Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zwierzęta

Wyciąg z regulaminu utrzymania czystościi porządku - uchwała RM Nr LXIII/1175/06 (zwierzęta)

Wyciąg z uchwały nr LXIII/1175/06 Rady Miasta Szczecin
z dnia 16 października 2006 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin

(zm. uchwałą nr X/301/07 RM z 11.06.2007 r., nr XIV/382/07 z 29.10.2007 r., uchwałą nr XXVII/696/08 RM z 27.10.2008 r.)

Na podstawie art. 4 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008), po zasięgnięciu opinii Państwowe-go Powiatowego Inspektora Sanitarnego; Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

(…)


Rozdział VII
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 20. 1. Utrzymujący zwierzęta domowe ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie utrzymywanych zwierząt i mają obowiązek stałego i skutecznego dozoru nad nimi.
2. Utrzymujący zwierzęta domowe są zobowiązani do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi i innych zwierząt oraz do dołożenia starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia i nie zakłócały spokoju domowego, a zwłaszcza ciszy nocnej.
3. Właściciel psa, który zamieszkuje w Szczecinie, zobowiązany jest dokonać jego rejestracji oraz trwale go oznakować, poprzez wszczepienie mu pod skórę elektronicznego mikroprocesora.
4. Obowiązek wynikający z ust. 3:
1) w przypadku psa młodego należy wykonać pomiędzy 3 a 4 miesiącem życia,
2) w przypadku wejścia w posiadanie psa dorosłego należy wykonać w terminie 30 dni od dnia nabycia psa.
5. Rejestracja oraz znakowanie psów wykonywane są bezpłatnie w wyznaczonych lecznicach weterynaryjnych, zaś psów bezpańskich w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie.
6. Przepis ust. 3 nie obowiązuje właścicieli psów zrzeszonych w Związku Kynologicznym w Polsce Oddział w Szczecinie, którzy dokonują rejestracji oraz trwałego oznakowania psa na zasadach obowiązujących w Związku.
7. W przypadku utraty psa lub jego zbycia właściciel jest zobowiązany do wyrejestrowania go u inkasenta podatku od posiadania psa w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania tego obowiązku.
8. Właściciel nieruchomości, po której pies porusza się swobodnie, ma obowiązek dopilnować, by jego zachowanie nie było uciążliwe dla osób trzecich oraz zobowiązany jest zabezpieczyć nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa poza jej granice i umieścić w widocznym miejscu tabliczkę ostrzegawczą z napisem „Uwaga! Pies!” lub tabliczkę z rysunkiem psa.
9. W miejscu przeznaczonym do użytku publicznego psy należy prowadzić na smyczy.
10. W miejscu przeznaczonym do użytku publicznego psy ras uznawanych za agresywne na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687) oraz mieszańce tych ras lub inne, zachowujące się agresywnie, należy zabezpieczyć poprzez smycz i kaganiec.
11. Psy , o których mowa w ust. 10, winny być prowadzone wyłącznie przez osoby dorosłe, w sposób zapewniający sprawowanie nad nimi całkowitej kontroli.
12. Psy mogą być zwolnione ze smyczy oraz pozbawione kagańca w miejscach ogrodzonych, przeznaczonych na wybiegi.
13. Właściciele i opiekunowie psów mają obowiązek towarzyszenia zwierzętom na spacerze oraz stałego nadzorowania ich zachowania. Osoby trzecie nie mogą być narażone na bezpośredni kontakt ze zwierzęciem bez wyraźnego przyzwolenia.
14. Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do niezwłocznego uprzątnięcia zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego.
15. Zabrania się wprowadzania zwierząt domowych:
1) do miejsc wydzielonych do zabawy dla dzieci,
2) do pomieszczeń użyteczności publicznej,
3) na obiekty sportowe, z wyjątkiem imprez organizowanych z udziałem zwierząt,
4) na teren cmentarzy komunalnych.
16. Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani stosować się do zakazów wprowadzania psów lub innych zwierząt do lokali, budynków lub na określone tereny prywatne czy publiczne, wydanych przez właścicieli lub zarządców tych lokali, budynków lub terenów.
17. Przepisy ust. 14, 15 i 16 nie dotyczą osób niewidomych, korzystających z psów – przewodników oraz osób niepełnosprawnych, korzystających z psów asystujących.”
18. Wprowadza się zakaz handlu zwierzętami na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, np. ulice, place, targowiska, parki, zieleńce, ogrody działkowe, giełdy samochodowe, a także miejsca przeznaczone na cele wypoczynkowe, zdrowotne i estetyczne, np. spacerowe tereny leśne, stadiony sportowe, place zabaw, itp. Zakaz nie dotyczy sprzedaży prowadzonej przez Zakład Usług Komunalnych - Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie, sklepy zoologiczne, związki zrzeszające hodowców zwierząt oraz przez wystawców podczas wystaw zwierząt.

