Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zwierzęta

Obowiązki właściciela psa w Szczecinie

OBOWIĄZKI  WŁAŚCICIELA PSA W SZCZECINIE

 

I. Trzymanie zwierząt w mieście, związane jest obowiązkami zawartymi w Rozdziale 8 Uchwały Nr XVI/534/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin, zatytułowanym:
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 27. 1. Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia, nie zakłócały spokoju domowego, a zwłaszcza ciszy nocnej.
2. Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru w miejscach publicznych.
3. Dozór nad psami oraz innymi zwierzętami domowymi poza miejscem ich stałego utrzymania, winien być adekwatny do gatunku, rasy i cech osobniczych, a także niekolidujący z przeznaczeniem danego obiektu czy terenu, gdzie zwierzę zostało wprowadzone.
4. W miejscach publicznych zwierzęta domowe mogą przebywać wyłącznie pod nadzorem osoby, która jest zdolna do sprawowania kontroli nad zachowaniem zwierzęcia.
5. Właściciele i opiekunowie wyprowadzający psy w miejsca publiczne, zobowiązani są do stosowania poniższych zasad:
1) pies winien być prowadzony na smyczy z zastrzeżeniem pkt 2;
2) zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko wówczas, gdy pies ma założony kaganiec, a osoba nadzorująca psa, ma możliwość sprawowania nad nim pełnej kontroli, oznaczającej oczekiwaną reakcję psa na komendę opiekuna w każdej sytuacji, z zastrzeżeniem pkt 3;
3) psy należące do ras uznawanych za agresywne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne oraz mieszańce tych ras, a także psy, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi lub innych zwierząt, należy prowadzić w kagańcu i na smyczy;
4) pies zwolniony ze smyczy powinien być prowadzony bezpośrednio przy osobie nadzorującej zwierzę, z zastrzeżeniem pkt 5 i 6;
5) na terenach otwartych i o małym natężeniu ruchu pieszych, pies nie musi być prowadzony bezpośrednio przy osobie nadzorującej zwierzę. W tym przypadku pies musi mieć założony kaganiec;
6) psy mogą być zwolnione ze smyczy oraz pozbawione kagańca w miejscach ogrodzonych przeznaczonych na wybiegi dla psów, z wyłączeniem psów wskazanych w pkt 3;
7) właściciele i opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do podjęcia środków chroniących osoby trzecie przed niechcianym bezpośrednim kontaktem ze zwierzęciem.
6. Obowiązek nakładania kagańca, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 – 5, nie dotyczy psów:
1) u których występują przeciwwskazania:
a) anatomiczne,
b) zdrowotne;
2) szczeniaków do 9 m-ca życia.
7. Przeciwwskazania, o których mowa w ust. 6 pkt 1, winny być potwierdzone przez lekarza weterynarii w książeczce zdrowia psa lub na stosownym zaświadczeniu.

8. Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do niezwłocznego uprzątnięcia zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta domowe w miejscach publicznych oraz na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku.
9. W miejscach publicznych, na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, właściciele i opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do przestrzegania zapisów porządkowych ustanowionych przez zarządców tych terenów.
10. Przepisy ust. 3-8 nie dotyczą funkcjonariuszy organów powołanych do ochrony bezpieczeństwa publicznego na służbie, osób niewidomych lub niedowidzących korzystających z psów przewodników oraz osób niepełnosprawnych korzystających z psów asystujących.

II.  Humanitarne traktowanie
Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania. Znęcanie się nad zwierzętami oraz nieuzasadnione lub niehumanitarne ich zabijanie jest karane. Są to fundamentalne zasady ochrony zwierząt.

Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. wskazuje:

• Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.
• Zabrania sie trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwość niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.                           

• Znęcanie się nad zwierzętami to m.in. zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności:
- umyślne zranienie lub okaleczenie zwierzęcia, nie stanowiące dozwolonego prawem zabiegu lub doświadczenia na zwierzęciu, a także wszelkie zabiegi mające na celu zmianę wyglądu zwierzęcia i wykonywanie w celu innym niż ratowanie jego zdrowia lub życia, a w szczególności przycinanie psom uszu i ogonów,
- bicie zwierząt przedmiotami twardymi i ostrymi lub zaopatrzonymi w urządzenia obliczone na sprawianie specjalnego bólu, bicie po głowie, dolnej części brzucha, dolnych częściach kończyn,
- używanie uprzęży, pęt, stelaży, więzów lub innych urządzeń zmuszających zwierzę do przebywania w nienaturalnej pozycji, powodujących zbędny ból, uszkodzenia ciała albo śmierć,
- złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt,
- utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa, bądź w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji,
- porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota, przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje,

- obcowanie płciowe ze zwierzęciem,

- organizowanie walk zwierząt,

- utrzymywanie zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu lub wody przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla gatunku.

