Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zwierzęta

Obowiązki właściciela psa w Szczecinie

 

OBOWIĄZKI  WŁAŚCICIELA PSA W SZCZECINIE

I. Trzymanie zwierząt w mieście, związane jest obowiązkami zawartymi w Rozdziale 6 Uchwały Nr VI/81/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenówprzeznaczonych do wspólnego użytku:

1. Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia, nie zakłócały spokoju domowego, a zwłaszcza ciszy nocnej.

2. Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru w miejscach publicznych.

3. W miejscach publicznych zwierzęta domowe mogą przebywać wyłącznie pod nadzorem osoby, która jest zdolna do sprawowania kontroli nad zachowaniem zwierzęcia.

4. W miejscach publicznych:

1) pies winien być prowadzony na smyczy z zastrzeżeniem pkt 2),

2) zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko wówczas, gdy pies ma założony kaganiec, a osoba nadzorująca psa, ma możliwość sprawowania nad nim pełnej kontroli, oznaczającej oczekiwaną reakcję psa na komendę opiekuna w każdej sytuacji, z zastrzeżeniem pkt 3),

3) psy należące do ras uznawanych za agresywne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687) oraz mieszańce tych ras, a także psy, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi lub innych zwierząt, należy prowadzić w kagańcu i na smyczy,

4) pies zwolniony ze smyczy winien być prowadzony bezpośrednio przy osobie nadzorującej zwierzę, z za-strzeżeniem pkt 5) i 6),

5) na terenach otwartych i o małym natężeniu ruchu pieszych, pies może być zwolniony ze smyczy i nie musi być prowadzony bezpośrednio przy osobie nadzorującej zwierzę. W tym przypadku pies musi mieć założony kaganiec,

6) psy mogą być zwolnione ze smyczy oraz pozbawione kagańca w miejscach ogrodzonych, przeznaczonych na wybiegi dla psów,

7) właściciele i opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do podjęcia środków chroniących osoby trzecie przed niechcianym bezpośrednim kontaktem ze zwierzęciem.

5. Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do niezwłocznego uprzątnięcia zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta domowe w miejscach publicznych.

6. W miejscach publicznych, na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, właściciele i opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do przestrzegania zapisów porządkowych ustanowionych przez zarządców tych terenów.

7. Przepisy ust. 3, 4, 5 i 6 nie dotyczą osób niewidomych, korzystających z psów przewodników oraz osób niepełnosprawnych, korzystających z psów asystujących.

II.  Humanitarne traktowanie
Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania. Znęcanie się nad zwierzętami oraz nieuzasadnione lub niehumanitarne ich zabijanie jest karane. Są to fundamentalne zasady ochrony zwierząt.

Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2017 poz. 1875 t.j. ze zm.) wskazuje:

• Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.
• Zabrania sie trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwość niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.                           

• Znęcanie się nad zwierzętami to m.in. zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności:
- umyślne zranienie lub okaleczenie zwierzęcia, nie stanowiące dozwolonego prawem zabiegu lub doświadczenia na zwierzęciu, a także wszelkie zabiegi mające na celu zmianę wyglądu zwierzęcia i wykonywanie w celu innym niż ratowanie jego zdrowia lub życia, a w szczególności przycinanie psom uszu i ogonów,
- bicie zwierząt przedmiotami twardymi i ostrymi lub zaopatrzonymi w urządzenia obliczone na sprawianie specjalnego bólu, bicie po głowie, dolnej części brzucha, dolnych częściach kończyn,
- używanie uprzęży, pęt, stelaży, więzów lub innych urządzeń zmuszających zwierzę do przebywania w nienaturalnej pozycji, powodujących zbędny ból, uszkodzenia ciała albo śmierć,
- złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt,
- utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa, bądź w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji,
- porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota, przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje,                                                                                       

- obcowanie płciowe ze zwierzęciem,                                                                                                

- organizowanie walk zwierząt,

- utrzymywanie zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu lub wody przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla gatunku.


W zależności od rangi naruszania prawa zwierząt (wykroczenie, przestępstwo) sprawcy grozi kara grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności. Szczeciński Oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami (TOZ) w ramach inspektoratu prowadzi działania interwencyjne w przypadkach niehumanitarnego traktowania zwierząt i niezapewnienia im właściwych warunków życia (brak schronienia, niedostatek karmy, brak opieki lekarsko-weterynaryjnej w potrzebie, bicie, ograniczanie swobody poruszania). Interwencje należy zgłaszać bezpośrednio w siedzibie TOZ, telefonicznie lub za pomocą formularza dostępnego na stronach internetowych (www.tozszczecin.go.pl dział „Interwencje”). Udokumentowane przez nas przypadki kwalifikowane do wykroczeń lub przestępstw są przekazywane odpowiednim organom: policji lub prokuraturze. 