Rozdział VIII Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich
na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 21. l. Na terenie Miasta Szczecina zabrania się chowu zwierząt gospodarskich, z wyjątkiem:
l) istniejących w dniu wejścia w życie regulaminu gospodarstw rolnych, w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 1993r Nr 94 poz. 431 z późno zm.) oraz działów specjalnych produkcji rolnej, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r Nr 14 poz. 176),
2) przydomowego chowu drobiu, gołębi, pszczół oraz królików i szynszyli - wyłącznie na działkach zabudowanych budynkami jednorodzinnymi wolnostojącymi, mieszczącymi jeden lokal mieszkalny,
3) (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 17.11.2006 r., znak: NK.4.MN.0911-82/2006 Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 21 ust. 1 pkt 3 uchwały).
2. Chów zwierząt gospodarskich powinien być usytuowany i prowadzony:
1) w sposób nie pogarszający warunków zdrowotnych ludzi,
2) niepowodujący zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi,
3) w sposób nie powodujący zanieczyszczania powietrza, gleby i wody.
3. Pomieszczenia inwentarskie dla drobiu, gołębi, królików i szynszyli oraz teren ich chowu, za wyjątkiem działów specjalnych produkcji rolnej, o których mowa w ust.1 pkt 1, powinny być tak usytuowane, aby odległość w linii prostej od ich najbardziej na zewnątrz wysuniętego krańca lub ogrodzenia wybiegu do granicy nieruchomości położonej w najbliższym sąsiedztwie prowadzonego chowu, wynosiła co najmniej:
1) 30 m dla posesji zabudowanej budynkiem jednorodzinnym wolnostojącym,
2) 100 m dla posesji zabudowanej budynkiem wielorodzinnym lub innym obiektem przeznaczonym na stały pobyt ludzi.
4. Pnie pszczele powinny znajdować się w odległości co najmniej 100 m od granicy posesji zabudowanej budynkiem mieszkalnym lub innym obiektem przeznaczonym na stały pobyt ludzi, położonym w najbliższym sąsiedztwie pasieki oraz co najmniej 30 m od dróg publicznych.
5. Wybiegi dla zwierząt gospodarskich muszą być odpowiednio ogrodzone, w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząt na zewnątrz tych obiektów.
6. Zabrania się:
1) w przypadkach, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem działów specjalnych produkcji rolnej, utrzymywania zwierząt, w ilości większej niż:
a) drób - 20 sztuk,
b) gołębie - 20 sztuk,
c) króliki - 20 sztuk,
d) szynszyle - 20 sztuk,
e) pnie pszczele - 5 sztuk;
2) chowu i hodowli strusi.
7. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i w innych miejscach publicznych.
8. Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, teren ich chowu i bezpośrednie jego otoczenie powinny być utrzymane w należytej czystości i porządku.
9. Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich powinny mieć dostateczne oświetlenie, zabezpieczenie przed dostępem gryzoni oraz posiadać nieprzepuszczalne podłoża, a w oknach siatki przeciw owadom. Pomieszczenia te powinny być systematycznie bielone oraz odszczurzane, a także odmuszane w okresie wiosny, lata i jesieni.
10. Z pomieszczeń, w których przebywają zwierzęta, gnojowica powinna być odprowadzana za pomocą szczelnych urządzeń kanalizacyjnych do szczelnych i zamkniętych zbiorników. Gnojowica nie może zanieczyszczać wody lub gleby.
11. Obornik i inne nieczystości pochodzące z chowu zwierząt, gromadzone poza pomieszczeniami dla zwierząt, muszą być składowane w miejscach o nieprzepuszczalnym podłożu, oddalonych co najmniej 30 m od granicy posesji zabudowanej budynkiem mieszkalnym lub innym obiektem przeznaczonym na stały pobyt ludzi; odległość ta nie dotyczy miejsca zamieszkania hodowcy.
§ 22. Zabrania się chowu zwierząt gospodarskich:
1) wewnątrz mieszkań i pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi,
2) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu, w szczególności takich jak strychy, piwnice, komórki, garaże, balkony,
3) na nieruchomościach wpisanych na podstawie odrębnych przepisów przez właściwe organy do rejestru zabytków.
§ 23. Regulamin, z zastrzeżeniem § 21 ust. 2, 5, 7, 8, 10, 11, nie ma zastosowania do chowu zwierząt gospodarskich na terenie:
l) ogrodów działkowych,
2) zakładów weterynaryjnych, zwierzyńców, schronisk dla zwierząt oraz cyrków, klubów sportowych lub ośrodków hipoterapii,
3) pozostającym we władaniu jednostek lub instytucji wojskowych, organów policji, służb porządkowych i ratowniczych,
4) instytucji, pracowni i laboratoriów doświadczalnych lub serologicznych dla celów naukowych.

udostępnił: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrona Środowiska, wytworzono: 2006/05/23, odpowiedzialny/a: Dariusz Matejski, wprowadził/a: Michał Górski, dnia: 2009/07/27 09:34:15
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Michał Górski 2009/07/27 09:34:15 modyfikacja wartości
Michał Górski 2008/08/06 11:34:51 modyfikacja wartości
Michał Górski 2007/10/18 12:22:00 modyfikacja wartości
Michał Górski 2007/08/30 09:57:32 modyfikacja wartości
Michał Górski 2007/03/16 10:49:23 modyfikacja wartości
Michał Górski 2006/06/02 15:14:24 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/05/23 14:01:57 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/05/23 14:00:35 nowa pozycja