W zależności od rangi naruszania prawa zwierząt (wykroczenie, przestępstwo) sprawcy grozi kara grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności. Szczeciński Oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami (TOZ) w ramach inspektoratu prowadzi działania interwencyjne w przypadkach niehumanitarnego traktowania zwierząt i niezapewnienia im właściwych warunków życia (brak schronienia, niedostatek karmy, brak opieki lekarsko-weterynaryjnej w potrzebie, bicie, ograniczanie swobody poruszania). Interwencje należy zgłaszać bezpośrednio w siedzibie TOZ, telefonicznie lub na adres e-mail: biurotozszczecin@gmail.com . Udokumentowane przypadki kwalifikowane do wykroczeń lub przestępstw są przekazywane odpowiednim organom: policji lub prokuraturze. 

III. Odpowiedzialność właściciela za zachowanie psa
Zgodnie za zapisami kodeksu wykroczeń (art. 77): Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
Te nakazane, to właśnie środki wskazane w uchwale rady miasta, podjętej na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W przypadku Szczecina dotyczą one stosowania m.in. smyczy, a w szczególnych przypadkach, także kagańców. Niewykonanie tych obowiązków jest wykroczeniem z art. 77 kodeksu wykroczeń, pozostającym w „jednoczynowym zbiegu eliminacyjnym” ze znacznie poważniejszym, bo zagrożonym karą grzywny do 5.000 zł (a nie do 1000 zł) wykroczeniem z art. 10a ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Karę wymierza się na podstawie tego ostatniego jako surowszego.

IV.  Psy ras agresywnych
Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne, wymaga zezwolenia organu gminy właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa, wydawanego na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa. Do agresywnych ras psów zaliczono: amerykański pit bull terrier, dog argentyński, pies kanaryjski (Perro de Presa Canario), tosa inu, rottweiler, akbash dog, anatolian karabash, moskiewski stróżujący, owczarek kaukaski.

Hodowanie lub utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną bez wymaganego zezwolenia jest wykroczeniem z art. 37a ustawy o ochronie zwierząt, zagrożonym karą aresztu lub grzywny. O tym, że jest to wykroczenie formalne, decyduje sam brak zezwolenia, natomiast ustawa o ochronie zwierząt nie reguluje zagadnień bezpieczeństwa. Uzasadnione w tej sytuacji staje się sięgnięcie także do art. 77 kodeksu wykroczeń, który stanowi: Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany. 

V. Uprzątanie zanieczyszczeń

Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do niezwłocznego uprzątnięcia zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta domowe w miejscach publicznych oraz na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku.

 Z obowiązku tego zwolnieni są funkcjonariusze organów powołanych do ochrony bezpieczeństwa publicznego na służbie, osoby niewidome lub niedowidzące korzystające z psów przewodników oraz osoby niepełnosprawne korzystające z psów asystujących. Niewykonanie obowiązku uprzątania odchodów także jest wykroczeniem z art. 10 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

VI. Zapobieganie uciążliwości
Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia, nie zakłócały spokoju domowego, a zwłaszcza spoczynku nocnego. W ramach zachowania środków ostrożności, właściciel nieruchomości, po której pies porusza się swobodnie, zobowiązany jest zabezpieczyć nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa poza jej granice. Wśród najczęściej zgłaszanych uciążliwości jest głośne i długotrwałe szczekanie, hałasowanie pazurami i wycie. Kompetencje w zakresie egzekucji tego przepisu należą do Straży Miejskiej.

VII.  Rejestracja, oznakowanie i wyrejestrowanie

Mimo, iż nie ma prawnego obowiązku czipowania psów, miasto Szczecin prowadzi gminny systemie bezpłatnego znakowania psów.

Czipowanie wraz z rejestracją prowadzone jest jako usługa bezpłatna dla właściciela psa, finansowana ze środków budżetu miasta i obejmuje koszty zakupu czipów, koszty usług ich wszczepiania oraz zarządzanie bazą danych prowadzone w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie. W gminnym systemie bezpłatnego znakowania psa uczestniczą szczecińskie gabinety i przychodnie weterynaryjne.

