na smyczy z zastrzeżeniem pkt 2;
2) zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko wówczas, gdy pies ma założony kaganiec, a osobanadzorująca psa, ma możliwość sprawowania nad nim pełnej kontroli, oznaczającej oczekiwanąreakcję psa na komendę opiekuna w każdej sytuacji, z zastrzeżeniem pkt 3;
3) psy należące do ras uznawanych za agresywne zgodnie z rozporządzeniem Ministra SprawWewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanychza agresywne oraz mieszańce tych ras, a także psy, które zachowują się agresywnie w stosunku doludzi lub innych zwierząt, należy prowadzić w kagańcu i na smyczy;
4) pies zwolniony ze smyczy powinien być prowadzony bezpośrednio przy osobie nadzorującejzwierzę, z zastrzeżeniem pkt 5 i 6;
5) na terenach otwartych i o małym natężeniu ruchu pieszych, pies nie musi być prowadzonybezpośrednio przy osobie nadzorującej zwierzę. W tym przypadku pies musi mieć założonykaganiec;
6) psy mogą być zwolnione ze smyczy oraz pozbawione kagańca w miejscach ogrodzonychprzeznaczonych na wybiegi dla psów, z wyłączeniem psów wskazanych w pkt 3;
7) właściciele i opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do podjęcia środków chroniącychosoby trzecie przed niechcianym bezpośrednim kontaktem ze zwierzęciem.
6. Obowiązek nakładania kagańca, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 – 5, nie dotyczy psów:
1) u których występują przeciwwskazania:
a) anatomiczne,
b) zdrowotne;
2) szczeniaków do 9 m-ca życia.
7. Przeciwwskazania, o których mowa w ust. 6 pkt 1, winny być potwierdzone przez lekarzaweterynarii w książeczce zdrowia psa lub na stosownym zaświadczeniu.

8. Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do niezwłocznego uprzątnięciazanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta domowe w miejscach publicznych oraz na terenachprzeznaczonych do wspólnego użytku.
9. W miejscach publicznych, na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, właścicielei opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do przestrzegania zapisów porządkowychustanowionych przez zarządców tych terenów.
10. Przepisy ust. 3-8 nie dotyczą funkcjonariuszy organów powołanych do ochrony bezpieczeństwapublicznego na służbie, osób niewidomych lub niedowidzących korzystających z psów przewodnikóworaz osób niepełnosprawnych korzystających z psów asystujących.


Rozdział 10


Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 28. 1. Na terenie Gminy Miasto Szczecin zabrania się chowu zwierząt gospodarskich,
z wyjątkiem:
1) istniejących w dniu wejścia w życie regulaminu:
a) gospodarstw rolnych w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym,
b) działów specjalnych produkcji rolnej, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatkudochodowym od osób fizycznych;
2) przydomowego chowu drobiu, pszczół oraz królików i szynszyli - wyłącznie na działkachzabudowanych budynkami jednorodzinnymi wolnostojącymi, mieszczącymi jeden lokalmieszkalny.
2. Chów zwierząt gospodarskich powinien być usytuowany i prowadzony w sposób:
1) nie pogarszający warunków zdrowotnych ludzi;
2) nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi;
3) nie powodujący zanieczyszczania powietrza, gleby i wody.
3. Pomieszczenia inwentarskie dla drobiu, królików i szynszyli oraz teren ich chowu, za wyjątkiemdziałów specjalnych produkcji rolnej, o których mowa w ust.1 pkt 1 lit. b, powinny być tak usytuowane,aby odległość w linii prostej od ich najbardziej na zewnątrz wysuniętego krańca lub ogrodzeniawybiegu do granicy nieruchomości położonej w najbliższym sąsiedztwie prowadzonego chowu,wynosiła co najmniej:
1) 30 m dla posesji sąsiedniej zabudowanej budynkiem jednorodzinnym wolnostojącym;
2) 100 m dla posesji sąsiedniej zabudowanej budynkiem wielorodzinnym lub innym obiektemprzeznaczonym na stały pobyt ludzi.
4. Pnie pszczele powinny znajdować się w odległości co najmniej 100 m od granicy posesjisąsiedniej zabudowanej budynkiem mieszkalnym lub innym obiektem przeznaczonym na stały pobytludzi, położonej w najbliższym sąsiedztwie pasieki oraz co najmniej 30 m od dróg publicznych.
Odległości te mogą ulec zmniejszeniu do 10 m przez wybudowanie na granicy lokalizacji pasiekitrwałej przegrody w postaci szczelnego parkanu lub żywopłotu o wysokości nie mniejszej niż 3 m.
5. Wybiegi dla zwierząt gospodarskich muszą być odpowiednio ogrodzone, w sposób
uniemożliwiający przedostanie się zwierząt na zewnątrz tych obiektów.
6. Zabrania się:
1) w przypadkach, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem działów specjalnych produkcji rolnej,
utrzymywania zwierząt w ilości większej niż:
a) drób – 20 sztuk,
b) króliki – 20 sztuk,
c) szynszyle – 20 sztuk,
d) pnie pszczele – 5 sztuk, a w liczbie większej – za zgodą właścicieli nieruchomości sąsiednichi po zawiadomieniu Prezydenta Miasta Szczecin;
2) chowu i hodowli strusi.
§ 29. Zabrania się chowu zwierząt gospodarskich:
1) wewnątrz mieszkań i pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi;
2) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu, w szczególności takich jak strychy, piwnice,komórki, garaże, balkony;
3) na nieruchomościach wpisanych na podstawie odrębnych przepisów przez właściwe organy dorejestru zabytków.
§ 30. Regulamin, z zastrzeżeniem § 28 ust. 2 i 5, nie ma zastosowania do chowu zwierzątgospodarskich na terenie:
1) rodzinnych ogrodów działkowych,
2) zakładów weterynaryjnych, zwierzyńców, schronisk dla zwierząt oraz cyrków, klubów sportowychlub ośrodków hipoterapii,
3) pozostających we władaniu jednostek lub instytucji wojskowych, organów policji, służb
porządkowych i ratowniczych,
4) instytucji, pracowni i laboratoriów doświadczalnych lub serologicznych dla celów naukowych,
5) pasiek zlokalizowanych na terenach położonych co najmniej 300 metrów od zabudowańmieszkalnych lub obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi, w sadach przydomowych,w lasach na obrzeżach miasta, a także na posesjach zabudowanych budynkamiwielopokoleniowymi, z zastrzeżeniem § 29.
§ 31. Deratyzację przeprowadza się corocznie na całym obszarze Miasta Szczecin, w następującychterminach od 15 do 30 kwietnia oraz od 15 do 30 września.
 

udostępnił: Wydział Ochrony Środowiska, wytworzono: 2022/01/11, odpowiedzialny/a: Dariusz Matejski, wprowadził/a: Magdalena Kucharzyk, dnia: 2022/01/11 13:53:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Magdalena Kucharzyk 2022/01/11 13:53:38 modyfikacja wartości
Michał Górski 2009/07/27 09:34:15 modyfikacja wartości
Michał Górski 2008/08/06 11:34:51 modyfikacja wartości
Michał Górski 2007/10/18 12:22:00 modyfikacja wartości
Michał Górski 2007/08/30 09:57:32 modyfikacja wartości
Michał Górski 2007/03/16 10:49:23 modyfikacja wartości
Michał Górski 2006/06/02 15:14:24 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/05/23 14:01:57 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/05/23 14:00:35 nowa pozycja