III. Odpowiedzialność właściciela za zachowanie psa
Zgodnie za zapisami kodeksu wykroczeń (art. 77): Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
Te nakazane, to właśnie środki wskazane w uchwale rady miasta, podjętej na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W przypadku Szczecina dotyczą one stosowania m.in. smyczy, a w szczególnych przypadkach, także kagańców. Niewykonanie tych obowiązków jest wykroczeniem z art. 77 kodeksu wykroczeń, pozostającym w „jednoczynowym zbiegu eliminacyjnym” ze znacznie poważniejszym, bo zagrożonym karą grzywny do 5.000 zł (a nie do 250 zł) wykroczeniem z art. 10a ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Karę wymierza się na podstawie tego ostatniego jako surowszego.

IV.  Psy ras agresywnych
Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687) wymaga zezwolenia organu gminy właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa, wydawanego na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa. Do agresywnych ras psów zaliczono: amerykański pit bull terrier, dog argentyński, pies kanaryjski (Perro de Presa Canario), tosa inu, rottweiler, akbash dog, anatolian karabash, moskiewski stróżujący, owczarek kaukaski.

Hodowanie lub utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną bez wymaganego zezwolenia jest wykroczeniem z art. 37 a ustawy o ochronie zwierząt, zagrożonym karą aresztu lub grzywny. O tym, że jest to wykroczenie formalne, decyduje sam brak zezwolenia, natomiast ustawa o ochronie zwierząt nie reguluje zagadnień bezpieczeństwa. Uzasadnione w tej sytuacji staje się sięgnięcie także do art. 77 kodeksu wykroczeń, który stanowi: Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

V. Uprzątanie zanieczyszczeń
Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do niezwłocznego uprzątnięcia zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta domowe w miejscach publicznych. Z obowiązku tego zwolnione są osoby niewidome, korzystające z psów przewodników oraz osoby niepełnosprawne, korzystające z psów asystujących. Niewykonanie obowiązku uprzątania odchodów także jest wykroczeniem z art. 10 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

VI. Zapobieganie uciążliwości
Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia, nie zakłócały spokoju domowego, a zwłaszcza spoczynku nocnego. W ramach zachowania środków ostrożności, właściciel nieruchomości, po której pies porusza się swobodnie, zobowiązany jest zabezpieczyć nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa poza jej granice. Wśród najczęściej zgłaszanych uciążliwości jest głośne i długotrwałe szczekanie, hałasowanie pazurami i wycie. Kompetencje w zakresie egzekucji tego przepisu należą do Straży Miejskiej.

VII.  Rejestracja, oznakowanie i wyrejestrowanie

Mimo, iżnie ma prawnego obowiązku czipowania psów, miasto Szczecin prowadzi gminny systemie bezpłatnego znakowania psów.

Czipowanie wraz z rejestracją prowadzone jest jako usługa bezpłatna dla właściciela psa, finansowana ze środków budżetu miasta i obejmuje koszty zakupu czipów, koszty usług ich wszczepiania oraz zarządzanie bazą danych prowadzone w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie. W gminnym systemie bezpłatnego znakowania psa uczestniczy większość szczecińskich gabinetów i przychodni weterynaryjnych.

Rejestracja posiadania psa i jego oznakowanie wykonywane są jednocześnie z zaczipowaniem psa, kiedy to właściciela psa podaje dane do formularza towarzyszącego czipowaniu. Psu zostaje wszczepiany czip, a właściciel na potwierdzenie oznakowania i wprowadzenia go do rejestru, otrzymuje kopię formularza rejestracyjnego i wklejkę z kodem kreskowym potwierdzającym nadanie psu 15-cyfrowego numeru identyfikacyjnego, która powinna trafić na pierwszą stronę książeczki zdrowia psa.
W przypadku adopcji psa ze Schroniska, pies który trafia do naszego domu zostaje zaczipowany w Schronisku i tym samym objęty rejestrem.
W przypadku posiadania psa rasowego, posiadającego rodowód, znakowanie i rejestracja zgodnie z przepisami prowadzone są na zasadach obowiązujących w Związku Kynologicznym w Polsce, Oddział w Szczecinie. W tym przypadku czip jest zastąpiony tatuażem. Rejestracja i znakowanie w związku nie zwalnia jednak z konieczności wnoszenia opłaty podatku od posiadania psa u inkasenta podatku.
W przypadku utraty psa lub jego zbycia, właściciel jest zobowiązany do wyrejestrowania go u inkasenta podatku w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania tego obowiązku czyli dnia śmierci, zaginięcia lub zbycia (sprzedaży, przekazania). Aby zrobić to sprawnie i dobrze należy skorzystać z formularza wyrejestrowania psa, dostępnego bezpośrednio u inkasenta i na jego stronach internetowych (www.tozszczecin.go.pl w dziale „Psi podatek”). Taki sposób postępowania chroni właściciela przed uciążliwością i niepokojem związanym z otrzymywaniem monitów przypominających o opłacie podatku.
Warto pamiętać, że rejestr psów powstający w związku z ich czipowaniem ma charakter zarówno lokalny, jak i krajowy oraz europejski, co oznacza, że zagubienie się psa oznakowanego w Szczecinie w ramach gminnego systemu znakowania, umożliwia jego identyfikację poza granicami Szczecina.