Wykaz miejsc w Szczecinie, w których mieszkańcy Szczecina mogą bezpłatnie zaczipować psa:

 1. Gabinet Schroniska ul. Wojska Polskiego 247
 2. Przychodnia Wet. ul. Przyjaciół Żołnierza 80a tel. 91 8294627
 3. Przychodnia Wet. ul. Chopina 53a, tel. 91 454 18 06
 4. Przychodnia Wet. ul. Mieszka I 62 tel. 505 437 413
 5. Gabinet TOZ ul. Ojca Beyzyma 17, tel. 91 487 04 37
 6. Gabinet Wet. ul. Krakowska 60a, tel. 91 435 73 44
 7. Gabinet Wet. ul. Goleniowska 110, kom. 604 535 443
 8. Gabinet Wet. ul. Piłsudskiego 9/2, tel. 91 433 92 82
 9. Przychodnia Wet. ul. Duńska 33a tel.91 880 38 07
 10. Gabinet Wet. ul. Metalowa 61a, tel. 607 646 16
 11. Gabinet Wet. ul. Przyszłości 30 tel. 664 869 156
 12. Gabinet Wet. ul. Milczańska  6A/2U tel. 91 482 26 58
 13. Gabinet Wet. ul. Anieli Krzywoń 16/U1 tel. 698 177 717

Rejestracja posiadania psa i jego oznakowanie wykonywane są jednocześnie z zaczipowaniem psa, kiedy to właściciela psa podaje dane do formularza towarzyszącego czipowaniu. Psu zostaje wszczepiany czip, a właściciel na potwierdzenie oznakowania i wprowadzenia go do rejestru, otrzymuje kopię formularza rejestracyjnego i wklejkę z kodem kreskowym potwierdzającym nadanie psu 15-cyfrowego numeru identyfikacyjnego, która powinna trafić na pierwszą stronę książeczki zdrowia psa.
W przypadku adopcji psa ze Schroniska, pies który trafia do naszego domu zostaje zaczipowany w Schronisku i tym samym objęty rejestrem.
W przypadku posiadania psa rasowego, posiadającego rodowód, znakowanie i rejestracja zgodnie z przepisami prowadzone są na zasadach obowiązujących w Związku Kynologicznym w Polsce, Oddział w Szczecinie. W tym przypadku czip jest zastąpiony tatuażem.

Warto pamiętać, że rejestr psów powstający w związku z ich czipowaniem ma charakter zarówno lokalny, jak i krajowy oraz europejski, co oznacza, że zagubienie się psa oznakowanego w Szczecinie w ramach gminnego systemu znakowania, umożliwia jego identyfikację poza granicami Szczecina.

Fakt utraty psa należy zgłosić do Schroniska w celu zaktualizowania rejestru psów.

VIII.  Postępowanie z padłymi zwierzętami
Prawo zabrania grzebania zwłok zwierząt poza terenem grzebowiska, cmentarza . W Szczecinie zwierzę można pochować na Cmentarzu dla zwierząt pn. "Tęczowa Kraina" znajdującym się przy ul. Bielańskiej 31. Istnieje również możliwość odpłatnego przekazania zwłok do utylizacji za pośrednictwem Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt  lub lekarza weterynarii (opłata zależna od masy ciała psa).

IX. Opłata od posiadania psa

Urząd Miasta Szczecin informuje, że od 1 stycznia 2022 roku na terenie Gminy Miasto Szczecin nie obowiązuje opłata od posiadania psów.

Opłata ta została zlikwidowana decyzją Rady Miasta Szczecin podjętą w formie uchwały nr XXXII/926/21 z dnia 19 października 2021 r.

Tym samym Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Szczecinie nie jest już inkasentem tej opłaty.

 

X.  Szczepienie przeciwko wściekliźnie
Psy powyżej 3 miesiąca życia na obszarze całego kraju podlegają obowiązkowi ochronnego szczepienia przeciwko wściekliźnie. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne. Psy poddane szczepieniu podlegają wpisowi do rejestru prowadzonego przez lekarza weterynarii. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie lub dokonuje się wpisu w paszporcie. Dane z tego rejestru dotyczące szczepień przeprowadzonych w danym miesiącu są przekazywane powiatowemu lekarzowi weterynarii do 15 dnia następnego miesiąca. Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia zwierzęcia przeciwko wściekliźnie podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny.
 


Podstawy prawne:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
Uchwała nr XVI/534/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2015 r. w sprawi wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin,
Uchwała nr  XXXII/926/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 października 2021 r. uchylająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów,
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

 

 

udostępnił: Wydział Ochrony Śrdowiska, wytworzono: 2021/01/11, odpowiedzialny/a: Dariusz Matejski, wprowadził/a: Magdalena Kucharzyk, dnia: 2022/01/11 12:20:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Magdalena Kucharzyk 2022/01/11 12:20:47 modyfikacja wartości
Magdalena Kucharzyk 2022/01/11 12:18:31 modyfikacja wartości
Magdalena Kucharzyk 2018/03/27 11:57:43 modyfikacja wartości
Magdalena Kucharzyk 2015/07/17 12:32:43 modyfikacja wartości
Magdalena Kucharzyk 2015/07/16 14:55:33 modyfikacja wartości
Michał Górski 2009/07/27 09:45:26 modyfikacja wartości
Michał Górski 2007/10/18 15:03:28 modyfikacja wartości
Michał Górski 2007/10/18 15:02:00 modyfikacja wartości
Michał Górski 2007/10/18 14:59:39 nowa pozycja