VIII.  Postępowanie z padłymi zwierzętami
Prawo lokalne zabrania grzebania na terenie Gminy Szczecin padłych zwierząt. Jedyną legalną możliwością postępowania ze zwłokami jest ich odpłatne przekazanie do utylizacji za pośrednictwem Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt (opłata 50 zł) lub lekarza weterynarii (opłata zależna od masy ciała psa).

IX. Opłata od posiadania psa
Opłatę od posiadania psa uiszczają osoby fizyczne, które są właścicielami psów. Opłata wynosi rocznie 50 zł i jest płatna bez wezwania w terminie do 31 marca każdego roku. Po tym okresie naliczane są odsetki za zwłokę.

Opłatę można uiścić :

  1. w kasie lub na konto Urzędu Miasta:

Nr rachunku:25 1020 4795 0000 9102 0277 9437

 

  1. w siedzibie inkasenta, którym jest szczeciński oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, w siedzibie mieszczącej się przy ul. Ojca Beyzyma 17 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–17.00) lub przelewem na rachunek Towarzystwa.
    Numer konta to: 63 1020 4795 0000 9402 0103 5419.

Jeżeli dokonują Państwo przelewu, należy pamiętać  o wpisaniu danych, tzn. imienia i nazwiska właściciela, adresu zamieszkania oraz w rubryce "tytułem przelewu" numeru identyfikacyjnego psa (15 cyfrowego chip lub tatuażu) oraz  rok zobowiązania.

Od wpłat opłat przekazywanych za pośrednictwem TOZ, inkasent otrzymuje 40% inkaso, które jest przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z poborem i windykacją oraz na statutowe działania organizacji.

Gdziekolwiek zdecydujecie się Państwo uregulować opłatę od posiadania psa, należy  zachować dowód wpłaty!

Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, opłate ustala się proporcjonalnie do lioczby miesięcy, w których istnieje obowiązek jej zapłaty.

Zwolnieni z podatku od posiadania psa są:
• właściciele szczeniąt do 4 miesiąca życia,
• osoby, które ukończyły 65 rok życia (za pierwszego psa, prawo do zwolnienia należy potwierdzić kopią dokumentu potwierdzającego wiek właściciela),
z tytułu posiadania psów będących pomocą dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /niewidomych, głuchoniemych, niedołężnych/,                                                                                               

• właściciele, którzy poddali psy zabiegowi sterylizacji lub kastracji,

• właściciele, którzy nabyli psa ze schroniska dla bezdomnych zwierząt.
 

X.  Szczepienie przeciwko wściekliźnie
Psy powyżej 3 miesiąca życia na obszarze całego kraju podlegają obowiązkowi ochronnego szczepienia przeciwko wściekliźnie. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne. Psy poddane szczepieniu podlegają wpisowi do rejestru prowadzonego przez lekarza weterynarii. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie lub dokonuje się wpisu w paszporcie. Dane z tego rejestru dotyczące szczepień przeprowadzonych w danym miesiącu są przekazywane powiatowemu lekarzowi weterynarii do 15 dnia następnego miesiąca. Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia zwierzęcia przeciwko wściekliźnie podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny.

Podstawy prawne:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1840 t.j.  z późn. zm.),
Uchwała nr VI/81/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin,
Uchwała nr  XV/401/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów,
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687)
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r., poz. 1539 j.t.  z późn. zm
.)

 

udostępnił: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Śrdowiska, wytworzono: 2007/10/18, odpowiedzialny/a: Dariusz Matejski, wprowadził/a: Magdalena Kucharzyk, dnia: 2018/03/27 11:57:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Magdalena Kucharzyk 2018/03/27 11:57:43 modyfikacja wartości
Magdalena Kucharzyk 2015/07/17 12:32:43 modyfikacja wartości
Magdalena Kucharzyk 2015/07/16 14:55:33 modyfikacja wartości
Michał Górski 2009/07/27 09:45:26 modyfikacja wartości
Michał Górski 2007/10/18 15:03:28 modyfikacja wartości
Michał Górski 2007/10/18 15:02:00 modyfikacja wartości
Michał Górski 2007/10/18 14:59:39 nowa pozycja